Home

Služebnost inženýrské sítě vodovod

Služebnost inženýrské sítě § 1267 (1) Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem. Jak vás omezí vodovod či kanalizace vedoucí pod vaším pozemkem. takzvanou služebností inženýrské sítě. Toto věcné břemeno může vzniknout několika způsoby, a to buď přímo ze zákona, smlouvou o zřízení věcného břemene, nebo vydržením. Z toho pak vyplývají práva a povinnosti jak vlastníkovi zatíženého. Inženýrská síť • infrastruktura inženýrských sítí - vodovody, plynovody, elektrická vedení, datové sítěapod. • inženýrské sítěnejsou součástí pozemku (§ 509 ‐liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelnězasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku V případě, že by ke vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí dle této smlouvy nedošlo, zavazují se smluvní strany, že bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů, uzavřou novou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, který splní. 1/ Vydržení služebnosti inženýrské sítě: Dle znění dotazu jsem toho názoru, že ve Vašem případě k vydržení věcného břemene (resp. služebnosti dle terminologie nového občanského zákoníku) nedošlo

bude předáno s návrhem na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov. XVII. Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín Jak vás omezí vodovod či kanalizace vedoucí pod vaším pozemkem 06.11.2020. takzvanou služebností inženýrské sítě. Toto věcné břemeno může vzniknout několika způsoby, a to buď přímo ze zákona, smlouvou o zřízení věcného břemene, nebo vydržením. Z toho pak vyplývají práva a povinnosti jak vlastníkovi. Služebnost je považována za právní vadu nemovitosti. Potřebujete zpracovat smlouvu o zřízení služebnosti? Zkuste tento vzor smlouvy zpracováný advokátem. 1) Služebnost inženýrské sítě. Jedná se o nejvýraznější novinku této části občanského zákoníku, kterou si svým způsobem vymohla někdy vcelku nejasná praxe

na všechny budoucí vlastníky inženýrské sítě. Článek 4 Vymezení rozsahu budoucí služebnosti inženýrské sítě 1) Budoucí služebnost inženýrské sítě odpovídá charakteru stavby VODOVOD PSÁRY - PŘIPOJENÍ OBCE PSÁRY NA POSÁZAVSKÝ VODOVOD - 2. ETAPA v rozsahu ochranného pásma vodovodníh Právní povaha přípojek a nakládání s nimi. Přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody apod.) nejsou součástí pozemku a mohou být vlastněny osobou odlišnou od vlastníka pozemku. Již za účinnosti zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, Nejvyšší soud dospěl k závěru (např. v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1308. K Vašemu pozemku může být rovněž zřízena služebnost inženýrské sítě (dříve věcné břemeno) dle § 1267 a § 1268 občanského zákoníku. Rovněž tato služebnost může být zřízena úplatně. 2/ Přeložka vodovodu: V tomto ohledu je klíčový § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že 2. Obtížená strana zřizuje ke služebným pozemkům služebnost inženýrské sítě, kterou zakládá oprávněné straně: a) právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit a provozovat na služebných pozemcích vodovod a udržovat jej, b) právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky po nezbytnou dobu za. 5.1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou. 5.2. Strana povinná umožní vstup a vjezd na služebné pozemky na nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby a oprav inženýrské sítě. Dále umožní provádět na vodovodu nebo kanalizaci úpravy za účelem modernizace. 5.3

Výjimečně lze zajistit opravu inženýrské sítě i bez předchozího projednání s vlastníkem pozemku, pokud došlo k náhlému poškození sítě a oprava nesnese odkladu. V takovém případě však musí být provádění opravy vlastníkovi pozemku neprodleně oznámeno, místo označeno a zabezpečeno Předmět a obsah služebnosti inženýrské sítě II. 1. Povinný ze služebnosti inženýrské sítě zřizuje touto smlouvou oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě na dobu neurčitou právo zřídit, provozovat a udržovat na služebném pozemku vodovod, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č Mezi typické služebnosti pak patří právo na vybudování inženýrské sítě, právo cesty, právo pastvy a jiné. Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ uzavřena dle § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. níže uvedeného dne, měsíce a roku . mezi. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, PSČ 750 02 Přero Služebnost (věcné břemeno), která je zřizována k uložení konkrétní sítě do konkrétního pozemku na základě soukromého práva by měla mít ve smluvním projednání zakotveno právo vstupu na služebný pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Právo přístupu, případně vjezdu, tedy právo (či povinnost) uloženou síť udržovat a opravovat je. Jeseník - SO 03 Vodovod vybudované na pozemcích uvedených v odst. 1, jejichž vlastníkem je povinný. Čl. II Služebnost 1. Vlastník služebných pozemků touto smlouvou zřizuje k služebným pozemkům ve prospěch oprávněného služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vést, provozovat a udržovat n

Nový Občanský zákoník - Služebnost inženýrské sítě

  1. Zjištěná cena služebnosti -výpočet Znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene -Brno 8.4.2016 31 pozemek užíván jako zemědělský není tedy stavební tj. obvyklé nájemné za zemědělskou půdu uvažováno 4 840 Kč/ha/ročně, tj. 0,484 Kč/m2 služebnost na dobu neurčitou služebnost in rem Užitek za m2 0,48
  2. 3. Služebnost inženýrské sítě vymezená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje i právo na služebném pozemku zřídit, mít a udržovat také potřebné obslužné zařízení a právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. 4
  3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 1366/2016-810 pro části pozemků parc.č.7875/í, 7938, 14726/1, který je přílohou č.l této smlouvy a její nedílnou součástí. 3) Služebnost inženýrské sítě - Vodovod zahrnuje také právo oprávněné osoby provádět na Vodovod

Jak vás omezí vodovod či kanalizace vedoucí pod vaším

  1. Zákon uvádí například služebnost inženýrské sítě. Svolením k této služebnosti má provozovatel inženýrských sítí právo vést vodovod, kanalizaci či energetické rozvody přes daný pozemek. V případě opory cizí stavby se jedná o stěny na hranici dvou pozemků, o jejichž opravy se dělí oba sousedé podle míry.
  2. Pokud pod vaším pozemkem vede vodovodní potrubí nebo kanalizace, popřípadě vodovodní či kanalizační přípojka, je váš pozemek pravděpodobně zatížen věcným břemenem, takzvanou služebností inženýrské sítě. Toto věcné břemeno může vzniknout několika způsoby, a to buď přímo ze zákona, smlouvou o zřízení.
  3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely podle ustanovení § 509, § 1267 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v kontextu s § 25 odst. 6 písm
  4. Inženýrské sítě v daňové soustavě jsou tedy inženýrskými sítěmi z o. z., konkrétně z § 509 (inženýrské sítě) a z § 1267 až § 1268 (služebnost a inženýrské sítě). Text o. z., ani jeho důvodová zpráva však informace o obsahu pojmu inženýrské sítě nepřinášejí
  5. Povinný ze služebnosti inženýrské sítě je povinen zdržet se všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a po předchozí výzvě doručené mu alespoň 5 dnů předem je povinen umožnit oprávněnému ze služebnosti inženýrské sítě vstup na služebnou nemovitost po dobu nezbytnou a v nutném rozsahu za účelem prohlídky.
  6. Zahrnujeme do nich pozemní komunikace (včetně tunelů), stavby drah a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektrické vedení, produktovody, elektrokomunikace). Dopravní infrastrukturu rozebíráme více v článku o vyvlastnění pozemk a zanesení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí
  7. sítě spočívající ve strpění uložení podzemního vedenípřípojky inženýrské sítě (přípojka kanalizace, vodovodu a plynovodu), a to ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 3579/1 a parc. č. st. 354/7, oba k.ú. Nymburk (dále je

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1407/4 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 1407/4 v k.ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 1 dTest: Jak vás omezí vodovod či kanalizace vedoucí pod vaším pozemkem. takzvanou služebností inženýrské sítě. Toto věcné břemeno může vzniknout několika způsoby, a to buď přímo ze zákona, smlouvou o zřízení věcného břemene, nebo vydržením. Z toho pak vyplývají práva a povinnosti jak vlastníkovi. Služebnost inženýrské sítě - svolením k této služebnosti má provozovatel inženýrských sítí právo vést vodovod, kanalizaci či energetické rozvody přes daný pozemek. Opora cizí stavby - jedná o stěny na hranici dvou pozemků, o jejichž opravy se dělí oba sousedé podle míry užívaní (zpravidla však rovným dílem) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vodovod Sadová p.č. Smlouva číslo 5157084 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jesenická 1106, 75501 ICO 47674652 dat.schránka hcxgx4k Plátce peně Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod Bezručova p.č. Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 15. 1. 2019 8:49:36. ID smlouvy 7313007 ID Verze: 7895627. Uzavřena 14. 1. 2019, číslo smlouvy 0338/2018/OSM.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné

smlouvou služebnost inženýrské sítě, obsahujícíprávo oprávněného a každého dalšího vlastníka panujícínemovitosti vybudovatnaslužebně nemovitosti, tj. pozemkuparc. č. 932/4 v k. ú. Písnice, obec Praha, inženýrské sítě — vodovodní a kanalizační řad, plynovodnířad, dále pakpřípojk 10. Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy o souhlasech s provedením stavby Vodovod Psáry-připojení obce Psáry na Posázavský vodovod-2. etapa s vlastníky dotčených pozemk Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (ORI) Stránka 2 inženýrských sítí: vodovod a kanalizace, a to včetně ochranného pásma vodovodního a kanalizačního řadu v souladu s ust. § 23 odst. 1 až 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodec Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená ve smyslu ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranam

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 927/2021/PANO na akci Bílina, Žižkovo údolí - vodovod pro 3 RD na p. p. č. 482/2, 482/3 a 470, uzavřenou mezi městem Bílina jako stranou budoucí povinnou a investorem stavby a Severočesko Trasování inženýrských sítí kanalizace, elektřina, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod a geodetické zaměření. • řeším majetkoprávní vztahy a věcná břemena služebnosti užívání, • jako provozovatel inženýrské sítě a jako účastník výstavby vydávám vyjádření k průběhu inženýrských sítí zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace, v strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelu veřejného osvětlení, vedení vodovodu a vedení kanalizace a v strpění vstupu oprávněných osob za tímto účelem.

služebnosti inženýrské sítě (přípojky kanalizace a vodovodu) na části pozemku pare. č. 2097/1 v k. ú. České Budějovice 3 (dále jen zatížená nemovitost'1). ČLÁNEK 11. - PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran, po dokončení - resp URČENÍ CENY SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JAKUB HANÁK KATEDRA PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POZEMKOVÉHO PRÁVA 1. RŮZNÉ METODY, RŮZNÉ CENY 2 Sedláček, J. Standardizace zjištění obvyklé ceny věcného břemene při výstavbě pozemních komunikací. Brno: VUT, 2014, s. 163 Ve své praxi se často setkávám s problematikou věcných břemen (od roku 2014 nový občanský zákoník zavádí nový výraz služebnost) energetických sítí. Může to být vedení elektřiny, plynu, ale také vedení vodovodu, kanalizace, teplovodní vedení apod. Většina lidí neví na co má nárok, co jim za podpis smlouvy o. Služebnost stezky, průhonu a cesty: Oprávněný smí komunikaci využít pro pěší průchod, hnaní zvířat nebo průjezd motorového vozidla: Záleží na mnoha okolnostech. Může a nemusí být problém. Služebnost inženýrské sítě: Přes pozemek vede např. vodovod: Nejspíše nebude problém. Opora cizí stavb

Vydržení věcného břemene vodovodu (inženýrské sítě

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Ústecký kraj, SÚS ÚK, p.o. - Vodovod Mikulášovice-Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností - SÚS ÚK, p.o. - Vodovod Mikulášovice - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Ústeck Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě. Správce kvůli plnění smlouvy zpracovává Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, číslo účtu, rodné číslo, adresa bydliště) za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude vložena do katastru nemovitostí je umístění a zřízení části inženýrské sítě - přivaděče, kanalizace a vodovodu na dotčených pozemcích v k. ú. Hlavečník, - podepsala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Lesoškolky s.r.o., se sídlem 1. máje 104, 533 12 Řečany nad Labem, IČO: 45534888 I. souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kosmonosy a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 46356983, Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, ve znění dle přílohy tohoto usnesení, II. pověřuje starostu města realizací přijatého usnesení. _____ Návrh.

žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přeložka vodovodu, která bude vybudována v rámci stavby Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - SO 34-37-01 - Cvokařská ulice, přeložka vodovodu. II. S c h v a l u j e 1 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k budoucímu služebnému pozemku (dále jen budoucí služebnost): a) stavebník do 60 dnůod ukončení výstavby Akce doručí budoucímu obtíženému výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy Soused přípojku odstranit nechce a argumentuje tím, že s předchozím vlastníkem Vašeho pozemku sepsal v roce 2012 smlouvu o právu stavby. Dotazujete se, jak donutit souseda k odstranění přípojky, případně k tomu, aby uhradil částku za zřízení věcného břemene (zřejmě služebnosti inženýrské sítě)

Druhy služebností a 12 příkladů z praxe Osobní a pozemkov

Právní povaha přípojek a nakládání s nimi epravo

Obecní vodovod na soukromém pozemku - nárok na nájemné

Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě ponese společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava. - uzavřít se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, inženýrské sítě, služebnosti stezky a služebnosti cesty. Městská část Praha 8. se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň. IČ: 00063797. DIČ:CZ00063797. bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: 189026-2000881329/080 Strana1 (celkem4) číslosmlouvy-SÚSJčK:BVB/030/21/CB/Šo č.sml.-SMČB:2021000182,114-2/45/21/VB Nížeuvedenéhodne,měsícearokuuzavřelystrany: Jihočeskýkraj.

Video: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sít

dTest: Jak vás omezí vodovod či kanalizace vedoucí pod

smlouvu o zajištění činnosti jednotky požární ochrany obce v souvislosti s připojením elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940, městem Mohelnice, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČ 00303038 a společností Lidl Česká. Záměr zřízení služebnosti inženýrské sítě-vodovod Brandýsko. Odkazy. Záměr_služebnosti_vodovod_Brandýsko [PDF, 688 kB Pokud pod vaším pozemkem vede vodovodní potrubí nebo kanalizace, popřípadě vodovodní či kanalizační přípojka, je váš pozemek pravděpodobně zatížen věcným břemenem, takzvanou služebností inženýrské sítě. Toto věcné břemeno může vzniknout několika způsoby, a to buď přímo ze zákona, smlouvou o zřízení věcného břemene, nebo vydržením. Z toho pak. nástupců služebnost inženýrské sítě spočívající ve zřízení a provozování vodovodu, včetně možnosti přetnutí předmětných nemovitostí trasou vodovodu, umístění v nich vodovodního potrubí, a práva vstupovat na předmětné nemovitosti za účelem zřízení, oprav a údržb Liboš jako právo věcné, a to jako služebnost inženýrské sítě dle ust. § 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Služebnost inženýrské sítě bude na straně oprávněné osoby vázána na vlastnictví přípojky vodovodu a novostavby RD na p. č

Vzor: Smlouva o zřízení služebnosti (inženýrské sítě

neurčitou (příp. po dobu trvání stavby inženýrské sítě). Ocenění věcného břemene dle této metodiky vychází z Odborného posudku č. 100/2014 o výpočtu ceny 1 m běžného břemene ochranným pásem pro ostatní plochy - silnice pro vedení elektřiny, plynu, tepla, vodovodu, kanalizace, elektronických komunikacích a drah. 1 1) RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro kanalizaci a vodovod uložené do pozemků parcelní číslo 596/9 a 263/1 v katastrálním území Znojmo-Louka a dále schvaluje zřízení služebnosti zahrnující právo vstupu na pozemky za účelem provozu, oprav a údržb Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě) uzavřely podle § 1267 a násl. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění následující smluvní strany Mezi další poměrně často zřizované služebnosti patří služebnost inženýrské sítě, která zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat 3. Služebnosti mohou být zřizovány za úplatu či bezúplatně dle usnesení Rady města Kutná Hora. 4. Náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě jsou jednorázové a jsou stanoveny takto: 5. Minimální částka za zřízení věcného břemene pro fyzické osoby je 1.000 Kč, pro právnické osoby je 3.000 Kč. 6

Ocenění nejčastěji zřizovaných věcných břemen - Účetní portá

Tu vlastníci z obavy o možnost napojení svých staveb na inženýrské sítě uzavřeli a zavázali se obci poskytnout dar ve výši 216 000 Kč. Tento dar měl dle darovací smlouvy sloužit obci k vybudování inženýrských sítí, veřejného osvětlení a zpevnění komunikací v lokalitě pozemků vlastníků Jsou-li takovými liniovými stavbami vodovody a kanalizace (tedy vodní díla), je situace zpravidla vyřešena zákonnou služebností inženýrské sítě vymezenou v ust. § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Vlastník pozemku je povinen strpět. Služebnosti se zřizují jako úplatné na dobu neurčitou s jednorázovou finanční náhradou ve výši 5.000,- Kč za vodovod a jednorázovou finanční náhradou ve výši 5.000,- Kč za kanalizaci, tedy celkem 10.000,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě měst a obcí. Bude-li nutné vodovod uložit do soukromého pozemku, budou vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodovodu upraveny příslušnou smlouvou. Smlouva o smlouv ě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sít ě (věcné b řemeno) a nájmu části pozemku pro výstavbu se uzavírá k povolení stavby

Pozor na věcné břemeno Chatař Chalupá

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Vodovodní přípojky Kaliště . schváleno zastupitelstvem obce Kaliště dne 1.4.2015 usnesením č. 27/2015. ke stažení zde _____ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Kanalizační přípojky Kališt Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením - provedením stavby: zobrazit: SMLN-2020-95-000051: Střední škola hospodářská a lesnická: 65,--Smlouva o nákupu obědů: zobrazit: SMLN-2020-95-000050: MPC System, společnost s r.o. 228 850,--Smlouva o dílo. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 2816/63RM/2021 Výpůjčka a služebnost inženýrské sítě pro účely výstavby veřejného osvětlení 2917/64RM/2021 Žádost o souhlas s provedením technického zhodnocení svěřeného majetku 2941/66RM/2021 Smlouva o výpůjčce a budoucí smlouvě o zřízení věcnéh služebnosti inženýrské sítě č. 167/B/2019/TPČ 12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - žádost o revokaci usnesení číslo 148/2019 (Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 - přeložk

CES XX/2020/PANO ČÍSLO STAVBY: LI 017 049 Verze 1.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (OSM 3str) Stránka 2 2. Strany Smlouvy konstatují, že na výše uvedeném Služebném pozemku v rámci stavby Hodkovice nad Mohelkou - vodovod a kanalizace pro 3 RD na p.p.č. 1222, 1221, 1220, 1224 v ul Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y Strana 3 (celkem 6) 6. ZPRÁVA STAROSTKY - NÁVRHY KE SCHVÁLENÍ . a) Máme připravenu další Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - v rámci stavby Klobuky - vodovod Klobuky-Kobylníky, č. stavby KD 041 005- na pozemku, který je ve vlastnictví soukromého subjektu, která by s Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, prodloužení řadu vodovodu - p.č. 890, k.ú. Odolena Voda: Předmět: prodloužení řadu vodovodu pro Bytový komplex Pod Malým hájem, dotčený pozemek města p.č. 890, k.ú. O.V. Partne