Home

Oceánské pánve

PPT - Rozdělení zásob vody na Zemi - oceán - slaná - 97 %

Oceánská pánev - Oceanic basin - abcdef

Oceánské pánve. Středooceánské hřbety a valy dělí Atlantský oceán a Tichý oceán na 2 pánve, Indický oceán na 3 pánve. Vyvýšeniny na dně pánví je dělí dále na hlubokomořské roviny, podmořské hory a hlubokomořské plošiny Oceánské, mořské a hlubokomořské pánve- na dně moří a oceánů. Spadají do složité struktury reliéfu moří a oceánů (jsou součástí jeho morfostruktury- jeho součástí jsou pánve, kt.se dále dělí na hlubokomořské roviny, podmořské hory a hlubokomořské plošiny, a středooceánské hřbety a valy) Hlubokooceánský příkop v. Vyvýšená místa v oceánu oddělující oceánské pánve l. Středoatlantský. Oceánská pánev vi. Nejhlubší místa v oceánu m. pobřeží Žlutého moře. Oceánský hřbet vii. Pevnina vybíhající do oceánu n. Mariánsk Vznik oceánské pánve. Konvergentní rozhraní Kolize litosférických desek: Oceánská a kontinentální litosféra Oceánská a oceánská litosféra Kontinentální a kontinentální litosféra . Konvergentní rozhraní Pasivní okraj Vznik subduk ční zóny Vznik vulkanického oblouk Abyssální plošina, česky hlubokomořská plošina, je rozsáhlý útvar na oceánské kůře.Jedná se o morfologicky málo členité oblasti oceánské pánve mezi hřbety a subdukčními zónami.. Plošiny jsou tvořeny převážně bazickými magmaty, které mají na povrchu sklovitou strukturu, díky rychlému ztuhnutí v mořské vodě.Jejich povrch je pokryt jen minimem sedimentů.

oddělují od sebe oceánské pánve. dochází zde k výlevu magmatu vznik nové zemské kůry. a k roztahování litosférických desek = nejdelší pohoří naší planety, dosahují výšky až 4000 m. někdy se dokonce zvedají . nad hladinu (např. Island Oceánské pánve a středomořské hřbety: Dno oceánů není rovné. V hloubce 1.500 - 3.000 m přechází pevninský svah do oceánských hlubin - oceánské pánve - 5.000 m. Pánve oddělují středooceánské hřbety. Jsou nejdelšími pohořími naší planety. Zvedají se dokonce nad hladinu - vytvářejí řetězce ostrovů

Somálská, Argentinská, Peruánská Oceánské hřbety Vyvýšené části oceánského dna Probíhají po nich hranice litosférických desek Oddělují oceánské pánve Př. Středoatlantský, Středoindický Aktivita Doplňte: Záliv, který najdeme na západě Afriky, se nazývá _____ 2. pánve na horizontálních posunech (3h) MR . mořské, kontinetální pull-apart pánve . 3. praktika (3h) MR . interpretace seismických řezů - riftové a strike-slip pánve; identifikace typu pánve . 4. kratonické pánve (1h) KM sag basins - průhybové pánve . subduk. č. ní systémy (2h) K

Oceánské pánve - hloubka ~ 5000 m. Abysální rovina = ploché dno oceánských pánví. Kontinentální okraj Kontinentálním úpatí, kontinentální svah Kontinentální šelf Pasivní kontinentální okraj Aktivní kontinentální okraj Hloubka příkopů: 7000 - 10 000 m, max. 11 000 m

LEGO® City 60266 Oceánská průzkumná loď | Kitstore

Oceánské pánve a hřbety •Oceánské pánve -zaujímá největší část dna oceánu -jsou ploché a leží v houbce kolem 5000 metrů •Oceánské hřbety -podmořské pohoří -probíhají po nich hranice litosférických desek -oddělují oceánské pánve Oceánské pánve Hlubokooceánské roviny (ABYSÁLNÍ) - nejhlubší části oceánských pánví - konstantní hloubka: 5 km (plocha > 10 000 km 2) - sedimenty (mocnost relativn ěmalá: 500 - 1000 m) - rychlost sedimentace: 0,1 - 1,0 cm/1000 let - při ústí ka ňon ů: hlubokooceánské náplavové kužely rychlost sedimentace 10 - 20 cm/1. 5. Oceánské pánve - hluboké rozsáhlé sníženiny v oceánech (3 - 5 km). Severovýchodní tichomořská pánev, Angolská pánev, Brazilská pánev, Jihoaustralská pánev a další. 6. Hlubokomořské příkopy - vznikají v místě subdukce litosférických desek, dochází k zániku oceánské zemské kůry. Jedná se o nejhlubší.

Oceánská pánev - Oceanic basin - xcv

Atlantský oceán (dříve Atlantický oceán), jednoslovně Atlantik, je vodní plocha mezi Afrikou, Evropou a Amerikou.Na jihu sahá až po Antarktidu (např. podle Národní zeměpisné společnosti) nebo (podle Mezinárodní hydrografické organizace) pouze k jižní 60. rovnoběžce, kde hraničí s Jižním oceánem.Je druhým největším z pěti světových oceánů kratonické pánve (0,5 h) sag basins - průhybové pánve pánve na horizontálních posunech (2 h) mořské, kontinetální pull-apart pánve 2. riftové pánve (3 h) 27.3. David Uličný (GfÚ AV ČR) kontinentální rifty, mořské rifty, pasivní kontinentální okraje 3. praktika (2 (mikrotužka + pastelky sh) sebou !) 3.4

OCEÁNSKÉ PÁNVE • středooceánské hřbety a valy dělí AO a TO na 2 pánve, IO na 3 pánve • vyvýšeniny na dněpánví je dělí dále • cca 50 % dna oceánů • různé rozměry v závislosti na stáří • malá mocnost sedimentů(0,5 - 1 km) • výskyt středooceánských kaňon Mořská zvířata vidí nanejvýš na desítky metrů, cítí na stovky metrů, ale slyší přes celé oceánské pánve, uvedl profesor Carlos Duarte z Technické a přírodovědecké univerzity krále Abdalláha v Saudské Arábii, který studii vedl. Studie, která vyšla v časopise Science, analyzovala více než 500 předchozích.

Mořská zvířata vidí nanejvýš desítky metrů, cítí na stovky metrů, ale slyší přes celé oceánské pánve. profesor Carlos Duarte Kvůli emisím oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv je oceán kyselejší, což způsobuje, že se zvuky šíří do větší vzdálenosti a v oceánu je proto větší hluk, uvedli vědci Po obou stranách hřbetu se rozkládají v hloubkách 3 000 až 6 000 m oceánské pánve oddělené menšími hřbety. Rozšiřující učivo se zaměřuje na různé vztahy člověka a oceánů - nejen na možnosti jejich využití ve prospěch člověka, ale i na negativní ovlivňování moří lidskou činností včetně znečišťování.

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download

Arial Calibri Constantia Wingdings 2 Tok 1_Tok 2_Tok 3_Tok HYDROSFÉRA velký a malý oběh vody okrajová moře a vnitřní moře Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 vlastnosti mořské vody vlastnosti mořské vody Základní formy pohybu oceánské vody tsunami mořské proudy voda na pevnině říční síť Amazonka jezera jezera. a. oceánské pánve - zabírají okolo 50% dna oceánů mezi středooc. hřbety a valy a mezi okrajem kontinentů. - rozměry a hloubka pánví závisí na stáří a rozložení oc. lože. - hlubokomořské roviny - rovinné oblasti dna oc. pánví, které mají v půdorysu zpravidla oválný nebo nepravid. tvar, nejhlubší části oc. Je často považováno za největší jezero na světě, ale obsahuje oceánské pánve. Díky tomu se odlišuje od ostatních jezer, která jsou kontinentální. Umístilo se i díky své hloubce, je totiž třetí nejhlubší jezero na světě 1 107 Plenetární formy: Kontinenty, oceánské pánve 108-109 2 106 Megaformy: Štíty, tabule; Konžská pánev, Skandinávský štít 108 3 104 Velké morfostruktury: pohoří, sedimentační pánve, např. Pařížská pánev, Český masív 107-10

Tajemství oceánského dna - PŘÍRODA

 1. Jsou v něm zastoupeny jednotky moldanubického typu (Soví hory) a kadomské jednotky, tvořené metamorfovanými sedimenty oceánské pánve s paleovulkanity i magmatity (červené ortoruly a migmatity orlicko-sněžnického krystalinika, převážná část lužického plutonu)
 2. Oceánské proudy jsou vzory pohybu vody, které ovlivňují klimatické zóny a povětrnostní vzorce po celém světě. Jsou primárně poháněny větry a hustotou mořské vody, i když je ovlivňuje mnoho dalších faktorů - včetně tvaru a konfigurace oceánské pánve, kterou protékají
 3. Vyvýšená místa v oceánu oddělující oceánské pánve l. Středoatlantský f. Oceánská pánev vi. Nejhlubší místa v oceánu m. pobřeží Žlutého moře g. Oceánský hřbet vii. Pevnina vybíhající do oceánu n. Mariánský . 4) Do.
 4. Oceanic Crust Oceánská kůra je částí zemské kůry, která pokrývá oceánské pánve. Skládá se z tmavě zbarvených hornin tvořených čedičem. Tato hornina je tvořena křemíkem, kyslíkem a hořčíkem. Hustota oceánské kůry je asi 3,0 g / cm3
 5. Oceánské pánve - největší část dna oceánu, ploché, v hloubce okolo 5 km; Oceánské hřbety - vyvýšené části oceánského dna, probíhají po nich hranice lit.desek, oddělují oceánské pánve; Hlubokooceánské příkopy - nejhlubší místa v oceánech (málo prozkoumaná kvůli tlaku vody) využití světového oceán
 6. Dokladem existence této oceánské pánve jsou sedimentární horniny oceánského původu a glaukofanitizované bazalty v oblasti předpokládané suturní zóny. Metabazalty, jejichž chemismus odpovídá přechodnému složení mezi bazalty středooceánských riftů a ostrovních oblouků, prodělaly vysokotlakou
 7. Paleogeograficky patří tyto pánve oblasti Paratethydy, která vznikla na místě severní části původní oceánské pánve Tethys a na okrajových svazích varisky konsolidované evroé platformy, k níž patřil také Český masiv. Během oligocenních a miocénních fází alpínského vrásnění byla Paratethys oddělena.

Mořská zvířata vidí nanejvýš na desítky metrů, cítí na stovky metrů, ale slyší přes celé oceánské pánve, uvedl profesor Carlos Duarte z Technické a přírodovědecké univerzity krále Abdalláha v Saudské Arábii, který výzkum vedl. Studie, která vyšla v časopise Science, analyzovala víc než 500 předchozích. Prekambrické horniny v okolí Brandýska náležejí svrchnímu proterozoiku barrandienu a patří především do kraluo-zbraslavské skupiny.Jedná se o mořské sedimenty a vulkanity hlubších částí kontinentálního okraje superkontinentu Gondwana.Usadily se monotónní sledy jemnějších klastických sedimentů, které byly dopraveny do oceánské pánve podmořskými sesuvy. elevace v geografii ve významu kontinenty (elevace x deprese - kontinenty x oceánské pánve) ano: neregistrovaný. Pevninský svah - dno se prudce svažuje do hloubky 2500 m b) Oceánská zemská kůra = lože oceánu Oceánské pánve - ploché dno v hloubce až 5 km Středooceánské hřbety - oddělují pánve - nejdelší pohoří planety - v místě kde se 2 litosf. desky oddalují, vzniká zde nová zemská kůra Středoatlantský hřbet Oceánská.

PEVNINSKÉ ÚPATÍ OCEÁNSKÉ PÁNVE PODMOŘSKÁ HORA HLUBOKOOCEÁNSKÝ PŘÍKOP OCEÁNSKÝ OSTROV STŘEDOOCEÁNSKÝ HŘBET. JlŽNí Oentin$å:,; 1. Východopacifický hibet 2. Stiedoatlantský hibet 3. Západoindický hibet 4. Velrybí hibet EVROÞ4 AFRIKA 5. Stiedoamerický piíkop 6. Portorický piíko Desková tektonika, driftování kontinentů, zprávy z tisku: 13.1.2021 Jak se zrodila teorie otřesů Země s deskovou tektonikou. Desková tektonika odhaluje, jak je zemský povrch neustále v pohybu a jak jsou jeho rysy - sopky, zemětřesení, oceánské pánve a hory - neodmyslitelně spojeny s jeho horkým vnitřkem. Víme, že známá krajina planety je produktem věčně dlouhého. Oceánská kůra je částí zemské kůry, která pokrývá oceánské pánve. Skládá se z tmavě zbarvených kamenů složených z čediče. Tento kámen se skládá z křemíku, kyslíku a hořčíku s hustotou oceánské kůry přibližně 3,0 g / cm3, jejíž hustota je nižší. 4.OCEÁNSKÉ PÁNVE - ploché části oceánu v hloubce až 5000 m. 5.HLUBOKOOCEÁNSKÉ PŘÍKOPY - protáhlé nížiny, které tvoří nejhlubší část dna. Mariánský příkop. obrázek. Title: Obecný fyzický zeměpis Author: jůzová Last modified by: Helena Součková Created Date: 12/9/2009 10:22:00 A hlubin, v nichž nejv ětší plochy zabírají oceánské pánve (mají ploché dno a dosahují hloubky kolem 5000m). obr.2 Sv ě tlemodrá barva vyzna č uje rozsah ostrovního šelfu

Sedimentární pánve :: Violet Plane

oceánské pánve - mají rovné nebo zvlněné dno hlubokooceánské roviny - rovné dno středooceánský hřbet - pás vysokých pohoří na dně světového oceán Pánve exotických terénů - jsou pánve nacházející se na přemístěných (exotických = dnes neznámých) terénech. Vyznačují se velkou variabilitou ve složení, ve vývoji a v akumulaci sedimentů. Mohou být tvořeny fragmenty oceánské kůry, ostrovního oblouku, případně subdukční zóny oceánské lože = tvořeno oceánskou kůrou v hloubkách 3000 - 6000 m středooceánské hřbety = podmořská pohoří, kterými jsou od sebe odděleny oceánské pánve - Středoatlantský hřbet (nejdelší horský systém na Zemi) oceánské pánve = hlubinné části oceánského lož hlubokooceánské příkopy, oceánské pánve, šelf Tvary oceánského dna Část oceánského dna, kterou tento typ tvaru zaujímá oceánské pánve 74 % šelf 8 % podmořské příkopy 1 % 3 body Hodnocení: 1 bod za každou správně vyplněnou buňku tabulky. Řešení: Viz tabulka. 1. pevninský šelf 2. hlubokooceánský příkop 3 Řada studií tvrdí, že Rudé moře je ve stádiu kontinentálního riftu s drobným formováním oceánské kůry. Alternativní modely hovoří o tom, že moře touto fází již prošlo a vytavuje čediče po celé délce pánve jako skutečný oceán

Je oceánské dno všude stejné nebo má různé části

 1. Paleogeograficky patří tyto pánve oblasti Paratethydy, která vznikla na místě S části původní oceánské pánve Tethys a na okrajových svazích varisky konsolidované evroé platformy, k níž patřil také Český masiv
 2. Oceánské dno. 3 jednotky: okraje pevnin - > 20% (pevninská kůra) a) šelf. Dno se mírně svažuje (do 200 m - mělké) Rybolov, těžba . b) svah . Dno se začíná prudce svažovat. c) úpatí . Nejnižší místo pod svahem. pánve - 75%. rovinaté, bez svažování. V hloubkách kolem 4000 m . čedič, usazeniny mořského původ
 3. Ostrovy a souostroví jsou původu pevninského - Madagaskar, Srí-Lanka, sopečného - Komory, Maskarény, vrásového - Andamany, Nikobary, korálového - Maledivy, Čagotské ostrovy. Po dně se táhne Středoindický hřbet a z něj se odděluje Západoindický hřbet. Mezi největší oceánské pánve patří Arabská a Somálská
 4. Tento proces způsobuje oddělení středooceánského hřbetu a rozšiřování oceánské pánve. Každá oceánská pánev se však nemůže zvětšovat, protože povrch naší planety má omezenou velikost. Pokud se jeden oceán zvětšuje, druhý oceán musí zmenšovat a zanikat
 5. Kinematický záznam jurské obdukce oceánské kůry v Západních Karpatech Kinematic record of Jurassic obduction of oceanic crust in the West Carpathians. bakalářská práce (NEOBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (3.372Mb) Abstrakt (245.9Kb) Abstrakt (anglicky) (244.1Kb
Vědecký tým objevil u Arktidy neobvyklý jev • Věda aSeverní a střední Amerika - úvod :: Zeměpis a přírodopis

relief - Webzdarm

Oceánské pánve, které se v důsledku pokračující subdukce postupně zmenšují a jsou podsouvány pod okolní desky. WikiMatrix Základní modelové situace podle teorie deskové tektoniky obvykle ignorují možnost subdukce kontinentální kůry hlubokooceánské příkopy, oceánské pánve, šelf Tvary oceánského dna Část oceánského dna, kterou tento typ tvaru zaujímá 74 % 8 % 1 % 3 body 1. pevninský šelf 2. hlubokooceánský příkop 3. riftové údolí (= údolí středooceánského hřbetu) 3 body pevnina hladina mo e 50 km 4 k Přirozené zvuky oceánu jsou zcela zásadní pro zdraví mořských živočichů, ale začíná je ohrožovat stále hlasitější kakofonie zvuků lidské činnosti, vyplývá ze studie. Škody způsobené hlukem jsou podle vědců stejně škodlivé jako nadměrný rybolov, znečištění a klimatická krize, ale nevěnuje se jim dostatečná pozornost Existuje tedy prostý důvod, proč k těmto erupcím došlo pouze v jednom období dějin Země, a od té doby je už nepozorujeme. Sopky vybuchovaly uprostřed Potopy, když se oceánské pánve začaly snižovat a povodňové vody začaly stékat z dosud zaplavených kontinentů. Potopa nastala jednou v historii Země a znovu již k ní nedojde

Pracovní list - Tvary oceánského dn

 1. Frank Sherwin, M. A. & Brian Thomas, M. S. (Z www.icr.org přeložil M. T. - 10/2011) Vědecká pozorování učiněná v průlomové knize Potopa podle Genesis jsou dnes ještě více potvrzována Číst dá
 2. Východopacifický hibet 2. Stiedoatlantský hibet 3. Západoindický hibet 4. Velrybí hibet EVROÞ V hloubce 1500-3000m p řechází pevninský svah do oceánských hlubin, v nichž nejv ětší plochy zabírají oceánské pánve (mají ploché dno a dosahují hloubky kolem 5000m). obr.2 Sv ětlemodrá barva vyzna čuje rozsah ostrovního šelf
 3. Světový oceán existuje na světě jeden - člověk si ho rozdělil na 4 (5) menších obsahuje 96,5 % vody na Zemi J polokoule (81% vody, 19% pevniny) - víc
 4. Lože oceánu je dno oceánu a jsou na něm středooceánské hřbety i oceánské pánve. Nejhlubší místo v oceánu je Marianský příkop - 11 034m. Vypiš všechny oceány a seřaď je podle velikosti: Úkoly na týden od 12.-16.10. 2020
 5. úpatí, oceánské pánve, středooceánské hřbety, podmořské hory, oceánské příkopy) Volitelný předmět Hydrologie 1. Základní pojmy z hydrografie povodí a vodních toků 2. Ledovce: typy ledovců, jejich vznik, fyzikální vlastnosti, vztah ke sněžné čáře a její poloha ve světě 3
 6. oceánské pánve, stiedooceánské hibety a hlubooceánské piíkopy, v nichž oceán dosahuje nejvétších hloubek. Lože oceánu tvoií tenká oceánská zemská küra. Selfová more patFí k nejdåležitéjším lovištím ryb. Otázky a úkoly Výlov ryb Do vyhledávaöe na internetu (napž Seznam, Yahoo, Google) napište termín tsunam

Abyssální plošina - Wikipedi

litosféra - zsmsstoky

oceánské pánve podmořské hory - vyhaslé i aktivní podmořské sopky, ň. vystupují nad hladinu → ostrovy, na ň. vyrůstají atoly - korálové ostrovy přirůstání oceánské kůry je vyrovnáno jejím zánikem v subdukčních zónách - jedna deska se podsouvá pod druhou, vz. hlubokomořský příko Oceánské lóže: a) oceánské pánve b) středooceánské hřbety - oddělují pánve, nejdelší pohoří planety c) hlubokooceánské příkopy -Mariánský příkop 11 km (Tichý oceán) 19.3.2013 4 Sopka, sopečná činnost Sopky jsou nejviditelnějším projeve Oceánská kůra je částí zemské kůry, která pokrývá oceánské pánve. Skládá se z tmavě zbarvených kamenů složených z čediče. Tento kámen se skládá z křemíku, kyslíku a hořčíku s hustotou oceánské kůry přibližně 3,0 g / cm3, jejíž hustota je nižší

pusť si video obrázek si překresl

Oceánské pánve - leží cca 5km hluboko - oddělují je středooceánské hřbety (uč. 32, obr. 34) - největší hloubky jsou v hlubokooceánských příkopech (Nejhlubší příkop: Mariánský příkop v Tichém oceánu - 11 000m 3) Oceánské pánve ( lože oceánů ) Oceánská kůra, většina plochy oceánského dna, hloubka kolem 5500 m 4) Středo oceánské hřbety Dochází zde k rozpínání oceánského dna- výlevy magmatu = vznik nové zemské kůry, výška až 4000 m 5) Hluboko oceánské příkop

Středooceánské hřbety — středooceánské hřbety se rozlišujíPPT - AFRIKA PowerPoint Presentation, free download - ID

1. Georelié

Do které oceánské pánve patří? - tato otázka geografického učitele se stane, že je žádá školáci, aby otestovali svou vynalézavost. K tomu, aby děti jasně pochopily odpověď, jsou podrobněji řečeny o hlavních vodních tepnách, přítocích a povodích To, že vznikly oceánské desky způsobilo z paleogeografického hlediska, že na Zemi byly (jsou a budou) oceány (oceánské pánve). Taky se to dá, ale vzít z pohledu nově vznikajících oceánů, které rozdělují kontinetny a postupně se rozpínají a srážkami kontinentů zase zanikají C. OCEÁNSKÉ PÁNVE (oceánská kůra)o obrovské roviny na dně oceánu, zabírající největší část dna o jsou pokryty vrstvou usazenin (mocnost, tloušťka až 1 km, rychlost ukládání je asi 1 cm za 1000 let) o nacházejí se v hloubce 1500 až 3000 m, ale některé jsou v hloubce až 5000 m D. STŘEDOOCEÁNSKÉ HŘBETY (oceánská kůra Kasei Valles se táhne severně od Valles Marineris a je přiváděno do severní nížinné/oceánské pánve. Členitý terén byl v minulosti zahlazen gigantickými vodními proudy, které také zerodovaly horní partie stěny kráteru o průměru 33 kilometrů, který se nachází v pravé části obrázku a je označen červenou šipkou

Atlantský oceán - Wikipedi

Podle původní verze této hypotézy došlo k odtržení Měsíce v místech současného Tichého oceánu. V době vzniku teorie (1908) však ještě nikdo nevěděl, že oceánské pánve jsou velmi mladé. Země navíc nikdy nerotovala tak velkou rychlostí, aby se od ní odstředivou silo u mohla odtrhnout nějaká část Jsou pravděpodobně slyšet na mnoho tisíc kilometrů, takže se mohou dorozumívat i přes obrovské oceánské pánve. Hlavním nepřítelem modrých velryb jsou kosatky, které zanechávají jizvy na některých zvířatech. Pro svou velikost se modré velryby staly kořistí velrybářů. A tak jich už moc nezbývá Prossální zóna se vztahuje na obrovské temné pláně dna oceánské pánve. Zahrnuje také sopečné trhliny podvodních horských pásem. Zatímco zóny jsou rozděleny jako vodní sloupce na specifické oblasti tektonické desky, oceánské vrstvy jsou rozděleny na základě hloubky a světelného režimu Úkol: Napiš do sešitu 3 příklady oceánské pánve, středooceánského hřbetu, hlubokooceánského příkopu a uveď, ve kterém oceánu se nacházejí. Vše ofoť a pošli na kontrolu do 20.11.202

The Guardian: Kakofonie lidských zvuků ohrožuje podmořský

oceánských hlubin, v nichž nejv ětší plochy zabírají oceánské pánve. 6. Co to jsou st ředooceánské h řbety? Odd ělují od sebe oceánské pánve. 7. Co to jsou hlubokooceánské p říkopy? Nejhlubší části dna pro oceánské dno jsou typické - oceánské pánve (4-5 km) - hlubokooceánské příkopy (Mariánský - cca 11 km) - podmořské hory, sopky (Mauna Kea - 10 km ode dna) podnebí - vanou pasáty, monzuny - tropické cyklony (tajfuny) - ničivé bouře oceánské proudy - Kurošio (teplý) - Peruánský (studený Moldanubikum je starý kontinent, jehož horninové jednotky byly při variském vrásnění opětovně vtaženy do hry. Horniny saxothuringika vznikly převážně ze sedimentů a podloží staré oceánské pánve, která ležela severně od moldanubického kontinentu - Gondwany

PPT - Členění zemského povrchu PowerPoint Presentation

5. Oceánské pánve - hluboké rozsáhlé sníženiny v oceánech (3 - 5 km). Severovýchodní tichomořská pánev, Angolská pánev, Brazilská pánev, Jihoaustralská pánev a další. 6. Hlubokomořské příkopy - vznikají v místě subdukce litosférických desek, dochází k zániku oceánské zemské kůry. Jedná se o nejhlubší L2_rozdělení oceánského dna (pevninský šelf, svah a úpatí, oceánské pánve, hřbety a příkopy) - 13. 4. L3_vulkanismus (stavba sopky, typy sopek, nej výbuchy sopek - Tambora, Krakatau a důsledky) L4_exodenní pochody (sesuvy půdy, písečné duny, abraze, živice) - 27. 4 Oceánské dno Panthalassy téměř úplně zmizelo pod Severní Amerikou, jak se posunuly tektonické desky Země. Jeho historie je tedy poněkud záhadná. Několik geologických vodítek vedlo vědce k převládajícímu modelu, který nová studie zpochybnila Oceánské pánve - hluboké rozsáhlé sníženiny v oceánech (3 - 5 km). Severovýchodní tichomořská pánev, Angolská pánev, Brazilská pánev, Jihoaustralská pánev a další Georeliéf významně ovlivnil sídelní strukturu raně středověkého rezidenčního areálu, který se v 9. stol. formoval na východní výspě.