Home

Kauzální atribuce pedagogika

kauzální atribuce - ABZ

kauzální atribuce. Upozornění: Dokončuji doktorát s pedagogiky, bakalářské i magisterské studium jsem dokončil s červeným diplomem a tvrdím ,že tato definice není nejšťastněji formulována a není moc srozumitelná! tímto zdravím geniálního studenta sociologie, jež si zřejmě myslí, že člověk s maturitou není. KAUZÁLNÍ ATRIBUCE = připisování příčin: Člověk si vytváří úsudek o příčinách chování druhých i v případech, kdy k tomu nemá všechny potřebné údaje. Jde o chybné posuzování informací - náhodné dílčí jevy jsou povýšeny na jedinou příčinu jevu (chování) Kauzální atribuce dětí předškolního věku Causal attributions of preschool children. Anotace: Diplomová práce je zaměřena na kauzální atribuce dětí předškolního věku. Věnuje se problematice psychologické charakteristiky předškolního období, kognitivním procesům a specifikám psychologického vyšetřování dětí.

Kauzální atribuce dětí předškolního věku - Bc

Druhy kauzální atribuce: vnitřní - vychází z dítěte samého, je to v něm vnější - vnější podmínky - náhoda, náhlá indispozice, špatné podmínky v rodině. proměnlivá x stálá. šťastná atribuce - úspěch posiluje, neúspěch mobilizuje. autoatribuce - jak se vidím já sám, sebehodnocen Katedra pedagogiky DIPLOMOVÁ PRÁCE krátké vysvětlení kauzální atribuce. Bližší pozornost je věnovaná výkonové motivaci, zvl. charakteristikám výkonových potřeb v souvislosti s reakcemi žáků na psychickou zátěž v úkolových situacích. Stručně jsou zmíněny některé novější teorie motivace a jejich aplikac Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Kauzální atribuce a autoatribuce a jejich význam ve školním prostedí. 17. Postoje, předsudky, stereotypy. Složky postoje, utváení a zmny postoj. Typ

Atribuce - Wikipedi

KAUZÁLNÍ ATRIBUCE alternativy - Heureka

kauzální atribuce - Portaro - library catalo

a jejich kauzální atribucí. Ověřuje rozdíly v míře úspěšnosti řešení rutinních a nerutinních slovních úloh, kauzální atribuce a off-line metakognice podle typu školy (městský nebo vesnický typ), pohlaví, školní úspěšnosti (známky z matematiky), oblíbenosti předmět kauzální atribuce. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} psychologie. kauzální atribuce. See also: psycholožky. See also pedagogická psychologie. Pedagogická psychologie I : pro posluchače PdF a PřF / Hlavní autor: Dařílek, Pavel, 1951- Vydáno: (1991) Kauzální aspekty vysvětlení / Hlavní autor: Jastrzembská, Zdeňka, 1977- Vydáno: (2007 kauzální atribuce. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} psychologie. kauzální atribuce. pedagogická psychologie. psychologická metodologie. existenciální psychologie. psychohygiena. psychologie rodiny

11. 2021 - vztah učitele a žáka - stereotypní myšlení očekávání, kauzální atribuce, Pygmalion a Golem efekt 26. 11. 2021 - Alternativní pedagogické směry, společná charakteristika, základní charakteristika konkrétních směrů (waldorfská pg., Montessori pg. Jenský plán, freinetovská pedagogika) 3. 12. 2021 - Odměny a. kauzální atribuce Viz též: psycholožky Viz též: psychologov kauzální atribuce. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} psychologie. kauzální atribuce. See also: psycholožky. See also.

Kauzální atribuce, aneb, Jak pátráme po příčinách

 1. 9. Pojetí školního úspchu a neúspchu, kauzální atribuce, atribuní styl a nauþená bezmocnost. Žáci selhávající a neprospívající. Možnosti nápravy uþebních potíží. 10. Žák a uitel ve vzájemné interakci. Uitelův vyuþovací styl a jeho postoje k žákům, uitelova oþekávání vůi žákům
 2. Od pedagogiky osvobození k antipedagogickému hnutí 3.3 Sociální a interpersonální percepce Utváření dojmů o druhých lidech Potřeba předvídat a pochopit druhé Konstrukce představ o druhém u George Kellyho Teorie vývoje konceptuálního systému O. J. Harveyho Obecné principy interpersonální percepce Kauzální atribuce
 3. Kauzální atribuce = připisování příčin: Člověk si vytváří úsudek o příčinách chování druhých i v případech, kdy k tomu nemá všechny potřebné údaje. Jde o chybné posuzování informací - náhodné dílčí jevy jsou povýšeny na jedinou příčinu jevu (chování)
 4. CHYBY VE VNÍMÁNÍ DRUHÝCH A KAUZÁLNÍ ATRIBUCE Témata této kapitoly þásteně spadají do oblasti sociální psychologie. Jedná se o chyby ve vnímání druhých, k nimž patří tendence ke schematiþnosti, haló efekt a efekt prvního dojmu, Pygmalion a Golem efekt a také předsudeþnost. Zmíněno bude i téma konstruování sociáln
 5. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1996, s. 75-81. ISBN 80210- - 1365-6. PS: Interakce a komunikace učitel - žáci. Jejich funkce, typy a rizika. Kauzální atribuce, atribuční styly, atribuční a autoatribuční chyba. Základní studijní literatura
 6. Já a osobnost, vznik a vývoj já, sebehodnocení, sebeúcta; kauzální atribuce, autoatribuce. Sebekoncepce, sebepojetí z různých hledisek. Fyzické já. Vývoj identity - totožnosti se sebou samým. Psychologické metody, možnosti jejich využití se zaměřením na metodu pozorování a rozhovoru - typy otázek v rozhovoru

kauzální atribuce - Special library ČN

Pedagogická fakulta katedra pedagogiky sebesplňující proroctví, kauzální atribuce. 18. Postoje, předsudky, stereotypy. Složky postoje, utváření a změny postojů. Pojem předsudek a stereotyp, jejich vliv na komunikaci učitele a žáků, rodičů atd. Možnost Zajímavé knihy o tématu kauzální atribuce dodáváme do 48h - dostatečné množství knih sklade Témata z oblasti pedagogiky. 1. Učení Kauzální atribuce a školní výkon. Učitelova očekávání (sebenaplňující proroctví''). Vznik, funkce a změna postojů. Předsudky a stereotypy Typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Struktura a dynamika malé sociální skupiny PLEVOVÁ, I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-84-1. POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-570-9. SCHNEIDEROVÁ, A. Pedagogická psychologie (Psychologie řízeného učení) Knihovna dle nařízení vlády ČR poskytuje své služby v omezeném rozsahu a s režimovými opatřeními v aktuální provozní době. Otevřeny jsou volné výběry ve všech našich provozech, nedostupné zůstávají pobytové služby.Knihovna v Malenovicích je otevřena z důvodu rekonstrukce v náhradních prostorech.V případě dotazů nás kontaktujte mailem info@kfbz.cz nebo.

Pojetí školního úspěchu a neúspěchu, kauzální atribuce, atribuční styly a naučená bezmocnost. Žáci selhávající a neprospívající. Žáci nadaní a talentovaní. Možnosti nápravy učebních potíží. Žák a učitel ve vzájemné interakci Kauzální atribuce, aneb, Jak pátráme po příčinách životních událostí / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Plevová, Irena, 1959-(Autor) Pedagogická fakulta : ÚK - 1. podlaží : 207PLEV : 3201060081 : Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód; Podobné jednotky. Atribuční. kauzální atribuce. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} psychologie. kauzální atribuce. See also: psycholožky. See also pedagogická psychologie. podvědomí.

JABOK:V101 Pedagogika - Informace o předmět

 1. - Kauzální atribuce, atribuční styl, kauzální atribuce a duševní zdraví. PLEVOVÁ, I.: Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007, ISBN: 978-80-85783-84-1. PLEVOVÁ, I.: Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů
 2. anty učebního výkonu, osobnost učitele.4. Nadané dítě.5. Očekávání ve třídě (sebenaplňující se proroctví, pygmalion-efekt, kauzální atribuce), negativní ovlivňování studijních výsledků handicapy.6
 3. Kauzální atribuce znamená připisování příčin. Tato tendence vychází z lidské potřeby orientovat se v sociálním světě tím, že jedinec vidí za tím, jak se druzí projevují, určité příčiny. Kauzální autoatribuce - tendence připisovat příčiny určitého dění se týká i toho, co se děje nám
 4. Kauzální atribuce Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých osob Stereotypy 3.4 Postoje, jejich utváření a funkce Definice postojů Postoj a jeho odlišnost od příbuzných termínů Analýza postojů Funkce postojů Utváření postoj
 5. Vybranými kapitolami ze sociální a pedagogické psychologie. Motivace (potřeby, motivační strategie, aspirační úroveň, over- aunderachieveři, vliv hodnocení, vliv sebepojetí (naučná bezmocnost), kauzální atribuce)

Pedagogická teleologie - cíle výchovy v různých pedagogických koncepcích. Funkce výchovných cílů, jejich třídění a struktura. - PLEVOVÁ, I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-84-1 Pedagogika a psychologie Zkouška z pedagogiky a psychologie umožňuje prokázat znalost problematiky Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. 15. Školní třída jako sociální skupina. Struktura a dynamika sociální skupiny kauzální atribuce. Editovat Aktualizovat záznam Zkopírovat Připojené soubory Smazat autoritu Smazat autoritu . z {{recordHolding.department | loc}} psychologie. kauzální atribuce. Viz též: psychologov é. Viz též pedagogická psychologie. podvědomí. Část pojednávající samostatně motivaci zahrnuje výklad potřeb ve vztahu ke školním činnostem a krátké vysvětlení kauzální atribuce. Bližší pozornost je věnovaná výkonové motivaci, zvl. charakteristikám výkonových potřeb v souvislosti s reakcemi žáků na psychickou zátěž v úkolových situacích Předmět: Pedagogika a psychologie. Katedra/Zkratka: KEF/SZZPP. Rok: 2020. Sociální interakce učitel-žák, sociální percepce učitele, kauzální atribuce. Systematický přístup k nespolupracujícímu chování, modifikace vzorců nespolupracujícího chování. Vytváření příznivého klimatu

Habilitovala v oboru pedagogika, jmenovací řízení absolvovala v oboru ošetřovatelství. Na Fakultě veřejného zdravotnictví Slovenské zdravotnické univerzity úspěšně ukončila tříleté specializační studium oboru řízení veřejného zdravotnictví. DOBRÍKOVÁ, P., MŰLLEROVÁ, J., PYŠNÁ, J. Vliv kauzální atribuce. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

This footer has had its text and links changed. This change should override the existing template pedagogice Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ efekt) a kauzální atribuce (základní atribuční tendence, učitelská typizace žáků). Vysvětlete pojem sociální postoje, charakterizujte složky postojů a objasni teorii kognitivní disonance L. Festingera Předmět pedagogické psychologie, okruhy problémů pedagogické psychologie a její zařazení v systému psychologických věd. Poslání pedagogické psychologie a její vývoj. PLEVOVÁ, I. Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-84-1

pedagogika zkoumá osobnost vychovatele, jeho vlastnosti, atd. na druhé straně je vychovávaný (dítě, žák, člověk, který něco přijímá od vychovatele) → zde pedagogika kromě schopností, vlastností a osobnosti vychovatele zkoumá též schopnosti, vlastnosti a osobnost vychovávaného Kauzální atribuce: věc, se kterou. 7. Motivační přesvědčení: self-efficacy, cílová orientace, osobní a situační zájem, kauzální atribuce. Výkonová motivace. 8. Autoregulace a učení. Autoregulace jako motivační kontinuum. Složky autoregulace. Autoregulace jako cyklus. Teorie sebeurčení (Deci a Ryan, 2000) a rozvíjení autoregulace žáků. 9 obecnÁ didaktika - pedagogika ii - 2 5.1.3 Limbický systém dává zejména emocionální zabarvení vnějším událostem (označuje události, které jsou pr

kauzální atribuce - Portaro - katalog knihovn

Sebevědomí žáka a jeho výkon jsou dva vzájemně závislé jevy. Existují reálné předpoklady pro vztah mezi sebevědomím žáka a výběrem, hodnocením a interpretací informací, které přijímá ze svého okolí (učitelé, spolužáci, rodina ap.) Pedagogická psychologie (člen, 2011-) PhD. komise. Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP (člen, 2009-) Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. 2007. Petrová A., Plevová I. Pedagogická psychologie Studentům doporučujeme, aby se obrátili vždy na příslušného učitele z katedry psychologie a vyžádali si konzultaci ke zkoušce. 1. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - vymezení pojmu sociální komunikace a pedagogická komunikace - charakteristika jednotlivých prvků v procesu komunikace (mluvčí, příjemce, kanál Směrnice vedoucí katedry pedagogiky a psychologie č. 2/2017 Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 (1) Tuto směrnici vydává vedoucí katedry pedagogiky a psychologie (dále též jen vedoucí kauzální atribuce, schematizující typizování žáků, paradoxní účinky učitelových motivačních postupů). 5. Autorita. Kázeň ve.

Kauzální atribuce. Interpretace sociální reality, teorie atribuce. atribuce - připisování příčin vlastnímu či cizímu vlivu; způsobena tím, že člověk musí neustále vnímat nějakou kauzalitu; nejhorším stresorem je pocit bezmoci, proto se snažíme vše si vysvětlovat Kauzální atribuce je řada psychologických teorií, které vysvětlují, čím se lidé řídí, když mají označit jednu věc za příčinu druhé věci či jevu.Sousloví kauzální atribuce znamená doslova připisování příčiny, například když nám při četbě detektivky dojde, že vrah je zahradník, tak jsme provedli kauzální atribuci Témata z oblasti pedagogiky. 1. Cíle vzdělávání a výchovy Kauzální atribuce a školní výkon. Učitelova očekávání (sebenaplňující proroctví''). Vznik, funkce a změna postojů. Předsudky a stereotypy Typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Struktura a dynamika malé. Autorka se zabývá psychologickým významem kauzálních atribucí\\, tedy psychologickým významem subjektivního přisuzování příčin lidskému prožívání, chování a jednání. Kniha je dělena do čtyř kapitol. V první kapitole autorka podává některé teoretické náhledy na kauzální atribuce. V kapitole druhé se zabývá problematikou přisuzování příčin. 7505R004 Pedagogika volného času Dynamika a determinanty motivace u d ětí mladšího školního v ěku v jejich volno časových aktivitách The dynamics and conditions of motivation of 1.6.1 Kauzální atribuce_____ 23 1.6.2 Pozitivní motivace _____ 23.

Klí č ové pojmy (0) pedagogika - věda o výchově, (tradičně x aktivačně) kauzální atribuce - připisování příčin-průběh i výsledek atribučních procesů, při nichž člověk hledá příčiny úspěchu nebo neúspěchu svého chování či chování jiných osob adjustace - vpravování se do něčeho,. Kompletní specifikace produktu KAUZÁLNÍ ATRIBUCE, porovnání cen, hodnocení a recenze KAUZÁLNÍ ATRIBUCE. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů. Zpětná vazba pro žáky-kauzální atribuce-připisování příčin úspěchu, neúspěchu Profesní volba podle Hollanda: Volba profese ovlivněna schopnostmi a dovednostmi žáka, ale stejně tak stupněm sebepoznání vlastních předpokladů, možností, slabin Profesní volba dále ovlivněna: aspirací, názorovým a postojovým. Kauzální atribuce. Kauzální atribuce je mentální proces, který spočívá v připisování příčin okolnímu dění, vlastnímu chování či chování ostatních lidí. Jedná se o způsob, kterým lidé subjektivně vytváří spojitosti mezi příčinou a následkem, nikoliv o objektivní příčinnost mezi nimi

kauzální atribuce - Portaro - library catalogu

Pedagogická psychologie pro učitele Knihy Grad

Kategorie: Pedagogika Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti pedagogické a školní psychologie.Zabývají se osobností v pedagogickém procesu, zákonitostmi učení v oblasti psychomotorické, rozumové, sociální a emocionální Pedagogická fakulta Katedra psychologie . 2020 . Navazující magisterské studium psychologie . P ísemný přijímací test. Varianta B . Odpovědi budete zaznamenávat do záznamových archů. K dispozici máte 2 záznamové archy. V rámečku v záhlaví každého záznamového archu vyznačte Typ testu. Tento typ je na každém archu jiný Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) UP. Moderní trendy v e-komunikaci, Kamil Kopecký (2007) UP. Napsal uživatel Mgr. Květoslav Bártek. Sobota, 07 Květen 2011 07:28. Publikace si klade za cíl systematicky seznámit čtenáře se základními pojmy a poznatky z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a. 7. Ekmanův výzkum týkající se emočního výrazu obličeje zjistil, že: a) základní druhy výrazu jsou vrozené. b) některé druhy výrazu mají i děti od narození slepé. c) lidé i z velmi odlišných kultur čtou základní druhy výrazu obdobně. d) horní polovina obličeje zpravidla slouží k rozlišování negativních emocí. dvě důležité intervenující proměnné a to kauzální atribuce a potěšení z úkolu. Původní byl výkonový motiv chápán jako preferenční faktor. Mlo se za to, že ovlivě ňuje výběr určitých Přibližně 65% participantů bylo z Pedagogické fakulty JU, z toho bylo 123 žen a 75 mužů ve věku 21-31 let. V tomto prvním.

Univerzální vysvětlovací rámec je tedy určitý druh tzv. kauzální atribuce, tedy naší úporné lidské potřeby hledat příčiny a smysl událostí. Například když se zjistilo, že v Třebíčské porodnici dvěma rodinám zaměnili dvě novorozeňata, volali novináři s dotazem, jestli si mají rodiče děti vyměnit nebo ne. Studie předkládá čtyři psychologické teorie, které se snaží vysvětlit příčiny učitelova nevhodného chování: teorii kauzální atribuce, teorii vnímané vlastní zdatnosti učitele (self-efficacy), teorii interakčního chování učitele a teorii uplatňování učitelovy moci Metody párových porovnání jsou vhodné pro hodnocení důležitosti malého počtu objektů, protože s růstem počtu objektů velmi rychle roste počet potřebných porovnání Aspirační úroveň a subjektivní kauzální atribuce výkonu. 13. a) Pedagogická diagnostika v primární škole. Úkoly pedagogické diagnostiky, její. které vyjadřují kauzální vztah, který zkoumáme. V tomto (Cialdini a kol.) experimentu hrály roli dvě proměnné: o jedné říkáme že je nezávisle proměnou - a odkazuje na to, co v experimentu manipulujeme, ovlivňujeme, záměrně měníme. a o druhé, že je proměnou závislou- ta odkazuje na to, co

Školní hodnocení a zkoušení Martina Kalná Školní hodnocení Školní hodnocení chápeme jako systematický proces, který vede k určení kvalit a výkonů vykazovaných žákem nebo skupinou žáků či vzdělávacím programem. (M.Pasch) Hodnocení je porovnávání něčeho s něčím, při kterém rozlišujeme lepší od horšího a vybíráme lepší, nebo se. Dětská kresba a dětský výtvarný projev; Kauzální atribuce, atribuční styl, kauzální atribuce a duševní zdraví. PLEVOVÁ, I.: Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007, ISBN: 978-80-85783-84-1 ; Výtvarný projev vnímáme jako formu komunikace

Kapitola Dvanáctá Chyby Ve Vnímání Druhých a Kauzální Atribuc

A ještě jednou o vzdělání, tentokrát o vzdělání o lidech. 30 ledna 2017 od Josef Valenta v Nezařazené - Žádné komentáře. ʽTy krávo blbá. Jsi pěkně pitomá, že jsi nejela na olympiádu. Jsi namyšlená fiflena, která hraje jen pro peníze.ʼ Takové vzkazy jsem dostala. Přitom ti lidi o mých rozhodnutích nic neví. Naděžda Maamriová Fakulta: Filozofická fakulta Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Studijní program: Humanitní studia Studijní obory: Historie, Německý jazyk a literatura Obhajoba diplomové práce: Život obyvatel městečka Modřic v 16. a na počátku 17. stolet

využití alternativních koncepcí v českém primárním

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Od pedagogiky osvobození k antipedagogickému hnutí 3.3 Sociální a interpersonální percepce. Utváření dojmů o druhých lidech. Potřeba předvídat a pochopit druhé. Konstrukce představ o druhém u George Kellyho. Teorie vývoje konceptuálního systému O. J. Harveyho. Obecné principy interpersonální percepce. Kauzální atribuce Translate. Vytvoření účtu; Přihlášení; Hlavní strana; Poslední změny; Náhodná stránk Chyba při načítání citace. Field name. Field content. Mezinárodní standardní číslo knihy. 80-7178-262-9. Hlavní záhlaví - osobní jméno. Slavík, Jan, 1953- jn20000710539. Údaje o názvu. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi / Jan Slavík Portaro - Webový katalog knihovny. Městská knihovna Dobruška. katalog knihovn

Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům Mareš

Základy pedagogické. diagnostiky. Vymezení základních pojmů: pedagogická diagnostika, diagnóza, diagnostikování; typy diagnostické činnosti, diagnostický proces, chyby učitele v diagnostické činnosti. Současné trendy v pedagogické diagnostice - na co je kladen důraz - 4 - JAK OBJEDNÁVAT AKCE (obchodní podmínky) Přihlášky na akci zasílejte, prosíme, on-line z našich webových stránek www.ieducare.com. On-line přihlášky Registrace Nejprve je nutné se zaregistrovat. Registrace je zcela zdarma a k ničemu Vás nezavazuje Chorea - označení druhu nepotlačitelných (mimovolných) pohybů, jde o drobné, rychlé a četné pohyby takzvaně choreatické, jež se vyskytují ponejvíce u dětí školního věk Žádoucí rysy a vlastnosti osobnosti učitele (vychovatele), komunikativní dovednosti, vztah k vychovávaným (kauzální atribuce). 22 Knihy od Hanex na Megaknihy.cz. Dostupná 1 kniha. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Kauzální atribuce - široká nabídka knih - Ucebnice

Vypracované otázky - Psychologie. Formát: MS Office Word (.doc) 1. Pojetí předmětu psychologie. Psychologické vědy, jejich úkoly a význam, zejména pro pedagogickou teorii a výchovnou praxi. Název psychologie pochází z řečtiny a znamená nauku o duši (o psychice) (= o duševním životě) = předmět psychologie. K vymezení. Determinace lidské psychiky. Biologická determinace. Biologická determinace je určena samotným organismem člověka: - nervovou soustavou (mozkem) - dědičností (vrozené vlohy, předpoklady, dispozice)dědičně je ovlivněna struktura temperamentu, až z 80% inteligence, tělesné znaky, nemoci (včetně duševních) => vliv. 2 Sekce interkulturní psychologie při ČMPS ve spolupráci se Sdružením GALES a Psychologickým ústavem AV ČR, v.v.i, uspořádala přednášku Martiny Hřebíčkové. Zkoumání národních stereotypů ve střední Evropě. Termín: čtvrtek 28. března 2019 od 18:30 hod. Místo konání: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská.

1. Základní informace Matematicko-fyzikální fakult

kauzální atribuce. klinická psychologie. kognitivní psychologie. komplexy (psychologie) kreativita. kvantová psychologie. lidská psychika. lidská přirozenost. lidské chování pedagogická psychologie. podvědomí. ( Atribuce Zajímáme se o to, čím jsou způsobeny rozdíly mezi dětmi. Málokteré okolnosti rozumíme tak, abychom mohli spolehlivě stanovovat průkazné kauzální vztahy

Jednotky: Kauzální atribuce, aneb, Jak pátráme po

Odborné knihovny a dokumentační fondy Národní památkový ústav - online katalog. Vyhledávání; Pokročilé; Kombinované; Kalendáriu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | +420 573 032 400 | info@kfbz.cz | IČ 70947422 | Knihovní řád (obchodní podmínky