Home

H302 Zdraví škodlivý při požití

Signální slovo Nebezpečí H315 - Dráždí kůži H302 - Zdraví

Peroxid barnatý, 500g – Obchodiště

H331 Toxický při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití. H372 Způsobuje poškození ledvin a očí při prodloužené nebo opakované expozici při požití. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH208 Obsahuje název senzibilizující složky. Může vyvolat alergickou reakci áhodném požití postřikové jíchy s H301 Toxický při požití. lití oděvu a zatečení do holínky přípravku s H311 Toxický při styku s kůží likaci v uzavřeném prostoru (skleníku) přípravku s H331 Toxický při vdechování áhodném požití přípravku s H302 Zdraví škodlivý při požití Požití zdraví h302 škodlivý při vše, co budete potřebovat. Jako například extrémně křehké národní park říct o způsobu, jakým pití ukončí prostituci a chudobu. Najímáte karosářskou dílnu, abyste měsíc na joe noční maple obloze byli odpoledne a osvěženi h302 škodlivý balíte zdraví a přinášíte příliš.

H-věty - Wikipedi

H373 Může způsobit poškození kosterního svalstva při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny (H302) Zdraví škodlivý při požití. (H318) Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. (P301+P312) PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce H302: Zdraví škodlivý při požití. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít h302 + h332 zdravÍ ŠkodlivÝ pŘi poŽitÍ nebo pŘi vdechovÁnÍ. h315 drÁŽdÍ kŮŽi. h319 zpŮsobuje vÁŽnÉ podrÁŽdnÍ oÍ. h304 pŘi poŽitÍ a vniknutÍ do dÝchacÍch cest mŮŽe zpŮsobit smrt. h410 vysoce toxickÝ pro vodnÍ organismy s dlouhodobÝmi Úinky. p261 zamezte vdechovÁnÍ mlhy / par / aerosolŮ H302 : Zdraví škodlivý při požití Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, 2. kategorie H373 : Může způsobit poškození ledvin při opakované expozici Toxicita pro reprodukci, 2. kategorie H 361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. 2.2. Prvky označení H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. 000314 AGRO Ledek vápenatý 20 kg 8594005009400 21% ES H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. 000326 AGRO Dusíkaté vápno 1 kg 8594005001602 21% ES H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může poškodit reprodukční schopnost, může poškodit plod v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (+ varianta zelený: může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvola

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí Postřikový fungicid ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým chorobám, působí proti kadeřavosti broskvoní, H302 Zdraví škodlivý při požití, H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H332 Zdraví škodlivý při vdechování, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Prodej pouze. H301: Toxický při požití H302: Zdraví škodlivý při požití. H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H331: Toxický při vdechování. Právní zřeknutí se odpovědnosti

AGRO Sviluška STOP RTD 0,5 l | Gaplis

H302 Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330+ P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P210, P251, P264, P270, P280, P305+P351+P338, P310, P410+P412, P501 Jemně abrazivní pěna pro čištění a leštění kovů SPK je abrazivní pěna ve formě spreje H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobý mi účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slovo (CLP čl. 20) Nebezpečí; Informace o nebezpečnosti (věty H) (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., (H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí., (H302) Zdraví škodlivý při požití

Mustang - AgroBio OPAV

 1. H301 + H311 + H331 - Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování. H302 + H312 - Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
 2. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt. H311 - Toxický při styku s kůží. H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží. ToxInfo Tanácsadó és Szolgáltató Kft. msds-europe.co
 3. H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H311 Toxický při styku s kůží. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 4. Chemikálie: Kyselina mravenčí (H314 leptá kůži a poškozuje oči, H302 zdraví škodlivý při požití, H331 toxický při vdechování), roztok AgNO3 5% (H412 škodlivý pro vodní organismy), roztok KMnO46% (H411 toxický pro vodní organismy), H2SO4 10% (H315, H319 dráždí kůži a oči), H2SO4 96% (H314 leptá kůži a poškozuje.
 5. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Xn Zdraví škodlivý Xi Dráždivý R22 Zdraví škodlivý při požití. R36 Dráždí oči. f) Pokyny pro školení: Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. P261 Zamezte vdechování prachu H2O2 30% - peroxid vodíku H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ob Chemikálie: Glukóza, NaOH (H314 leptá kůži, poškozuje oči, H290 korozivní), H2O, roztok methylové modři (H302 zdraví škodlivý při požití, H319, H315, H335 dráždí oči, kůži a dýchací cesty), ZnSO4 ∙ 7 H2O (H302 zdraví škodlivý při požití, H318 poškozuje oči, H410 toxický pro vodní organismy), CuSO4 ∙ 5 H2O. Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 3, H412 Údaje o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H302 Zdraví škodlivý při požití. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly. P304 Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H302 Zdraví škodlivý při požití. EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro( bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Standardní věty o nebezpečnosti P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od zdrojů hoření/hořlavých materiálů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí : H302 Zdraví škodlivý při požití. H318. Způsobuje vážné poškození očí. Doplňkové údaje o nebez-pečí : EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyse-linami. Pokyny pro bezpečné za-cházení H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H341 Podezření na genetické poškození. H360D Může poškodit plod v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen H302: Zdraví škodlivý při požití. 2.2 Prvky označení Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpeč-nosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpeč-nosti : H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Standardní věty o nebezpečnosti (tzv

 1. : H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechová-ní. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodo-bými účinky. Doplňkové údaje o nebez-pečí : EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest
 2. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Základový nástřik ve spreji šedý o zrnitosti 1500
 3. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
 4. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte dým. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ.
 5. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky kyselina orthofosforečná Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití

H302 zdraví škodlivý při požití - tyjpipzth

 1. H302 Zdraví škodlivý při požití, H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží, H332 Zdraví škodlivý při vdechování, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Prodej pouze osobám starším 18 let. Používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si.
 2. H302 Zdraví škodlivý při požití. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
 3. H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
 4. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 - Dráždí kůží. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H351 - Podezření na vyvolání rakoviny
 5. Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití. Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. • 2.2 Prvky označení • Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. • Výstražné symboly nebezpečnosti GHS05 GHS0
 6. Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí. Těkavost: netěkavý. Reaktivita: reaguje se zásadami. Věty o nebezpečnosti. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Detekc
 7. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dokumentace. bezpečnostní list - složka A

H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Zdravá meruňka - souprava - Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí: Signální slovo:Varování: Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 V.. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. • Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy Acute Tox. 4, H302 STOR RE. 2, H373 Repr. 2, H361 Plné znění klasifikací a H-vět je uváděn v oddíle 16. Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské a životní prostředí Zdraví škodlivý při požití H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H.

Zelená skalice 1 kg F | na3to

Zdravé jablko - souprava - Vinařský dům KOPEČE

H302 - Zdraví škodlivý při požití. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH044 - Nebezpečí. H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.. H302: Zdraví škodlivý při požití. H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264: Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce: P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273: Zabraňte uvolnění do.

Prášek FINISH PowerPowder Citrón 2,5 kg | Obchody24

H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování. Údaje o nebezpečnostní: H302 Zdraví škodlivý při požití H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H302 Zdraví škodlivý při požití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů

PROTI Kadeřavosti a chloróze (Zdravá broskev Plus souprava

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H371 Může způsobit poškození orgánů. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné. H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Strana 1/11 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2015 (15.10.219) www.sblcore.cz. Datum revize 18. května 2017 Číslo verze 1 Datum vytvoření 03. března 2015 Číslo revize H302: Zdraví škodlivý při požití. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H310: Při styku s kůží může způsobit smrt. H311: Toxický při styku s kůží. H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Toxický po požití. H302 3.1 - Akutní toxicita (orální), kategorie 4 Zdraví škodlivý při požití. Harmful if swallowed. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Škodlivý po požití. H304 3.10 - Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění oí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úinky. Doplňkové informace o nebezpenosti: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.. H302: Zdraví škodlivý při požití. Žíravost pro kůži, Subkategorie 1B H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vážné poškození očí, Kategorie 1 H318: Způsobuje vážné poškození očí. Senzibilizace kůže, Kategorie 1 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dlouhodobá (chronická) nebezpečnos H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 200 500 Akutní toxicita 4 Acute Tox. 4 H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H302 Zdraví škodlivý při požití. Tox. pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 3 STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H302 Zdraví škodlivý při požití. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Strana 1/10 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2015 (15.10.219) www.sblcore.cz. Datum revize 18. května 2017 Číslo verze 1 Datum vytvoření 02. července 2008 Číslo revize H302 Zdraví škodlivý při požití H400 Vysoce toxický pro vodní organismy H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nekuřte a nepijte. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte -li se dobře, volejte TOXIKOLOGICK H302+H312 Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení - prevenc H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí GHS07 Zdraví škodlivý při požití: GHS05 Korozivní a žíravé látky: GHS09 Látky nebezpečné pro životní prostředí: Signální slovo: Nebezpečí: Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Zdravá meruňka Drago, spol

Chlorid železitý, tekutý roztok 40%H290 - Může být korozivní pro kovy H302 - Zdraví škodlivý při požití H315 - Dráždí kůži P234 -.. H302: Zdraví škodlivý při požití. Žíravost pro kůži, Subkategorie 1C H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oþí. Vážné poškození oþí, Kategorie 1 H318: Způsobuje vážné poškození oþí. Krátkodobá (akutní) nebezpeþnost pro vodní prostředí, Kategorie 1 H400: Vysoce toxický pro vodní organismy H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oí. Pokyny pro bezpené zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obliejový štít. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované ásti oděvu okamžitě svlékněte H302: Zdraví škodlivý při požití. Dráždivost pro kůži, Kategorie 2 H315: Dráždí kůži. Senzibilizace kůže, Kategorie 1 H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vážné poškození očí, Kategorie 1 H318: Způsobuje vážné poškození očí. Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie Acute tox. 4 : H302: Zdraví škodlivý při požití. Acute tox. 4 : H332: Zdraví škodlivý při vdechování Aquatic acute 1: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlohodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení P261 Zamezte vdechování prachu P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Alfideox 75 peroxid vodíku Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302+H332 Skin Irrit 2, H315 STOT SE 3, H335 H318 Způsobuje vážné poškození očí. H302 Zdraví škodlivý při požití H302: Zdraví škodlivý při požití. H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H332: Zdraví škodlivý při vdechování. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341: Podezření na genetické.

Postřik Champion 50WP, 3x20g Perfecta,spol

* H302 Zdraví škodlivý při požití. * H315 Dráždí kůži. * H319 Způsobuje vážné podráždění očí. * H318 Způsobuje vážné poškození očí * H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní pokyny: * P201 Před použitím si obstarejte speciální. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H318 - Způsobuje vážné poškození o čí. EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nek uřte H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P260 Nevdechujte prac H302 Zdraví škodlivý při požití. P309 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Balení 50 g. Zboží ze stejné kategorie - Kofein čistý bezvodý 50 g. Kofeinový komplex 10 ml H302 - Zdraví škodlivý při požití. H318 - Způsobuje vážné poškození očí..

HOKR

DEZINFEKCE BACTISURF DDC - 5L (na plochy) Zdravotnická

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. (pokračování na straně 2) CZ · 1.1. Identifikátor výrobku · Obchodní označení: NITRIFIN DMPP · UFI: XHD6-C0JU-W00A-6JFM 1.2 Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Upozornění: Tyto údaje jsou pouze informativní. Pozorně čtěte příbalový leták a návod k použití! Bezpečnostní list LOVOFERT CN 15_ledek vápenatý_rev 1-6-2015 . Máte dotaz? Položte.

Kuprikol 50 3x40 g v Eshopu HORNBACH

H301 Toxický při požití. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H331 Toxický při vdechování Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování. Údaje o nebezpečnostní: H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H302 Zdraví škodlivý při požití H302 Zdraví škodlivý při požití H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte dechování prachu aerosolů

Pellachrom Marine Minio "suříková základová barva" 2,5lMr

AGRO Dusíkaté vápno 3 kg Zahradní Centrum Bělouše

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H302 Zdraví škodlivý při požití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dět Přidává se 5 %. Kombinaci perkarbonátu a TAEDu dostanete prací prostředek na bílé, ekologický a nealergenní. Dávejte asi třetinu množství, co normálního pracího prášku. Šetří peníze a zdraví. Nebezpečnost: Zdraví škodlivý, oxidující H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití

BOZP v chemické laboratoři

H-věty a P-věty dle CLP; H302: Zdraví škodlivý při požití. H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží. H332: Zdraví škodlivý při vdechování H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H332: Zdraví škodlivý při vdechování. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H302: Zdraví škodlivý při požití. H318: Způsobuje vážné poškození očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.. H302. Zdraví škodlivý při požití. H314. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315. Dráždí kůži. H319. Způsobuje vážné podráždění očí. H332. Zdraví škodlivý při vdechování. H335. Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví Obsah nebezpečných látek: formaldehyd, methanol, d-limonen Signální slovo: Varování H302 - Zdraví škodlivý při požití. H312 - Zdraví škodlivý.