Home

Autoregulace emocí

  1. tegií regulace emocí u sociálně vylouených žáků a žáků zaþleněných. Ale také využívání těchto strategií u žáků s různým stupněm sociálního odmítnutí. Klíová slova: autoregulace, emoce, inkluze, inkluzivní vzdělávání, odmítnutí vrstevníky, regulace emocí, sociální klima třídy, sociální odmítnut
  2. Klíová slova: autoregulace, emoce, regulace emocí, kognitivně-emoní strategie regulace , vliv, sociální okolí, ústavní a ochranná výchova, diagnostický ústav, poruchy chování a emocí. ABSTRACT This diploma thesis deals with the issue of self-regulation of emotions among children and youth in diagnostic institutes
  3. Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech Self-Regulation of Emotion in Children and Youth in Diagnostic Institutes. Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech. Teoretická část objasňuje emoce, autoregulace a strategie regulace emocí
  4. Autoregulace emocí u sociálně vyloučených žáků Self-Regulation of Emotion in Socially Excluded Pupils. Anotace: Diplomová práce pojednává o autoregulaci emocí žáků, jež jsou na okraji třídního kolektivu. Tedy žáků, kteří čelí odmítnutí vrstevníky. Teoretická část se zabývá charakteristikou inkluzivního.
  5. Autoregulace emocí Emoce je ta věc, která vás unáší. (C.G. Jung) Panují určité mýty o nevyjadřování emocí, resp. o sebeovládání za každou cenu, na druhou stranu dnes je již dobře známo, že součástí emoční inteligence je schopnost vyjádřit emoce a umět reagovat na emoce druhých
  6. Tuto schopnost lze chápat jako vrozený, základní mechanismus autoregulace. Funkcí emocí je modulace vnitřního stavu, to znamená nejenom schopnost aktivizace, ale i naopak, v případě, že už není potřebná, schopnost navodit uvolnění
  7. Autoregulace - předpoklady potencialita každého žáka výuka musí umožnit získat dovednost jak se učit vnější řízení má stimulovat autoregulaci v prepubertě rozvoj metakognitivních strategií postupným zdokonalování se žák stává nezávislým na vnějším řízení může postupně lépe zvládat své emoce při učen

Samoregulace emocí a impulsů závisí na interakci mezi prefrontální kůrou a emočními centry, zejména okruhy, které se sbíhají v amygdale. V tomto článku hovoříme o tomto fascinujícím procesu. Nikdo není svobodný, pokud není jeho vlastním pánem. V tom, že jsme pánové sami sebe, hraje klíčovou roli emoční seberegulace Z pohledu autoregulace nemluvíme čistě o procesu poznávání (kognitivní aspekt), ale také o regulaci tohoto poznávání (metakognitivní aspekt) a regulaci postojů, motivů, potřeb, emocí (nonkognitivní aspekt), která je (jak např. uvádějí Boekaerts Protože se autoregulace týká emocí, prožívala ta paní strach o svůj život. Všechno ostatní, skvělé referování o autoregulaci, byl pouhý sebeklam. Namlouvala si, že má skvělou autoregulaci. Referování, tlumočené myšlenky, považovala za emoce

Emoční autoregulace: co to je a strategie k jejímu posílení Pře tože i populace v po ledních de etiletích více uvědomuje důležito t emoční inteligence, dovedno ti ní ouvi ející e ne vždy používají.Mezi nejdůležitějš Obsah: Co je emoční samoregulace? Modální teorie emocí; Strategie emoční regulace; 1 Emoce psychologie emocí, emoce a kognice, vliv emocí na výkon, psychologie strachu, panika, fobie, regulace a autoregulace emocí, afekt prostý a patický afekt, poruchy nálad. 9. Psychologie postojů pojem postoje, změny postojů, postoje a chování, kognitivní disonance, konformita, postoje a členství ve skupině, chování. Emoce jsou predispoziční programy chování, jež přímo souvisejí s akcí (tedy organizované, behaviorální reakce).Jsou tvořeny pocity, jež jsou dosti silné na to, aby se organizovaly do vzorce chování. Mají cíl, intenci a vlastní logiku. Jsou organismickou výpovědí o našem stavu a o tom, co s ním dělat; směřují ke změně vnější nebo/a vnitřní situace Autoregulace (též sebeřízení, či seberegulace) v obecném slova smyslu, je považována za jednu ze základních schopností člověka řídit své volné jednání a vědomě usilovat o dosažení stanoveného cíle AUTOREGULACE EMOCÍ Emoce je ta věc, která vás unáší. (C. G. Jung) S pozitivním myšlením velmi úzce souvisí schopnost vyjádřit pozitivní emoci. Z hlediska psychohygieny je nezbytné ventilovat i emoce negativní

AUTOREGULACE ŽÁKŮ V ZÁVISLOSTI ních mechanismech (autoregulaci chování nebo autoregulaci emocí) se ná - sledně projevuje vyšším rizikem výskytu problémů ve škole (v edukačním prostředí) (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & Grimm, 2009; Raver, 2002). Domníváme se, že v této souvislosti hraje klíčovou roli mnohdy ne ‏ Autoregulace činnosti (řízení činnosti vlastní vůlí)‏ Autoregulace myšlení (jde o usměrňování myšlenek a představ)‏ Autoregulace emocí (pokud se daří, emoce jsou kladné, pokud se nedaří, jde o zvládání negativních emocí, nežádoucí je agrese; lze se odreagovat např. rozhovorem s přítelem, hudbou, sportem, samotou, prací apod. Jeho AUTOREGULACE je vždy kladná. Kdežto člověka přivádí svobodná vůle k nemoci, cestou špatné AUTOREGULACE. Svobodná vůle je tedy věcí vlastního rozhodování o tom, co člověk prožívat chce a prožívá. Nebo co nechce a neprožívá. Člověk má svobodnou vůli, aby si vybral mezi kladnou a zápornou emocí asertivita autoregulace emocí pozitivní myšlení psychohygiena sebepoznání spánek stres syndrom vyhoření zátěžové situace Abstrakt Nemám čas, jsem ve stresu, nestihám, mám toho moc, jsem vyčerpaný, unavený. Důvěrně známé výroky psychohygiena - vedoucí pracovník ve zdravotnictví - syndrom vyhoření - pozitivní myšlení - spánek - sebepoznání - autoregulace emocí - asertivita Úvod Všechny společenské jevy mají sociální, tj. lidskou infrastrukturu

Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických

b) autoregulace myšlení ( řízení kognitivní činnosti) c) autoregulace emocí d) autorelaxace e) aktivní zvládání situací 5) Sociální aspekty duševní hygieny a) faktory sociálního vnímání b) pravidla pro jednání s lidmi 6) Relaxa ční a autoregula ční cvi čení a) druhy relaxace - dýchání - smíc (Helus, Z. 2004, str. 151): Autoregulace začala být chápána v úzké souvislosti s identitou osobnosti, tvorbou sebepojetí, s ovládáním emocí, s utvářením a korigováním postojů, aktivizací motivů atd. Hledání a vyjadřování identity předpokládá, že se jedinec vymaňuje z diktátu vlivů, které jej řídí (regulují. Autoregulace emocí a myšlení. Vliv negativních emocí, význam pozitivního prožívání. Iracionální myšlenky, pozitivní (optimistický, nadějný) způsob myšlení. 7. Autoregulace chování a jednání: zlozvyky - jejich rozpoznání a odstraňování. Se zdravím související chování

se smíšená porucha chování a emocí, pokud je přítomna hyperkinetická porucha, diagnostikuje se hyperkinetická porucha chování. MKN 10 poruchy chování dále rozděluje na: - porucha chování ve vztahu k rodině - nesocializovaná porucha chování - socializovaná porucha chování - porucha opozičního vzdor Autoregulace myšlení, pozitivní myšlení Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti Autoregulace emocí a pozitivní naladění Organizace práce a time management Sbírání informací a vytváření osobního informačního systému Myšlenkové mapy Racionální čtení Životospráva Frustrace Řešení konfliktů Doporučená. 3.3 Autoregulace myšlení; 3.4 Rozvoj představivosti a fantazie; 3.5 Autoregulace emocí; 4 Organizace práce a time management; 5 Osobní informační systém; 6 Myšlenkové (mentální) mapy; 7 Racionální čtení; 8 Superlearning; 9 Životospráva; 10 Zvládání stresu; 11 Zvládání konfliktu a frustrace; 12 Reference; Sebepoznán Orientuje se v pojmech souvisejících s psychohygienou, autoregulace emocí, mindfulness, životosprávy, optimistického životního postoje, hledání smyslu bytí a schopnosti efektivní komunikace a jejich vlivu na zdraví člověka Význam emočního vztahu na vývoj mozku Poslanecká sněmovna ČR,10.10.2016 MUDr.PeterPöthe Psychiatr a psychoterapeut pro děti a dospívající Institut Psychoterapie Dětí a Rodič

Selfmanagement je management sebe sama - schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Zaměřuje se na oblast vlastního zvládání každodenních povinností, úkolů a chování manažera, tedy člověka v řídící pozici. V rámci práce s lidmi a schopnosti rychle jednat a rozhodovat, má za úkol také zvládat přednostně sám sebe Charakteristika emoční autoregulace - Je založen na modální teorii emocí. Existuje mnoho různých teorií o lidských emocích a o tom, jak to funguje. Podle některých z nich by pocity byly zcela automatické a nevyhnutelné, takže by nebylo nic, co bychom mohli udělat, abychom upravili naše instinktivní reakce Autoregulace emocí. Součástí emoční inteligence je schopnost vyjádřit emoce a umět reagovat na emoce druhých. Negativní emoce jsou stresovou reakcí a mohou být zdrojem vnitřního napětí, interpersonálních konfliktů, a proto je třeba naučit se je regulovat, zacházet s nimi a přiměřeně je vyjádřit

Řízená imaginace emocí. Jedná se o základní relaxačně-imaginační techniku zaměřenou na rozpoznání a porozumění individuálnímu vzorci prožívání emočních stavů s následnou možností jeho autoregulace Žák má obtíže v rozpoznávání emocí druhých. Žák má sníženou schopnost autoregulace emocí a vůle k plnění povinností. Popis opatření V čem spočívá. Nástup dítěte do školy je velký zlom v životě jeho samého, ale i celé rodiny Emoce z obecného a pedagogického hlediska. To, že se žáci naučí chápat emoce a mluvit o nich, není důležité jen pro psychohygienu a možnost autoregulace, ale umožní to např. i učiteli, rodiči nebo vrstevníkům lepší pochopení činů žáka a tedy i odpovídající reakci na ně - např. je podstatný rozdíl, zda.

Autoregulace emocí u sociálně vyloučených žáků - Bc

1. psychické - poruchy emocí (strach, fobie, úzkost, deprese), poruchy myšlení (obsese, poruchy sebehodnocení), poruchy paměti (amnézie), poruchy pozornosti (porucha koncentrace, snadná unavitelnost), poruchy autoregulace (nutkavá jednání), poruchy spánk Emoce jsou považovány za fuzzy kategorii (Gross, Munoz, 1995), která si může jen s obtížemi nárokovat jediné správné a úplné vymezení, na základě kterého by bylo lze postulovat co je a co už určitě není emoce. Autoregulace. zahrnuje oproti . emoční regulaci. zase širší spektrum psychických a.

Psychohygiena jako prevence pracovního stresu BOZPinfo

spřátelit se - protože autoregulace dává vašemu dítěti schopnost střídat se ve hrách, sdílet hračky a vhodným způsobem vyjádřit emoce osamostatněte se - protože autoregulace dává vašemu dítěti schopnost rozhodovat o svém chování a naučit se, jak se chovat v nových situacích, s menším vedením od vá MUDr. Peter Pöthe - psychiatr a psychoterapeut. Zvu vás na besedu 27.5, 19,00 s názvem Vše, co jste chtěli vědět o dětech a báli jste se zeptat

Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál

Čtvrtou etapu autoregulace tvoří autoevaluace, sebezhodnocení, zjišťování, jak se člověk v plánované oblasti změnil a zdali se vůbec v důsledku sebevýchovy změnil. Doporučuje se zde měření tzv. přidané osobnostní hodnoty, toho, co student autoregulací, sebevýchovou a sebevzděláním získal, jak byla jeho autoregulace. A Proč zkoumat emoce ve vztahu k učení a vyučování? Význam výzkumu emocí v kontextu učení a vyučování V posledních dvou desetiletích došlo k ohromnému rozvoji psychologie emocí (předtím po půl století zanedbávané) a k jejímu propojení se studiem ostatních psychických procesů Cíle duševní hygieny Sebevýchova - sebepoznání, aktivní zvládání situací, řízení autoregulace myšlení a emocí. Vyzrálost osobností. Duševní klid, psychická rovnováha. Péče o vlastní duševní zdraví je významnou stránkou celkové péče o zdraví člověka. Duševně zdraví člověk bývá odolnější proti nemocem

Emoční samoregulaci lze trénovat - mysl je úžasná - Emoc

5.2 Vývoj exekutivních funkcí a autoregulace 5.3 Vývoj verbálních schopností 5.4 Emoční vývoj 5.4.1 znalost a porozumění emocím 5.4.2 Emoční regulace 5.4.3 Rozvoj sociálních emocí 5.5 Socializace 5.5.1 Rodina, vztahy s rodiči a sourozenci 5.5.2 Vztahy s lidmi mimo rodinu 5.5.3 Vývoj sociálních vlastností a dovednost Individuální a skupinové poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta - zvládání zátěže a stresových situací, autoregulace emocí, duševní hygiena, edukace a vedení ke zdraví podporujícímu chování. Psychodiagnostika 12. Emoční prožívání a psychická autoregulace - emoce 13. Emoční prožívání a psychická autoregulace - motivace 14. Emoční prožívání a psychická autoregulace - vůle 15. Strach, konflikt 16. Zátěžové situace, stres 17. Duševní hygiena, prevence stresu, řešení konfliktů 18

Tyto filmy jsou stěžejní, a ten, kdo se zajímá o učení Vladimira Antonova, by je měl důkladně prostudovat. Bohužel jen velice málo lidí, nejen u nás, ale i jinde ve světě, věnovalo Metodě psychické autoregulace Vladimira Antonova,pozornost .Ačkoliv by se tomuto zázračnému umění, regulovat a korigovat svoje emoce. - sebepoznání, aktivní zvládání situací, řízení autoregulace myšlení a emocí • Vyzrálost osobnosti • Duševní klid, psychická rovnováha • Péče o vlastní duševní zdraví je významnou stránkou celkové péče o zdraví člověka

Psychosomatika v biosyntéze III. - Esence, životní pole, zdroje a emoční imunita. Biosyntéza je integrativní psychoterapeutický přístup, podporující celistvost organismu v propojení mysli, těla, emocí a kvality sebevyjádření spojeného se soucitem k sobě i k druhým Obsah semináře: Komunikace ve smíšeném kolektivu jako stresogenní činitel asertivní komunikační techniky komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. kontramanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem interpersonální konflikty jako.. Autoregulace myšlení Autoregulace emocí Životospráva Kapitola 6 Self-management Racionální čtení Mentální mapy Time-management Kapitola 7 Stres Kapitola 8 Řešení konfliktů Základní zásady fair play při řešení konfliktních situací Kapitola 9 Tvořivost, řešení tvůrčích problémů a praxe Kapitola 10 Komunikace a. 3.Autoregulace myšlení 4.Zbavování se nežádoucích myšlenek a představ 5.Rozbor starostí 6.Racionalizující přístup ke starostem 7.Strategie interference 8.Autosugestivní postupy 9.Autoregulace emocí 10.Základní příčiny emoční maladaptace 11.Základní projevy maladaptace v emoční sféř autoregulace uení. Empirická þást obsahuje výzkum, který byl proveden dotazníkovou přesvědčení, emocí a očekávání týkající se školního učiva. Zahrnuje tedy kognitivní oblast (ţákovo svérázné chápání obsahu jednotlivých pojmů, jevů, principů, ţákovo chápání vztahů mezi nimi, celou jeh

Duševní síla a sebezrada - Druhý díl (samostatný

EMOČNÍ PROŽÍVÁNÍ A PSYCHICKÁ AUTOREGULACE 1. EMOCE 1.1 Funkce emocí 1.1.1 Fyziologický aspekt emocí 1.1.2 Regulace emocí 1.2 Klasifikace emocí 1.3 Teorie emocí 1.3.1 Regulační význam emocí z hlediska různých teorií 1.4 Emoční inteligence 1.4.1 Emoční paměť 1.5 Vývoj emocí 2 Autoregulace myšlenek, emocí a představ. 4. Strategie interference. 5. Metody psychogenního a nepsychogenního přeladění. 6. Relaxační metody, metoda autogenního tréninku (základní stupeň). Kontakty: Podpora studentů se speciálními potřebami na UK 12.Emoční prožívání a psychická autoregulace - emoce 13.Emoční prožívání a psychická autoregulace - motivace 14.Emoční prožívání a psychická autoregulace - vůle 15.Strach, konflikt 16.Zátěžové situace, stres 17.Duševní hygiena, prevence stresu, řešení konflikt Neurotické příznaky v dětství. 1. Úzkosti až deprese - nepříjemné stavy, negativní prožívání a emoce. 2. Fobie - chorobný strach z věcí nebo situací. 3. Poruchy vyměšování - enuréza, enkopréza. 4. Poruchy komunikace a řeči - mutismus, některé symptomatické poruchy řeči. 5. Tiky - mimovolné, neúčelné, opakované pohyby svalových skupi

Jelikož míra prožívání emocí je u každého jedince velmi odlišná, je úkolem nás trenérů a trenérek zaujmout individuální přístup k našim svěřencům. hypnosugesce, autoregulace. Praha: Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-485-1. 4) MACHAČ, Miloš, Helena MACHAČOVÁ a Jiří HOSKOVEC. Emoce a výkonnost. 2. vyd. Autoregulace. Kontrola vlastního jednání je forma autoregulace, kdy pomocí vůle dokážeme řídit své chovaní a vědomě usilujeme o dosažení cílů. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom neregulovali své emoce či motivaci a nechali všemu volný průběh autoregulace emocí a asertivita. Neopomněla jsem ani na způsob šikany jako je mobbing, bossing a dopad sociálních sítí na práci manaţera ve stavebnictví. Na teoretickou þást navazuje praktická þást. Zde, jsem si v první fázi stanovila hypotézy, které později testuji a rozebírám. Na základě mnou stanovených hypotéz jse Autoregulace v praxi (Zimmerman, Schunk) - sebereflexe Výkon a jeho souvislosti Dva typy zpětnovazebních smyček vyvolávající specifické emoce Možnosti při diagnostice - sledujeme: Vedení k autoregulaci Metody Záznamový arch (Lan, 1998) Sdílej na Facebooku. Přidej k oblíbeným Poruchy emocí - strach, event. až fobie, úzkost, deprese; Poruchy myšlení - obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení; Poruchy paměti (amnézie) Poruchy pozornosti - porucha koncentrace, snadná unavitelnost; Poruchy autoregulace - kompulze (nutkavá jednání) Poruchy spánku; 2. Somatické (vegetativní.

Emoční Autoregulace: Co to Je a Strategie K Jejímu

Mezi Čechy je zakódováno, aby k problémům mlčeli. Hostem Studia ČMA byl tentokrát nejúspěšnější český horolezec, odhodlaný manažer, motivátor a spisovatel Radek Jaroš. Stal se prvním Čechem, který vystoupil bez kyslíkového přístroje na 14 osmitisícových hor, za což získal teprve jako 15. člověk na světě. burnout prevention. Using these survey questions, it was found that out of 101 respondents, more than half (73; 72,3%) of general nurses use mental hygiene and only 17 (16, 8 %) of the Obsah // Předmluva ke třetímu vydání... 9 // Abstract... 11 // Informační schéma manažerské psychologie... 13 // 1. Základní pojmy psychologie managementu.

Policejní akademie Č

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík 3., přepracované vydání Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234. Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalostí z oboru psychologie především s ohledem na využití těchto poznatků v manažerské práci

Emoce a jejich význam v životě člověka. Fyziologické projevy, klasifikace. Emoce a motivace. Patologie emocí. Rozvoj autoregulace, dětské motivace a vývoj zájmového zaměření dětí. A. Poznávací procesy a autoregulace dospívajících. B. Charakteristika vnímání, pozornosti a paměti ve stadiích dospívání.. 1. přednáška. Organizační chov ání. - studuje vliv, který mají jedinci, skupiny a struktura na chování uvnitř organizace. - hlavní cíl - aplikovat získané znalosti na zlepšení orga nizační účinnosti. - cílem je i možnost predikce chování lidí Naproti tomu pedagog, který se umí podívat na sebe ze strany, ovládat své emoce, kontrolovat hlasový projev, gesta, vzhled, k sobě přitahuje. Zaměstnání s použitím psychické autoregulace ukázala, že prakticky každý člověk, který se toto naučí, může harmonizovat situaci kolem sebe nezbytnost autoregulace doznívajích negativních emocí aj.), které mohou být v závislosti na osob-nostní predispozici jedince subjektivně spojovány s psychickou zátěží různé intenzity při zachování schopnosti rekuperace psychických a tělesných sil. V extrémním případě mohou v souvislosti s ku autoregulace vlastního chování, emocí a myšlení. Je vhodná zejména pro ty, kteří stavějí na rozumu a vě-deckém vysvětlení toho, co se s nimi děje a co sami dělají (Andrlová, Škrobánková et Capoušková, 2001)

Snahou je proto vrátit organismu dobrou schopnost autoregulace, odborně řečeno nízkou hladinu entropie. Autoregulace v lidském organismu je udržována rovnováhou mezi dvěma protikladnými silami, což symbolizuje vše, co je vyrovnané, harmonické a v souzvuku. Harmonie je narušována převahou jedné ze sil Během prvních dvou až tří let dítěte dochází také k zásadnímu vývoji jeho vnímání, emoční autoregulace (zvládání emocí), chování a sociálních interakcí, což by rodiče neměli podceňovat. Spánkový cyklus. Podstatné není, jak přesně dlouho dítě spí, ale kolikrát byl úspěsně dokončen spánkový cyklus

Emoce - Wikisofi

Autoregulace učení - Wikipedi

12 Autoregulace zátěže v rámci učitelské profese 12.1 Zátěž, stres 12.2 Zátěž u pedagogických pracovníků 12.3 Princip autoregulace motivace, emocí. Obecná psychologie je důležitá také proto, že poskytuje základní pojmový aparát jiným psychologickým disciplínám (např. vývojové, pedagogické a sociální. fyzický a emoční ventil úzkosti a negativních emocí, jako je vztek, žal, agrese apod. rozvoj zdravého způsobu vyjadřování emocí (trénování autoregulace a způsobu vyjádření emocí bez agrese vůči druhému či autoagrese) trénink nových způsobu chování, zpracování vnitřních konfliktů ve skupin autoregulace chování, adekvátní vnímání reality, schopnost udrţení mezilidského vztahu, Mezi pozitivní emoce řadíme radost, vděþnost, vyrovnanost a klid, zájem, naději, hrdost, pobavení, inspiraci, úctu a lásku Teorie pozitivních emocí od Fredrickosonové říká pozitivit Pozitivní psychologie je psychologické odvětví zabývající se vědeckým studiem pozitivních emocí, životních zkušeností a osobnostních rysů a jejich vlivem na život jedince a fungování společenství a institucí. Pozitivní psychologie vznikla z potřeby nabídnout vyváženější pohled na duševní stavy a procesy člověka a alternativu k psychologii příliš.

Psychohygiena (nejen) jako prevence syndromu vyhoření u

intenzivních příjemných emocí a negativní efekty intenzivních nepříjemných emocí se navzájem ruší, nevykazuje obvyklá intenzita emocí obvykle žádný vztah k afektivní rovnováze nebo životní spokojenosti. Obvyklou intenzitu emocí nem ůžeme tedy po čítat k indikátorům afektivní osobní spokojenosti autoregulace jedince - působení na sebe sama; lehké poruchy duševní rovnováhy - př. problémy s adaptací; prevence a upevňování duševního zdraví; Význam duševní hygieny. prevence somatických (tělesných) a psychických emocí - zdravý člověk bývá odolnějš Samotná autorka webináře tvrdí, že prožívané emoce ve vztahu s druhým člověkem jsou pro nás linkou, jež nás vede k tomu, jak se máme následně zachovávat. Není tedy divu, že tato pomyslná linka v našich životech sehrává mnohem větší roli, než si mnohdy uvědomujeme

Autoregulace Žáků V Závislosti Na Vnímaných Projevech

sebe motivovat, schopnost vnímat emoce jiných lidí, schopnost dobrých mezilidských vztah ů. S charakterem souvisí také pojem sv ědomí - systém morální kontroly a autoregulace, jakýsivnit řní hlas, který člov ěku říká, co je dob ře a co špatn ě. Sv ědom Autoregulace emocí u dětí a mládeže v diagnostických ústavech Michaela Kvaková Babybox jako fenomén současné společnosti Posejpalová Zuzana babybox, odložené dítě, sexuální výchova baby drop off centers, deffered child, sex education stažen Rozvíjející funkce hry - Coggle Diagram: Rozvíjející funkce hr

= emoční inteligence - znalost vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sebe motivovat, schopnost vnímat emoce druhých, schopnost dobrých mezilidských vztahů svědomí - systém morální kontroly a autoregulace; vnitřní hlas, říká, co je správné a co ne â†'uspokojení/ výčitky svědom 4. Autoregulace myšlenek, emocí a představ. 5. Metody psychogenního a nepsychogenního přeladění. 6. Relaxační metody vhodné pro posilování duševní rovnováhy a prevenci vyhoření. 7. Metoda Schultzova autogenního tréninku (základní stupeň) Title: MOZKOVÉ KOMORY a PLENY Author: David Kachlik Last modified by: David_Kachlik Created Date: 4/2/2003 9:52:37 AM Document presentation forma 6. Emoce a neverbální komunikace. Pozitivní význam emocí. Být v kontaktu se svými emocemi a prožíváním. Jak své emoce regulovat a využívat. Možnosti ovlivňování citového zabarvení své percepce. Reagování na projevy negativních emocí druhých (předcházení a řešení konfliktu). 7. Osobní autorita učitele

Emoce. Úzkost. Psychická traumata. Odborná publikace se zaměřuje na podstatu, povahu a roli bazální psychické autoregulace osobnosti člověka v kontextu životní reality. Zakládá se na zobecnění výzkumných aktivit a psychodiagnostických poznatků z let 1975-2007. Vymezuje vztah. Zpracování emocí je klíčem ke ZDRAVÍ. Autoregulace je schopnost tolerovat pocity různé intenzity. Uklidnit se, když je potřeba. Zvládnout novou situaci... Obrázky dětem pomohou se ve vlastních POCITECH lépe orientovat. Z EMOCÍ se ve chvílích, kdy jim nerozumíme a nedokážeme je tím pádem dobře regulovat, často stávají. Evaristo V. Fernandes, Učení a jeho problémy - Mozek, emoce, mysl a činnost, Klíma, 2004 Čestmír Císař , Učení o straně , Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, 1948 Miloš Sovák , Učení nemusí být mučení , SPN - Státní pedagogické nakladatelství, 199

Autoregulace chování sociálně vyloučených žáků. Regulace emocí dětí a dospívajících v institucionální péči. Rozvoj metakognitivního myšlení u dětí předškolního věku. Skupinová a individuální resilience u vybraných skupin dětí a mládeže. Vnímání životní pomoci u pracovníků pomáhajících profesí Autoregulace v obecném slova smyslu, jinými slovy sebeřízení či seberegulace, je považována za jednu ze základních schopností člověka. Jde o schopnost řídit své volní jednání a vědomě usilovat o dosažení stanoveného cíle. Na autoregulaci učení lze pohlížet ze dvou směrů Kategorie: Psychologie Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se výpisky z knihy Jaro Křivohlavého Psychologie zdraví na téma duševní hygiena.Nejdříve duševní hygienu definuje, poté informuje, čím se tato oblast zabývá. Vyjmenovává rozdíly mezi duševní hygienou a psychoterapií 1) laboratorní studium nábožensky motivovaného myšlení, emocí a chování - výzkum fyziologické excitace, repetitivního a stereotypního chování, sebeovládání a autoregulace pomocí speciálních zařízení, tedy jak lidská mysl vytváří a předává náboženské stimuly a jakých kognitivních schopností a duševních.