Home

Fyzikální optika

Přednáška pojednává o základech fyzikální optiky. Systematicky se zabývá šířením optických vln ve vakuu, v izotropním a anizotropním prostředí a na jejich rozhraních. Klasifikuje základní typy optických vln. Věnuje se popisu polarizace a jejímu využití, statistickým vlastnostem polychromatické vlny, základům. OPTIKA = obor fyziky zabývající se světlem, zákonitostmi jeho šíření a ději při vzájemném působení světla a látky = jeden z nejstarších oborů fyziky. a její velikost nezávisí na žádné jiné fyzikální veličině; je to univerzální fyzikální konstanta Optika. Základní vztahy: Optika - základní vztahy. Tato polo žka obsahuje stručný přehled základních vztahů z oblasti optiky (geometrická optika, vlnová optika, kvantová optika). Přednášky: Geometrická optika - základy (Část 1) Spektrum elektromagnetického záření, typy záření. Optické záření, světlo, rychlost.

Studijní oddělení. Otevírací hodiny Pondělí: 8:00 - 11:00 Středa: 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30 Čtvrtek: 8:00 - 11:00 Upozornění: O prázdninách pouze ve. Zákon lomu a odrazu. Totální odraz světla na rozhraní. Hranoly, planparalelní desky. Optická soustava a optické zobrazování. Základní body ideální optické soustavy (ohniska, hlavní body).¨ Příčné zvětšení, úhlové zvětšení a zobrazovací rovnice ideální optické soustavy. Paraxiální zobrazování. Zrcadla

10.Tenké optické vrstvy - metody analýzy a aplikace. Osnova cvičení: Cíle studia: Znalosti: získat poznatky z oblasti fyzikální optiky, jak teoretické, tak praktické, v návaznosti na předchozí elektrodymamické základy. Schopnosti OPTIKA JEDNODUŠE - středoškolský projekt. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO ENERGIE. Přehled elektromagnetického záření, stručný přehled podle frekvencí a vlnových délek (Lasery.wz.cz) Rádiové záření. Infračervené záření. Světelné záření. Ultrafialové záření. Rentgenové záření (ČEZ) Záření gama Vítejte ve Sbírce fyzikálních pokusů. Tyto stránky jsou vytvářeny na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.. Hlavním smyslem Sbírky fyzikálních pokusů je snaha podat pomocnou ruku současným i budoucím vyučujícím fyziky, a to především v experimentální části jejich práce

Obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie je garantován Ústavem fyzikálního inženýrství. Další informace o tomto oboru naleznete na odkazu Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Obor Přesná mechanika a optika e garantován Ústavem fyzikálního inženýrství Jsou zde podrobně probírány jednotlivé fyzikální jevy a procesy z oblasti vlnové optiky (např. interference, difrakce a polarizace světla) společně s jejich důsledky a praktickými aplikacemi v oblasti přístrojové techniky, korekčních a diagnostických pomůckách a metodách používaných v optometrii Optické přístroje Optika Zákon lomu Zákon odrazu. Zobrazit pokus. Vodní lupa. Optika Zákon lomu. Zobrazit pokus. Interference světla a Heisenbergův princip neurčitosti na štěrbině. Pokusy pro děti Vám poskytnou spoustu zábavy, najdete zde mnoho návodů na pokusy s nejjednoduššími pomůckami a domácími chemikáliemi. Najdete zde i návody na výrobky nejen pro Maminky,babičky a tety. A když si budete chtít odpočinout tak i zajímavé hry

Cíle této třetí přednášky z Fyzikální optiky, tj. cíle přednášky BOFO0333p-Fyzikální optika III, jsou proto formulovány takto: 1) Spolu s poznatky a vědomostmi ze zmíněných dvou předcházejícíh přednášek vytvořit ucelený přehled poznatků a znalostí použitelných v optometrické praxi absolventů tohoto oboru Optika a optoelektronika 6. Optika a optoelektronika. Garantující pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Oborový garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Charakteristika studijního oboru: Obor je nabízen studentům, kteří chtějí získat širší fyzikální rozhled a detailní znalosti i praktické dovednosti potřebné k výzkumné a vědecké činnosti v oboru optiky a. Optika a optometrie (program LF, B-OPOP) Optika a optometrie (program LF, B-SZ) Optometrie (program LF, B-SZ) Cíle předmětu Jedná se o základní přednášku. Její cíle jsou následující: 1) Seznámít studenty se základními principy a poznatky týkajícími se úvodu do fyzikální optiky Krátké animace fyzikálních úloh z Fyziky I - ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ - Fakulta strojního inženýrstv

Fyzikální optika

  1. Optika 1.1 Základní pojmy. Světlo jako elektromagnetické vlnění, šíření světla. Odraz a lom světla, úplný odraz světla, disperze světla, barva světla. Fyzikální obraz světa. Vývoj fyzikálního obrazu světa (mechanický, elektrodynamický, kvantový), základní druhy fyzikálních interakcí..
  2. Měsíc, Venuše a Jupiter (25. - 26. března 2012) dvojice snímků po 24 hodinách z našeho balkónu. Obloha nám připravila pravítko - tj. konjunkci Venuše (jasnější nahoře) a Jupitera (slabší dole)
  3. Fyzikální praktikum - C - optika. Skripta, vydaná jako opora k Praktiku C. Od jejich vydání uplynula určitá doba, která ukázala drobné nedostatky a chybičky v textu (průběžně odstraňovány), u některých úloh došlo k některým změnám

Optika - úvod - FYZIKA 00

  1. Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00
  2. Detail předmětu. Fyzikální optika. FIT-FYO Ak. rok: 2009/2010 Ak. rok: 2009/201
  3. Kromě Fyzikální optika Corporation má POC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy POC klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Fyzikální optika Corporation v jiných jazycích, klepněte na.
  4. Katedra též zajišťuje výuku základních kurzů fyziky včetně laboratorních praktik nejen pro fyzikální obory, ale i chemické a biologické. Katedra optiky garantuje studijní obory Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Digitální a přístrojová optika a Optometrie
  5. 2. 2011. Optika = nauka o světle. Rychlost světla je 300 000km/s = 300 000 000m/s (ve vakuu) Index lomu světla je fyzikální veličina, která udává kolikrát je světlo v daném prostředí pomalejší než vzduch. Index lomu - n vzduchu = 1. - n vody = 1,33. - n led = 1,31
  6. ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Znáš pojmy A 1. Popiš aspo ň jeden fyzikální experiment m ěření rychlosti sv ětla. - viz nap říklad Michelson ův, Fizea ův, Roemer ův pokus 2. Definuj a popiš fyzikální veli činu index lomu. - je to bezrozm ěrná fyzikální veli čina udávající velikost ší ření sv ětla v látkách, jeho hodnot
  7. Trojice nadějných vědců FZÚ získala Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021. Naši kolegové Jan Berger, Maksym Buryi a Ladislav Chytka převzali na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile v úterý 29. června 2021 z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové prestižní akademickou prémii pro vědce do 35 let. 30

Optické přístroje 4. Rozklad světla 2. Zákon lomu 5. Zákon odrazu 3. Zobrazit všechny pokusy Fyzikální optika. Vlny. Příčné a podélné vlny. Mechanické vlny mohou existovat pouze v látkovém prostředí a jejich pohyb je určen Newtonovými zákony. V případě příčných (transverzálních) mechanických vln, jakými jsou například vlny na napnuté struně, kmitají částice prostředí kolmo ke směru postupu vlny Josef Fuka, Bedřich Havelka: Optika (fyzikální kompendium) desky knihy uvodní strana. Obsah. Předmluva. Seznam nejdůležitějších zkratek. Úvod. A. Paprsková optika. I. POVAHA A ŠÍŘENÍ SVĚTLA . 1. Vývoj názorů o světle. C. OPTICKÉ METODY VE VĚDĚ A VÝROBĚ.

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie -> Optik

Fyzikální optika (v angličtině) FYOe Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů Předmět Fyzikální optika (FIT-FYO) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIT-FYO - Fyzikální optika, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Předmět Fyzikální optika 1 (12FOPT1) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 12FOPT1 - Fyzikální optika 1, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Optika a její dělení. Optika se zabývá zkoumáním podstaty světla a zákonitostí světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Do optiky lze též zahrnout i účinky světelného záření zkoumané v chemii, biologii, lékařství, psychologii, Kromě Zobecněná metoda fyzikální optika má GPO jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy GPO klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Zobecněná metoda fyzikální optika v jiných jazycích. Jedním ze směrů vývoje jsou velkorozměrné optické plochy (segmenty) rovinného, kulového, asférického, respektive obecného tvaru na bázi tzv. ultralehkých zrcadel pro aplikace v astrofyzice, částicové fyzice a jiných oborech. Klasická (fyzikální) optika a laserová technika Last modified by

Fyzikální optika - FY

Všechny informace o produktu Fyzikální optika - Ivan Richter, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Fyzikální optika - Ivan Richter 1 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od př&iac... Author: Stanislava Konečná 1 downloads 46 Views 312KB Siz fyzikální + optika · přídavné jméno + podstatné jméno. Jednotné číslo fyzikální optika ženský rod. 1. pád kdo? co? fyzikální optika ženský rod. 2. pád koho? čeho? bez fyzikální optiky. 3. pád komu? čemu? k fyzikální optice. 4. pád koho? co? pro fyzikální optiku

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

Všechny informace o produktu Fyzikální optika - Fiala, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Fyzikální optika - Fiala vaclav.koplik@gmail.com. © 2021 eStránky.cz | Tvorba webových stránek | Aktualizováno: 17. 6. 2021 ŠKOLNÍ PŘÍPRAV Fyzikální praktikum III - Optika. Úvodní stránka » E-shop » Všechny tituly » Fyzikální praktikum III - Optika. Fyzikální praktikum III - Optika. Kód: 80-86732-67-3 E-shop vypadá jako z dob za krále Klacka, ale služby jsou na vysoké úrovni - objednávka byla vyřízena rychle, zabaleno s citem, naprostá spokojenost

implementace metody fyzikální optiky, která slouží k hodnocení radiového spoje do prostředí MATLAB a následné porovnání dosažených výsledků s dvoupaprskovou metodou, metodou unifromní teorie difrakce, aproximačními metodami a experimentálně naměřenými hodnotami při šíření na reálným terénem. Klíčová slov optické zpracování informací, fourierovská optika optické měřící metody a optická diagnostika fyzikální inženýrství - optika, lasery a jejich aplikac Dalekohledy a optika jsou soustavou čoček, tolik co by asi říkala fyzikální podstata a také definice z učebnice, ale pro ty kteří podnikají výpravy do divočiny je to mocná zbraň.Zbraň, která umožńuje vidět to, co by bylo jinak lidskému oku skryto. Dalekohledy a optika jsou klasické předměty pozorování a díky, kerým se můžete vyhnout mnoha nepříjemným situacím.

Vlnová optika • Fyzikální pohled (interference, polarizace, rozptyl) Geometrická (paprsková) optika • Šíření světla (přímočarost, lom, odraz) Kvantová fyzika (optika, elektrodynamika, mechanika) • Moderní pojetí optiky popisuje jevy precizněji na nižší úrovni • Např. fotoelektrický je BOOGB Optika fyzikální. přednášky a semináře v základním kurzu z fyzikální optiky pro studijní obor Optika a optometrie; BOZFO Oftalmologické přístroje. přednášky v základním kurzu z principů fungování a aplikace oftalmologických a optometristických přístrojů pro studijní obor Optika a optometrie; Dr. P.Nová Články v kategorii Optické jevy. Zobrazuje se 9 stránek z celkového počtu 9 stránek v této kategorii

Fyzikální pokus: Skládání barev. Tentokrát jsme si pro vás připravili experiment z oblasti optiky. Na jednoduchém pokusu si vysvětlíme princip aditivního skládání barev. Budeme potřebovat dětskou káču, kotouče z tvrdého papíru a pastelky (nebo jiné barvy). Doprostřed papírového kotouče uděláme otvor tak, abychom. Absolvent Přírodovědecké fakulty University Palackého Olomouc obor jemná mechanika, optika a optometrie na LF, doktorát z fyzikální elektroniky a optiky, ČVUT Brno soudní inženýrství pro ekonomiku, elektroniku, jemnou mechaniku, optiku , soudní znalec v těchto oborec

Fyzika (z řeckého φυσικός (fysikos): přírodní, ze základu φύσις (fysis): příroda, archaicky též silozpyt) je exaktní vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Vztahy mezi těmito objekty fyzika obvykle vyjadřuje.

Prodám knihy z fyzikální optiky: Fysikální optika, V. Petržílka, SNTL (1952), 200 stran Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, V. Vrba, Academia (1974), 296 stran Optika a optické prístroje, J. Hajda, SVTL (1956), 508 stran Optika pre pedagogické inštitúty, Lehotský, Hlavička, SPN (1963), 256 stra fyzikální inženýrství - kvantová elektronika a optika, elektrodynamika difraktivní optika a holografie záznamové optické materiály optické zpracování informací, fourierovská optika optické měřící metody a optická diagnostika lasery a jejich aplikace Kurzy a přednášky: elektrodynamika fyzikální optika Prezentace je určena k doplnění výkladu tematického celku Vlnová optika, konkrétně k ilustraci umělého dvojlomu a principu fungování fotoelasticimetru. Obsahuje námět na pokus - výčet pomůcek, postup provedení, vysvětlení a fotodokumentaci provedeného pokusu. Lze ji proto využít k ilustraci probíraného jevu Ortoptika. V našich ortoptických ambulancích (Husova 13 a Libušina třída 4, Brno) provádíme prevenci, diagnostiku a léčbu očních vad. Preventivní screeningový test přístrojem Plusoptix provádíme bez indikace očního lékaře u dětí již od 6 měsíců. Dále provádíme kompletní ortoptické vyšetření a v případě. Fyzikální pojmy a veličiny. Kinematika - základní vektorové veličiny charakterizující pohyb. Vlnění, základní druhy vlnění, skládání vln. Geometrická optika - odraz a lom světla v homogenním prostředí, optické prvky a zobrazování. Vlnová optika - interference, ohyb a polarizace elektromagnetických vln. Garant.

AnatomickeModely.cz - Široká nabídka anatomických modelů, školních výukových pomůcek a mnohem více! Vyberte si z nabídky fyzikální modely Fyzikální výukový web Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Najdete tu informace a zajímavosti ze světa moderní fyziky, dílnu pokusů, knihovnu, konstanty, kalendář událostí, odkazy na české i zahraniční fyzikální stránky a instituce. Fyzikální výukový web Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

K výuce fyziky máme k dispozici odbornou učebnu a vlastní fyzikální laboratoř. Zejména vybavení laboratoře umožňuje studentům výuku pomocí praktických činností. Žáci a studenti mají možnost objevovat zákonitosti mechaniky, elektřiny, optiky a i radioaktivity Fyzikální ústav (Akademie věd ČR) Hlavní záhlaví - jméno korporace: Society of Photo-optical Instrumentation Engineers: Údaje o názvu: Jemná mechanika a optika : technický oborový časopis / vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS. Optické přístroje a oko . Pro lepší pochopení látky budeme často používat interaktivní animace, zdůrazníme si, které fyzikální jevy jsou důležité pro studium medicíny a je i tedy větší šance, že se objeví u přijímacího testu. Informace o kurz

Video: Optika - Fyzika 00

Sbírka fyzikálních pokus

Sekce optiky se věnuje multidisciplinárnímu výzkumu v oblasti funkčních optických struktur, materiálů a technologií, studiu klasických a kvantových aspektů šíření optického záření a nově také oblasti biofyziky. Propojení teoretického, experimentálního a technologického výzkumu nám umožňuje vývoj, přípravu a studium širokého spektra materiálů s. 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, co-located with the Workshop of the COST Action MP0702 Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures, Working Group 1, Plasmonics, Metamaterials and Non-reciprocity. book of abstracts September 6-10, 2010, Liptovský Ján, Slovakia Optické vlastnosti udává vztah: , j. optická mohutnost čočky ( [j] = D = m -1 - dioptrie), f - ohnisková vzdálenost čočky, n2. index lomu čočky, n1 -. index lomu prostředí, r1 - poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v předmětovém prostoru, r2 - poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v obrazovém prostoru

Optika. Světlo je příčné elektromagnetické vlnění (rozsah vlnové délky je 390-790 nm) prochází beze změn : Čiré (vzduch, sklo, voda,...) odraz světla (zrcadla,...) Bodový zdroj ? zdroj zanedbatelných rozměrů vůči optické soustavě Geometrická optika. 13. Optické přístroje. zpět. Doporučená literatura. R. Kalus, Trivium z optiky, skriptum (PřF OU 2004) (PDF on line) Z. Fiala, Základy fyzikální optiky, 1. vydání (skriptum FJFI ČVUT, Praha 1999) zpět. Podmínky úspěšného ukončení kursu F3100 - Kmity, vlny, optika F7631 - Fyzikální principy přístrojů kolem nás FD010 - Principy moderních optických zobrazovacích metod C7665 - Multimédia ve výuce 1 C7660 - Multimédia ve výuce 1. . C7665 - Multimédia ve výuce 2 Moje zápočtové stránky (s flashem) do C7665 - Multimédia ve výuce 2 Jemná mechanika a optika publikuje původní vědecké, přehledové a referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem. Přináší informace o současných tématech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních problémů Fyzika Animace/Simulace. Tweet. Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální.

Informace o výuce zajišťované na ÚFI - ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO

Fyzikální šuplík . Fyzikální šuplík: Úvod Prodej pomůcek Novinky Mechanika Mechanika tekutin Kmity‚ vlny‚ akustika Optika‚ astronomie Termika Elektřina a magnetismus Ostatn. Životopisy vědců, po kterých byly pojmenovány fyzikální jednotky nebo konstanty. Jsou zde i významní fyzici, na které se při pojmenovávání jednotek nedostalo. Fyzici. Ampére Andre Marie (1775-1836) - ampér - elektrický proud. Angström Anders Jöns (1814-1874) - angström - délka. Archimédes (287-212 př. n. l.

Fyzikální olympiáda - Archimediáda 2008/2009 Kategorie E, F - základní školy Kategorie E určena žákům 9. tříd, kategorie F určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia 3.11 | fyzikÁlnÍ zÁklady elektroniky 4.2 | vlnovÁ optika 4.3 | zobrazovÁnÍ optickÝmi soustavami 4.4 | elektromagnetickÉ zÁŘenÍ a jeho energie 4.5 | ***zÁklady kolorimetrie 5 | molekulovÁ fyzika a termodynamika 5.1 | zÁkladnÍ poznatky molekulovÉ fyziky a termodynamiky 5.2 | vnitŘnÍ energie, prÁce. - Program pro fyzikální výpočty (elektro,termo,mechanika,optika). Teplotní stupnice 1.0 - Aplikace umožňuje vzájemnou konverzi mezi 4 teplotními stupnicemi (Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin). Dále nabízí stručné povídání o každém vědci. Luminex 1.0. Kurz Fyziky je složen ze čtyř modulů: Mechanika, Tekutiny a termika, Elektromagnetické pole a Optika a atomové jádro. Jan Kopečný: Sbírka úloh z fyziky: Sbírka úloh z fyziky k tématům Mechanika, Mechanika tekutin a termodynamika, Elektromagnetické pole, Optika, Stavba atomu. Karla Barčová: Fyzikální měřen

Optika fyzikální - cvut

Od těch dob je za nejstarší odvětví fyziky považována mechanika. Postupně se podobnými metodami začaly zkoumat další fenomény a tak vznikaly další fyzikální odvětví, jako nauka o světle (optika), teple (termika a termodynamika), elektřině a magnetismu a další, které řadíme do období klasické fyziky 2021-01-26. FYKOS zve k účasti v týmové internetové mezinárodní fyzikální soutěži Fyziklání online, která se bude konat v pátek 12. 2. 2021 od 17 do 20 hodin. Zúčastnit se mohou jak středoškoláci, pro které je soutěž určená primárně, tak základoškoláci, vysokoškoláci či kdokoliv jiný (a bude vítán) - např. i. Zpět: Fyzikální proces difrakce na O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: Difrakční struktury a optické Fyzikální principy optických prvků - korektorů. Základní požadavek, který klademe na optické elementy je schopnost určitým způsobem prostorově transformovat světlo Učebnice vznikla na základě přednášky z optiky pro studenty fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Optika - Petr Malý | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví Úvo

Optické zobrazování, optická soustava - FYZIKA 007Čeští vědci možná mění kvantovou definici světlaFyzikální kabinet - pokusy a pomůcky na fyzikuFyzikální ústav UK

Zpět: Polarizace světla O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: Fyzikální principy optických prvků Fyzikální proces difrakce na periodické struktuře. Složitější (obecné) difrakční struktury je možné vždy rozložit na pravidelné difrakční struktury - difrakční mřížky. Proto je znalost. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Pár obrázků z fyzikálních pokusů týkajících se paprskové optiky.Děkuji moc Luďkovi Zikovi za vytvoření fotek Prezentace s připojenou videonahrávkou je určena k doplnění výkladu tematického celku Geometrická optika, konkrétně k ilustraci zobrazení předmětu spojkou a rozptylkou. Obsahuje námět na pokus, výčet pomůcek, postup provedení, vysvětlení, teoretické zobrazení a videonahrávku provedeného pokusu