Home

Verordening 1924/2006

VERORDENING (EG) Nr. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-schap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie VERORDENING (EG) N r. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006. inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie

VERORDENING (EG) Nr

 1. Details of the publication. Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddele
 2. Union rules on nutrition and health claims have been established by Regulation (EC) No 1924/2006. The Regulation started to apply on 1 July 2007
 3. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Publicatieblad van de Europese Unie L 404 van 30 december 2006
 4. VERORDENING (EG) Nr. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 20 december 2006. inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie
 5. Verordening (EG) nr. 1924/2006 Titel: Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen Aanwijzing: (niet officieel) Verordening betreffende gezondheidsclaims Toepassingsgebied: EU: Juridische kwestie: Voedselwetgeving: Basis: EGV, vooral Art.9
 6. derd verordening (EG) 1924/2006 mag bij de verhandeling van een levensmiddel een door representatieve organisaties van producenten en verhandelaren ontwikkeld voedselkeuzelogo worden gebezigd, onder de volgende voorwaarden: a. het logo wordt niet gebezigd bij: 1° alcoholhoudende dranken

EUR-Lex - 32006R1924 - EN - EUR-Le

De Europese regels voor het maken van voedingsclaims en/of gezondheidsclaims zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Doel van deze verordening is het waarborgen van een hoog beschermingsniveau voor consumenten. De EU-verordening over voedings- en gezondheidsclaims is eind 2006 gepubliceerd en blijkt in de praktijk nog steeds voor veel onduidelijkheden te zorgen Verordening 1924/2006 - verduidelijking in verband met toepassingsgebied The Health.belgium.be website requires javascript to work properly. Skip to main conten Verordening 2006/1924 - Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Hoofdinhoud. Inhoudsopgave. Samenvatting van Wetgeving; Wettekst; 1. Samenvatting van Wetgeving. Nutrition and health claims made on foods. SUMMARY OF: Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods. WHAT IS THE AIM OF THE REGULATION? Betreft: Verordening 1924/2006 — Tagatose Schriftelijk antwoord D-Tagatose is een natuurlijke en enkelvoudige suiker die tal van voordelen bezit: gezondheidsclaims van het product zijn o.a. geen tandbederf, prebiotische suiker en gereduceerde glycemische eigenschappen

Verordening (EG) nr

 1. Europese verordening 1924/2006. Sinds 1 juli 2007 zorgt de verordening 1924/2006. (externe link) voor een harmonisering op Europees niveau van de reglementaire bepalingen op het gebied van voedings- en gezondheidsbeweringen voor voedingsmiddelen. De bedoeling is de consumenten beter te beschermen, maar ook het goederenverkeer te vergemakkelijken en.
 2. In 2006 is de EU-verordening over voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd (verordening (EG) Nr. 1924/2006), met daarbij een lijst van toegestane claims. Fabrikanten mogen enkel claims gebruiken die op deze lijst staan. Naar aanleiding van vragen van verschillende delegaties over de interpretatie van deze claimsverordening is een leidraad.
 3. In Verordening (EG) nr. 1924/2006 (1) inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen is vastgelegd dat gezondheidsclaims voor levensmiddelen alleen mogen worden gedaan als ze aan een voedingsprofiel voldoen. Het is de taak van de Commissie of de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) deze voedingsprofielen te definiëren

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en d Gezien Verordening 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van (EG) nr. 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 1, en met name artikel 17, lid 3, Overwegende hetgeen volgt: (1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn gezondheidsclaims voo Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen Geconsolideerde tekst van Verordening (EG) nr. 1924/2006

Nutrition and Health Claims - Food Safet

Prejudiciële verwijzing - Consumentenbescherming - Verordening (EG) nr. 1924/2006 - Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Artikel 1, lid 2 - Toepassingsgebied - Levensmiddelen die bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker te worden geleverd - Claims in commerciële mededelingen die uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn gerich Verordening (EG) 1924/2006 van 20 december 2006 (verder: ClaimsVO) heeft tot doel een hoog beschermingsniveau voor de consument te waarborgen. De claims inzake levensmiddelen moeten voor de consument begrijpelijk zijn en alle stoffen waarvoor ee Verordening (EG) nr. 1169/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 353/2008 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor aanvragen van een vergunning voor gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst Verordening nr. 1924/2006. 4 De overwegingen 1 en 4 van verordening nr. 1924/2006 luiden: (1) Er komen in de [Unie] steeds meer levensmiddelen waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen voedings- en gezondheidsclaims worden gedaan De Jury is van oordeel dat op dit punt de reclame in kwestie niet in overeenstemming is met Verordening 1924/2006. De tv-spot in kwestie bevat inderdaad geen vermelding van de betrokken specifieke claims met betrekking tot de voormelde stoffen die deel uitmaken van de gepromote voedingssupplementen

Verordening 2006/1924 - Voedings- en gezondheidsclaims

 1. Verordening (EG) Nr. 1924/2006. In deze verordening wordt een toelichting gegeven op een aantal aspecten bij het gebruik van artikel 13 gezondheidsclaims, b.v. het gebruik van verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen voor de gezondheid (zie paragraaf 8.2.2 van dit Handboek); - Verordening (EU) 2019/343 inzake bepaalde generieke.
 2. Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1), en met name ar tikel 17, lid 3, Over wegende hetgeen volgt: (1) Krachtens Verordening (EG) nr
 3. Achtergrondinformatie over 'wetgeving > levensmiddelenwetgeving > EU verordening 1924/2006' Deze categorie bevat nog geen informatie. Ons redacteursteam voegt constant nieuwe artikelen in het portaal toe en werkt inhoud bij
 4. 13 Art 15 Verordening (EG) nr. 1924/2006. 14 Artikel 2 lid 5 Verordening (EG) nr. 1924/2006. 15 Zie het EU register in de bijlage van Verordening (EU) 432/2012. 16 NVWA, Verbod op medische claims op levensmiddelen, Informatieblad 2013/79 17 NVWA, Verbod op medische claims [online via www.nvwa.nl]
 5. en en
 6. Een gezondheidsclaim is volgens de warenwet toegestaan, mits de consument niet misleid wordt. De claim moet ook voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) 1924/2006 rond voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen. Lees meer over de claimswetgeving via de functionele voedingsmiddelen

Verordening (EG) nr

 1. 2 Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen; PB L 12 van 18.1.2007, p. 3
 2. Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Jones, P.J.H., Asp, N.-G., Silva, P. (2008). Evidence for health claims on foods: how much is enough? Introduction and general remarks. J. Nutr. 138, 1189S-1191S
 3. gen jegens consumenten op de interne mark
 4. Op 30 december 2006 is gepubliceerd verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levens-middelen (PbEU L 4041), verder te noemen: verordening (EG) 1924/2006. De redenen die hebben geleid tot de vaststelling van verordening (EG
 5. A number of submitted health claims do not appear in this EU Register: Health claims submitted as Article 13 (1) 'function claims' (8 Kb) but that do not qualify as such. Health claims not related to human health (6 Kb) which cannot consequently be used on foods. Health claims for combinations of substances (7 Kb) where health claims are.
 6. Verordening (EG) nr. 1924/2006 en het advies van de EFSA. (9) Een van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1924/2006 is er voor te zorgen dat gezondheidsclaims waar­ heidsgetrouw, duidelijk, betrouwbaar en voor de consument br uikbaar zijn, en dat daar mee rekening word
 7. e C draagt bij tot de normale collageenvor

wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit informatie ..

Wetgeving voedings- en gezondheidsclaims - Eurowe

De verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen definieert een claim als elke boodschap of aanduiding die niet verplicht is op grond van de communautaire of nationale wetgeving, met inbegrip van illustraties, grafische voorstellingen of. Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496. Nota & Disclaimer : Toelichting tot naleving van de Verordening EG 1924/2006 : Voor onze communicatie richten we ons naar de nota van 27.09/2013, Min. Van Volksgezondheid, DG Dier, Plant en Voeding, ter verduidelijking van het toepassingsgebied van verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen : de.

bron van jodium, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. 7Magnesium draagt bij aan een normaal energiek metabolisme. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van magnesium bevatten zoals bedoeld in de claim bron van magnesium, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr Verordening (EG) Nr. 1924/2006 4,5 Gebruik vermelding 'licht(er) verteerbaar'. Geen wetenschappelijk bewezen gezondheidsclaim aanwezig, en claim is onduidelijk voor de consument (wat maakt een product licht verteerbaar). Artikel 14, eerste lid, en artikel 10, derde lid, van Verordening (EG) Nr. 1924/2006 6 Gebruik vermeldin De voedings- en gezondheidsclaims betreffende levensmiddelen moeten voldoen aan de regels beschreven in de Europese Verordening 1924/2006. Les allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires doivent être conformes à celles décrites dans le règlement européen 1924/2006 De Verordening 1924/2006 is volgens Mer-ten-Lenz en Chappuis in zoverre een goede Voedingsprofiel In EU Verordening 1924/2006 is gesteld dat een product dat een gezondheidsclaim voert moet voldoen aan een welbepaald voedingsprofiel. Dit verwijst met name naar de macronutriëntensamenstelling van een product, in het bijzonder de hoeveelhede

Verordening 1924/2006 - verduidelijking in verband met

In verordening 1924/2006 zijn regels uitgewerkt hoe om te gaan met voedings- en gezondheidsclaims. In het kort als volgt. Een claim zegt iets over het levensmiddel. Glutenvrij, Vezelrijk, Vrij van, Suikervrij, Vegan, vertelt iets aan de.. de Europese Verordening 1924/2006 en de voorwaarden om voedings- en gezondheidsclaims te mogen gebruiken; de link met andere wetgevingen; andere claims, labels en keurmerken die op de markt zijn; de toepassing en de beheersing in de praktijk. Inhoud. Inleiding & Definities; Voedings- en gezondheidsclaims Claimsverordening 1924/2006; Voedingsclaim

Verordening 1924/2006. Inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Verordening 1925/2006. Betreft de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen. Verordening 432/201 Deze producten moet voldoen aan alle eisen voor levensmiddelen, inclusief de regels voor voedings- en gezondheidsclaims op basis van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Op deze producten zijn alleen de voedingsclaims toegestaan die zijn opgenomen in de bijlage van de Claimsverordening (EG) nr. 1924/2006

Pervital Meridian Balance 4 Zelfvertrouwen kopen | Vanaf €

Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona 1924/2006 van toepassing, waarnaar in artikel 3 sub b RVV wordt verwezen. Ingevolge eerstgenoemde bepaling kunnen, voor zover hier relevant, gezondheidsclaims als de onderhavige vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening tot de aanneming van de in artikel 13 lid 3 van de verordening vermelde lijst onder de verantwoordelijkheid van.

Verordening 1924/2006 - Tagatos

Vitamine D draagt bij aan de normale werking van het immuunsysteem. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals bedoeld in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 In dit verband deelde de adverteerder mee dat de betrokken reclame volgens hem geen gezondheidsclaim(s) bevat in de zin van artikel 2.2.5 van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, aangezien deze definitie spreekt van een verband met de gezondheid terwijl hier in. 2) In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van verordening nr. 1924/2006, zoals gewijzigd bij verordening nr. 107/2008, en die van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84.

Naast Verordening (EU) 1169/2011 zijn nog andere algemene horizontale Europese Verordeningen van toepassing op uw etiket: bijvoorbeeld Verordening (EU) 1333/2008 over toegestane additieven, Verordening (EU) 1334/2008 over aroma's of Verordening (EU) 1924/2006 over voedings- en gezondheidsclaims. Verticale wetgeving. Verticale wetgeving gaat. Vitamine D draagt bij aan het behoud van de normale spierfunctie. De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen die ten minste één bron van vitamine D bevatten zoals bedoeld in de claim BRON VAN vitamine D, zoals opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Vitamine D draagt bij aan de instandhouding van normale botten 2) Het bij verordening nr. 1924/2006, zoals gewijzigd bij verordening nr. 116/2010, aan wijnproducenten of ‑handelaren zonder uitzondering opgelegde verbod om een claim als aan de orde in het hoofdgeding te gebruiken, ook wanneer deze claim op zich juist is, is verenigbaar met artikel 6, lid 1, eerste alinea, VEU panel) van de EFSA heeft, overeenkomstig artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, op verzoek van de bevoegde autoriteit van Nederland na een aanvraag van Sylvan Bio Europe BV op 24 januari 2013 een advies vastgesteld over de onderbouwing van een gezondheidsclaim betreffende monacoline K in rodegistrijs Many translated example sentences containing 432 permitted claims - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations

Ingevolge een aanvraag van Omikron Italia S.r.l. die werd ingediend overeenkomstig artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, moest de EFSA een advies uitbrengen over een gezondheidsclaim met betrekking tot de effecten van een combinatie van diosmine, troxerutine and hesperidine en de instandhouding van een normale veneuze tonus (vraag nr Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten 432 permitted claims - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Arthri Concept - SmartVital

Video: Toegelaten beweringen FOD Volksgezondhei

database > wetgeving > levensmiddelenwetgeving > EU verordening 1924/2006: Dit artikel is nog niet beschikbaar in de door u gekozen taal. EU Directive 1935/2004. During its session on 27 October 2004, the European Parliament discussed materials and products which will come into contact with food. It adopted the above Directive which replaces. Claims: Verordening (EU) 1924/2006. bestand. Claims.pdf. categorie. Etikettering en claims. Nieuws. Verordening (EU) 852/2004 is gewijzigd: implementatie van Food Safety Culture en allergenenbeleid . Begin maart 2021 werd de wijziging aan Verordening (EU) 852/2004 gepubliceerd Verordening (EG) 1924/2006 geldt voor voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen. Nederlandse wetgeving. Alle eet- en drinkwaren vallen onder de Warenwet dus ook voedingssuplementen. Richtlijn 2002/46/EG is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit voedingssupplementen en de Warenwetregeling voedingssupplementen. Beiden gaan alleen.

Voedings- en gezondheidsclaims Wetgeving Regulier

1 Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen; PB L 12 van 18.1.2007, p 3. 2 Monitoring voedingsclaims 2008, www.vwa.nl 3 Handhaving voedingsclaims 2009, www.vwa.n EC verordening 1924/2006 (zie DLWO Nutrition blok 3.1) EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims (zie internet) Kennislink-Bifidobacterien 2011.pdf (zie DLWO Nutrition blok 3.2) Mason-Pharmaceutical-J-2007.pdf (zie DLWO Nutrition blok 3.2 van Verordening (EG) nr. 1924/2006, zoals gewijzigd bij verordening 1047/2012 van 8.XI.2012, mogen in de handel worden gebracht totdat de voorraden zijn uitgeput. (art. 2 van verordening 1047/2012 van 8.XI.2012) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 4 van Verordening (EG) nr

Klik hier voor de EU Verordening 1924/2006 (189 kB). Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411 Claims zoals: 'Dit product helpt bij', 'is rijk aan' of 'light', moeten voldoen aan de bepalingen in Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Deze verordening is van toepassing op voedings- en gezondheidsclaims die in commerciële mededelingen worden gedaan (EG) nr. 1924/2006: Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen: X: X (EG) nr. 1925/2006: De toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen: X (EG) nr. 37/2010: Residuen van diergeneesmiddelen: X (EG) nr. 589/200 Deze claims voldoen niet aan de wettelijke voorschriften van Verordening 1924/2006, omdat deze niet voorkomen in het register met aangevraagde claims, noch zijn toegelaten onder artikel 13 (5) of artikel 14 van genoemde verordening. Op de claims is geen overgangstermijn van toepassing

In verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn de regels vastgelegd over voedings- en gezondheidsclaims. Voedingsclaims zijn beweringen over energie, nutriënten of andere stoffen die het levensmiddel bevat of juist niet bevat (bijv 'Bron van vitamine x') Menu; Hot issues. Digitale toekomst van de EU; Maatregelen coronacrisis; Portugees voorzitterschap; Europa en Democratie; Overige issues; Europa in de werel Nadat de Europese Commissie een verordening had uitgevaardigd over voedings- en gezondheidsclaims (verordening 1924/2006), is in Europees verband een lijst met claims opgesteld waarvan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) van mening is dat deze voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. De verordening biedt voor het eerst ook.

DGB 4B NL - data.consilium.europa.e

Verordening 1924/2006 bevat geen precisering betreffende de geadresseerden van de mededeling. Het Hof oordeelt dat het product zelf voor de eindgebruikers bestemt dient te zijn en niet de mededeling over dat product. Verordening 1924/2006 is bijgevolg van toepassing op gezondheidsclaims in reclame die uitsluitend voor beroepsbeoefenaars in de. Verordening 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen is bijgevolg niet van toepassing. Ik heb deze disclaimer gelezen en bevestig deze te aanvaarden 1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december.. Europese verordening : 1169/2011 A18, 19 & 20 (1*) 5. Het levensmiddel bevat uitsluitend toegelaten toevoegsels. Europese verordening : 1/2008 A5 (*) 6. De hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën van ingrediënten is weergegeven. Europese verordening : 1169/2011 A22 (1*) 7. Specifieke verplichte vermeldingen zijn weergegeven In Verordening (EG) 1924/2006 is bepaald dat dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% niet voorzien mogen zijn van gezondheidsclaims. Voedingsclaims zijn alleen toegestaan als deze verwijzen naar een laag of verlaagd alcoholgehalte of naar een verlaagde energetische waarde

Onverminderd Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ( 2 ) kunnen bij de bereiding van vruchtennectar zonder toegevoegde suikers of met verminderde energiewaarde de suikers volledig o Gezien Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1), en met name artikel 17, lid 3, Overwegende hetgeen volgt: (1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1924/2006 zijn gezondheids­ claims voor levensmiddelen verboden, tenzij de Commissie daar Aroma's en notatie (Verordening (EU) nr. 1334/2008); Goedgekeurde claims, eisen voor gebruik van claims, verschil tussen ingrediëntenclaim, voedingsclaim en gezondheidsclaim (Verordening (EU) nr. 1924/2006) Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496. Vanwege de Europese Health-Claims verordening (EG) no. 1924/2006, die 14 december 2012 van kracht is gegaan, mogen wij geen gedetailleerde informatie over onze voedingssupplementen of effecten ervan op de gezondheid benoemen

Voedingsclaims en gezondheidsclaims lezen en begrijpenDe Claimsverordening en levensmiddelen van vóór 1 januariMild & Creamy Naturel Ongezoet | Alpro Health ProfessionalsMeridian Balance 5 Liefde kopen? | Pervital

Volgens verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedingsen gezondheidsclaims voor levensmiddelen (1 ) zijn gezondheidsclaims voor levensmiddelen verboden, tenzij de Commissie daarvoor overeenkomstig die verordening een vergunning heeft verleend, en zij zijn opgenomen in een lijst van. Beweringen over de voedingswaarde en over het gezondheidseffect van voedingsmiddelen zijn alleen geoorloofd als zij zijn toegelaten op grond van EU-Verordening 1924/2006. Voorbeelden van voedingsclaims zijn 'rijk aan ijzer', 'bron van vitamine A' en 'zoutarm' (4) VERORDENING (EU) NR. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. (5) VERORDENING (EU) NR. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen verordening (EG) nr. 1924/2006. In dit verband rijst de vraag hoe het kenmerk gepaard gaan met in de zin van artikel 10, lid 3, van de verordening moet worden begrepen (daarover meer onder B II 1). Voorts moet worden verduidelijkt of de in hoofdstuk II van verordening (EG) nr. 1924/2006 vervatte voorschrifte Europese verordening : 589/2008 A4P (1*) 6. Minimale houdbaarheidsdatum is vermeld. Europese verordening : 589/2008 A12P1d & A1 (1*) 7. Vermelding extra of extra vers mag gebruikt worden tot maximum 9 dagen na legdatum. Europese verordening : 589/2008 A14 (1*) 1 8. Advies aan de consument om de eieren na aankoop koel te bewaren is vermeld