Home

Zákon o státní službě výběrové řízení

Výběrová řízení - Státní služb

Dále se výběrové řízení nekoná, jedná-li se o obsazení služebního místa v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby a zařazené ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo, z něhož byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby, pokud tento státní zaměstnanec splňuje stanovené požadavky. Výběrové řízení se též nekoná, obsazuje-li se volné služební místo postupem podle jiného zákona. (6) Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě. Právní účinky má zveřejnění na úřední desce Výběrové řízení se též nekoná, obsazuje- li se volné služební místo postupem podle jiného zákona. (6) Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán na úřední desce, dále se zveřejní v informačním systému o státní službě. Právní účinky má zveřejnění na úřední desce

Zákon o státní službě - Výběrové řízení na obsazení

 1. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DLE SLUŽEBNÍHO ZÁKONA JUDr. PETRA HLUŠIČKOVÁ, Mgr. ŠÁRKA CHYLÍKOVÁ, Mgr. PETR POLJANSKÝ, Mgr. PETRA SPEVÁKOVÁ Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen služební zákon), obsahuje mnoho nejednoznačných ustanovení a v mnoha aspektec
 2. Zvláštní ustanovení o řízení, § 93 - Soudní řád správní č. 150/2002 Sb. Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení, § 166 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění, § 162 - Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb
 3. Služební zákon | Zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců - Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa Předpis č. 234/2014 Sb. Znění od 1
 4. isterský rada v oddělení strategie a výzkumu v jaderné energetice odboru strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetic

Obsazování uvolněných služebních míst je možné v zásadě pouze cestou výběrového řízení, jehož základní rámec stanoví přímo zákon (§ 24-29 ZSS). Bez výběrového řízení lze volné služební místo obsadit přeloženým státním zaměstnancem (na dobu nezbytně nutnou, § 47 ZSS), převedeným zaměstnancem, který nemůže vykonávat službu na dosavadním služebním místě (§ 61 ZSS), zaměstnancem, který ukončil výkon zahraniční služby (na dobu až dvou let, § 67 ZSS), zaměstnancem f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na projektové služební místo vrchní ministerský rada v oddělení strategie S3 - analytik RIS3. v oboru služby: 10. Výzkum, vývoj a inovace. Místem výkonu služby je Praha f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj - S39 v oboru služby Energetika Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oboru služby 22. Legislativa a právní činnost Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada Oddělení administrace ICT a infrastruktury, Odbor ICT

(dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (ext. ID 92000164) v odboru personálním v oboru služby 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace cross compliance v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství v oboru služby č. 48 (1) Pro výběrové řízení podle tohoto zákona se § 146 správního řádu nepoužije. Lhůta pro podávání žádostí podle § 24 odst. 3 a 4 nesmí být kratší než 10 dnů, zmeškání lhůty pro podávání žádostí nelze prominout a po uplynutí lhůty pro podávání žádostí se nepřipouští změna žádosti. Výběrové řízení se zpravidla dokončí do 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání žádostí

Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní služb

 1. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na ústředním inspektorátu v oboru služby Veřejné investování a zadávání.
 2. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 367 - Odbor řízení lidských zdrojů v Ministerstvu kultury v oboru služby
 3. istrace systémového managementu (ext. ID 92000115) v odboru provoz
 4. Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakáze
 5. HLAVA II ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY § 159 Základní ustanovení (1) Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o a) přijetí do služebního poměru, b) zařazení na služební místo, c) jmenování na služební místo představeného, d) odměňování, e) změně služebního poměru, f) kárné odpovědnosti, g) skončení služebního poměru
 6. isterský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje v oborech služby: 10 - Výzkum, vývoj a inovace 22 - Legislativa a právní činnos
 7. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě) vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní rada - vedoucí oddělení evroé integrace, v oboru státní služby 54. Státní statistická služba, 8. Zahraniční vztahy a služba

f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000221 Ministerský rada vodboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU), v oboru služby Společné evroé politiky podpory a pomoci a evroé strukturální, investiční a obdobné fondy Zákon o státní službě - Co čeká státní zaměstnance? Nový zákon o státní službě, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 234/2014 Sb. (dále jen zákon o státní službě), který nabyl účinnosti k 1.1.2015, je novou komplexní úpravou poměrů mezi státními zaměstnanci (úředníky) a správními úřady[1]. Účinnost předchozího zákona z roku 2002 (tzv. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent /rada - sociální pracovník Oddělení hmotné nouze Odboru K ontaktního pracoviště v příslušný podle § nejpozději před konáním pohovoru a10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 vSb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje dne v23. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení služebního místa podpisem na elektronickou adresu služebního úřad

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa, § 24

 1. isterský rada oddělení metodiky správy majetku odboru správy majetku sekce nakládání s majetke
 2. výběrové řízení dle zákona o státní službě - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 3. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Vedoucí práce Jindra Stříbrská. ŠVECOVÁ, Simona. <i>Výběrové řízení dle Zákona o státní službě</i> [online]. Praha, 2019 [cit. 2021-06-01]
 4. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje podle § 58 odst. 2 zákona výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení právní podpory státní služby (SM 332 000). Obor služby

Výběrové Řízení Dle Služebního Zákon

Výběrové řízení vyhlašuje služební orgán. (3) Předpoklady podle § 17 odst. 1 je uchazeč povinen spolu s podáním žádosti o přijetí k přípravě na službu služebnímu úřadu osvědčit příslušnými listinami nebo jejich ověřenými stejnopisy. 19) Předpoklad bezúhonnosti [ § 17 odst. 1 písm. d)] se osvědčuje. písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada oddělení bezpečnosti v oboru služby 28. Informační a komunikační technologie. Místem výkonu služby je Praha f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta pro strategie, analytika I. v oddělení koncepcí v Odboru zahraničněpolitických analýz a plánování v MZV ČR v oboru služby.

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení léčiv odboru léčiv a zdravotnických prostředků f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta veřejné diplomacie v oddělení pro koncepční otázky a zahraniční spolupráci v Odboru veřejné diplomacie v MZV ČR v oboru služby. písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 43504 odborný rada - inspektor oddělení ochrany lesa Oblastního inspektorátu Plzeň České inspekce životního prostředí v oborech služb

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 30091598 - vrchní rada Národní sportovní agentury (vedoucí oddělení neinvestičních dotací ve sportu). v oborech služby: 1. Finance 9 f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Rada/odborný rada v odboru ekonomicko-provozních činností - SM 379 v oboru služby: 28 - Informační a komunikační technologi f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborného rady v odboru monitorování rádiového spektra, v oddělení podpory ASMKS - právník (SM 936) Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo rada/odborný rada v oddělení projektového řízení, v oboru služby 54. Státní statistická služba Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada

Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení, § 164 - Zákon o

Služební zákon v praxi Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě nebo zákon) upravuje právní poměry státních zaměstnanců jinak, než jak byly upravovány jen zákoníkem práce. Cílem zavedení zákona má být profesionalizace, stabilizace, modernizace, zefektivněn 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - poradce specialista v Oddělení zprostředkování I. Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracovišt Služební zákon | Zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců - HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY Předpis č. 234/2014 Sb

Služební zákon Zákon č

 1. Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo. rada/odborný rada - referent/ka do Odboru metodiky.
 2. isterský rada v oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku v odboru řízení regionálního školství Ministerstva.
 3. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 375 - Kancelář státního tajemníka v oboru služby: 26 - Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správ
Probační asistent - asistent

Nervozita řady uchazečů o místo pramení také z toho, že neví, co přesně je čeká. Proto vám přinášíme pár postřehů, které naznačí, jak to chodí při výběrovém řízení ve státních institucích, tedy podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Pracovní pohovory jsou často stresující pro všechny. Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení právním v Úřadu vlády ČR. Označení služebního místa: vládní. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje v souladu s § 24 a násl. zákona výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální pracoviště Pardubice Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - projektový/á manažer/k

Odpolitizování státní správy (zákon o státní službě) 8. srpna 2014. A) Popis problému. Přijetí zákona o státní službě přispěje k tomu, že Česká republika bude mít profesionální státní službu, která bude odolná proti korupčním a politickým tlaků f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent (archivář) v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, Státní okresní archiv Prachatice v oboru státní služby č. Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastníh

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákon

 1. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady - projektového manažera v Oddělení programu Technologie v oboru služb
 2. zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo obsazované v režimu zákoníku práce: druh práce: rada/o dborný r ada oddělení předmětů běžného užíván
 3. JUDr. Josef Vedral, Ph.D. spoluautor správního řádu, autor publikace Správní řád - komentář - II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady - analytika ratingu v Oddělení ekonomického hodnocení projektů v obor Tomáš Kabát: Zákon o státní službě - naplňuje naše očekávání? Lidé se zájmem sledují, jak se naplňují očekávání od nového služebního zákona. Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, nazývaný také jako služební zákon. Jedná se snad o nejdéle schvalovaný zákon v ČR

f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v Oddělení kontroly tržní síly 2. Služební poměr na služebním místě odborného rady v Oddělení kontroly tržní síly 2 je stanoven jak Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rad § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada, FM 047, v odboru 04 - Analýza, v oddlení 042 - Analýza II., v oboru služby: 7. Ekonomická ochrana stát

Postup při přijímacím řízení: Ministerstvo financí uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), na úřední desce Ministerstva financí a v informačním systému o státní službě f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen ZSS), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM107) Odborný rada oddělení MHD, interoperability a ECM, sekce provozně-technická (dále jen služební místo), a to v oboru služby: Doprava, dle NV č. 106/2015 Sb.,o oborech služby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

výběrové řízení dle zákona o státní službě - Kompletná judikatúra/judikáty - vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD (5) Výběrové řízení podle odstavce 1 se nekoná, postupuje-li se podle § 47, 61, 67 nebo 70; výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o služební místo v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby a zařazené ve stejné platové třídě, jako bylo služební místo, z něhož byl státní zaměstnanec zařazen. (4) Státní tajemník vyhlásí nejpozději do doby 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona výběrové řízení na služební místo personálního ředitele a na služební místo zástupce personálního ředitele. Na výběrové řízení se přiměřeně použije § 18 odst. 2 a § 19. K výběrovému řízení se mohou přihlásit. Výběrové řízení dle státní služby velikost písma-+ Výběrové řízení na služební místo rada, odborný rada oddělení protiepidemického Šumperk. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada, odborný rada oddělení protiepidemiského Šumperk 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo

f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada Oddělení převodu majetku státu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj... OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen ZSS), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo - (DUSSM085) Rada/Odborný rada oddělení elektrických zařízení.

Výběrové řízení se řadí do problematiky personálního řízení. Jedním z zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě se kterým se státní správa letos seznamuje a začíná se jím řídit. Tento poměrně nový zákon upravuje organizaci státní služb Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti ČR jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada oddělení metodické podpory a přípravy projektů odboru evroých program Proč je zákon o státní službě nezbytný Vyjádření dále spoře komentuje výběrové řízení, přičemž vyvolává pocit, že se jej účastnilo větší množství uchazečů, z nichž do druhého kola postoupili pouze tři, z informací, které má TI k dispozici však vyplývá, že účastníci byli pouze dva..

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v

Služební zákon. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Zahrnuje novelizace zákona s účinností od 1. ledna 2009. Část druhá. Příprava na služb Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce v oddělení bilaterálním v odboru rozvojové. Ministerstvo kultury splnilo zákon o státní službě, všichni náměstci včetně Kalistové zůstávají Výběrová řízení na pozice odborných náměstků byla vypsána 13. října. Čtyři výběrové komise, jejichž členy byli také Košický, Smolíková a Schreier, se s uchazeči setkaly při pohovorech 5. listopadu, které. Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), výběrové řízení na obsazení volného služebního místa: Rada - specialista veřejných zakáze OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada v odboru rozpočtu (oddělení rozpočtu.

Zákon o státní službě - HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) vyhlašuje dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon), výběrové řízení na obsazení volného služebního místa: Odborný rada - personalist Vyberte si z největší nabídky vzdělávacích a poradenských služeb v ČR. Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě, a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v jednotlivých veřejnoprávních postupech, odehrávajících se podle zákona o státní službě * Odvolací řízení * Výběrové řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě. Vybraný termín: 30.4.2021 Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1

Výběrové řízení - vrchní rada - vedoucí oddělení evroé

f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontrol PŮSOBNOSTI. § 1. (1) Tento zákon upravuje. a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, b) organizační věci státní služby (dále jen služba), c) služební vztahy státních zaměstnanců, d) odměňování státních zaměstnanců a. e) řízení ve věcech. Josef Postránecký: Již novelou zákona o podpoře regionálního rozvoje v roce 2015 byl novelizován služební zákon, který umožňuje úředníkům úřadů regionálních rad účastnit se výběrových řízení na posty ve státní službě s tím, že se jim dosavadní praxe započítá, pokud vykonávali činnosti spadající. Zákon o státní službě (ZSS) měl přinést profesionalizaci, transparentnost, depolitizaci státní správy, stabilitu výkonu státní služby a kontinuitu služebního poměru - jakýsi kariérní růst. Výběrové řízení na generálního inspektora Drážní inspekce proběhlo nezákonně, jeho organizace a veškerá.

Exředitel sociální správy žaluje ministerstvo za konkurz

Zákon o státní službě - Co čeká státní zaměstnan epravo

g) úspěšně vykoná výběrové řízení. V případě, že uchazeč absolvuje výběrové řízení s výsledkem vhodný pro službu ve VP a z různých důvodů nemůže být ke službě přijat (např. z důvodu OMDZ, reorganizace, redislokace), je výsledek výběrového řízení platný po dobu 1 roku Zákon o státní službě nabyl účinnosti 1. ledna 2015, v plném rozsahu se začal postupně uplatňovat v průběhu druhé poloviny roku 2015, kdy se uskutečnil přechod dosavadních zaměstnanců státu, na které se tento zákon vztahuje, z pracovního do služebního poměru

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební míst

f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - referent projektového řízení v odboru projektového řízení (s místem výkonu služby: ústředí České školní inspekce, sídlo v Praze) zákona o státní službě. Také budou popsány základní principy, na kterých je zákon o státní službě postaven. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola obsahuje zpracování pojmu služební poměr, kdy bude nejdříve obecně, a dále konkrétněji rozebrán nejdříve vznik Přináší úplné znění zákona o státní službě po Nálezu Ústavního soudu s doprovodným komentářem k jednotlivým ustanovením, vysvětlující poznámky k aplikaci a mnohde i relevantní judikaturu. V Příloze jsou vybraná ustanovení správního řádu, která budou v řízení ve věcech služby nejčastěji používána (1) Představeným je státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat vý

SEI – Státní energetická inspekce

Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí / vedoucího (10813.13201 Obsah kurzu. Úvod (příprava návrhu zákona o státní službě) - institucionální a osobní působnost zákona - systematika zákona o státní službě - vysvětlení základních pojmů (správní - služební úřad, služba, obor služby, státní zaměstnanec, představený, zastupování, služební orgán, systemizace, organizační struktura služebního úřadu. Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q). 19. V § 48 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Na návrh kárné komise může být státní zaměstnanec dále zproštěn výkonu služby, bylo-li proti němu zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby.