Home

Solí pracovní list

Soli - pracovní list - Digitální učební materiály RV

Pracovní list je určen pro jednotlivce k opakování poznatků o solích, kombinuje úlohy na názvosloví, úpravu rovnic a vlastnosti solí, je doplněn krátkou křížovkou, ve které se objeví soli ve formě nerostů a hornin Pracovní list: Názvosloví solí 1. Vytvořte název solí a) LiIO 4, Mn 2 (SO 4) 2, CaWO 4, K 2 SiO 3, PbSeO 3, BaCr 2 O 7, Zn 2 TiO 4, Mg(ClO 4) 2, K 2 Si 2 O 5, N

Pracovní list: Názvosloví sol

  1. Pracovní list: Procvi čování názvosloví solí 1. Napiš vzorce solí : 1. síran draselný 2. si řičitan vápenatý 3. uhli čitan železitý 4. dusi čnan vápenatý 5. uhli čitan sodný 6. dusi čnan chromitý 7. dusitan draselný 8. manganistan draselný 9. hydrogenuhli čitan vápenat
  2. Pracovní list: Soli bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin 1 1. Soli mohou být slou čeniny: a) jen dvouprvkové b) jen t říprvkové c) dvouprvkové, t říprvkové i víceprvkové 2. Mezi soli nepat ří: a) sádra b) vápenec c) louh d) soda e) hypermangan 3. Soli odvozené od kyseliny sírové jsou
  3. Pracovní list Soli - názvosloví 1. Reakce kyseliny s hydroxidem se nazývá. 2. Reakcí kyseliny s hydroxidem vzniká a voda. 3. Dopl ňte rovnice neutraliza čních reakcí NaOH + HCl → + H 2O.OH + H → KBr + Ca(OH) 2 + H2CO 3 → .
  4. Praktické využití solí - pracovní list (hnojiva, pojiva, keramika) Zopakujte si - doplňte chybějící vzorce a názvy solí do tabulky: Vzorec Název Vzorec Název dusičnan hlinitý chloristan barnatý NaNO3 Fe(ClO2)2 síran draselný jodičnan železnatý MgSO4 Ti2(CO3)3 siřičitan hořečnatý LiNO2 Zopakujte si - Barevně.
  5. 8. ročník. 9. ročník. Prezentace. Soli - rozdělení - prezentace(16_Ch9_multi) Pracovní listy. Chlorid sodný - pracovní list(09_Ch9_doc) Soli kolem nás - pracovní list - Word- pdf(11_Ch9_doc) Soli - názvosloví - pracovní list - Word- pdf(12_Ch9_doc) Soli - neutralizace - shrnutí - pracovní list - Word- pdf(13_Ch9_doc
  6. Pracovní list č. 2 Názvosloví solí Oxidační číslo Koncovky kyselina sůl I - ná - nan II - natá - natan III - itá - itan IV - ičitá - ičitan V - ičná, - ečná - ičnan, - ečnan VI - ová - an VII - istá - istan VIII - ičelá Název vzorec Uhličitan barnatý 1
  7. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Soli, neutralizace - pracovní list 1. a) Rozděl chemické sloučeniny zapsané vzorci na oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli. Zapiš vzorce do odpovídajících sloupců: CaCO 3 HCl NaOH CO 2 H 3 PO 4 Ca(OH) 2 4 KNO 3 ZnO Al 2 O 3 H 2 SO 4 CuSO 4 NaCl HNO 3 AgBr PbS Fe(OH) 3 oxidy kyseliny hydroxidy soli 2 soli - názvosloví. 1) pracovní list k názvosloví (dělejte jen ty soli kyslíkatých kyselin, které jsme si uváděli - to znamená - dusičnany, dusitany, sírany, křemičitany, uhličitany, manganistany, fosforečnany) PL_1D_nazvoslovi.soli.pdf (54298

Praktické využití solí pracovní lis

Pracovní list je určen pro studenty středních škol. Obsahuje teorii: názvosloví solí bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. Je určen pro výuku v hodinách chemie či základů přírodních věd. A dále procvičuje poměr, krácení největším společným celočíselným dělitelem a lineární rovnice v předmětu matematika Neutralizace, názvosloví solí. Úlohy k doplňovaní neutralizačních rovnic. Procvičování psaní vzorců solí a odvozování jejich názvů ze vzorce. Doplň známé soli - název, vzorec, použití, další informace

Soli, názvosloví solí pracovní list DOCX 15.2kB Soli, názvosloví solí PPT 230kB Soli, názvosloví solí řešení DOCX 16.1k Pro názornost zde máte video Soli, názvosloví solí pracovní list.docx. Soli, názvosloví solí pracovní list. Soli. jsou chemické sloučeniny složené z kationtů . a .kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle sytnosti kyseliny (počtu atomu vodíku). Např. H. 2 SO 4 → (SO 4)-II , → (NO 3)-IRozdělení solí KOH_32_10_příprava solí anorganických kyselin - pracovní list Author: Kohi Created Date: 7/7/2014 10:04:32 A Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní list: 1) Vytvořte název solí: 2) Přiřaďte k sobě kyselinu a její anion: A. HNO3 B. HNO2 C. H2SO4 D. H2SO3 E. HBr I. NO3-II. HSO4-III. NO2-IV. Br-V. SO3 2-3) Do volných políček vepište názvy jednotlivých solí

Pracovní list - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA. 1) řídí správný růst člověka, ovlivňuje metabolismus a rovnováhu solí, rozvoj ženských pohlavních znaků a řídí menstruaci, reguluje hladinu glukózy v krvi, řídí metabolismus, připravuje tělo na zátěž, tvorba bílých krvinek, řídí porod stahy dělohy, rozvoj mužských. Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní list - řešení: 1) Vytvořte název solí: NH4Cl- chlorid amonný NaCl- chlorid sodný PbCl2- chlorid olovnatý FeCl3- chlorid železitý BaCl2-chlorid barnatý 2) Přiřaďte k sobě kyselinu a její anion: A. HNO3 B. HNO2 C. H2SO4 D. H2SO3 E. HBr I. NO3-II. HSO4-III. NO2-IV. Br-V. SO3 2

Soli - zshavl.c

pracovní list studenta Chemie 75 Kvinta Laboratorní práce Doba na přípravu: 20 min Doba na realizaci: 30-35 min Doba na zprac. dat: 15-20 min Obtížnost: střední Martin Krejčí Hydrolýza solí Acidobazické rovnováhy Výstup RVP: Klíčová slova: experiment umožňuje žákům pochopit chování solí ve svých vodnýc Názvosloví anorganických solí se odvozuje od názvu oxokyseliny. Aniont má poté koncovku -an (u bezkyslikatých -id) a kationt má koncovku podle oxidačního čís.. Pracovní list shrnuje poznatky získané v tématu kyseliny a zásady, hravou formou motivuje žáky k jejich prohlubování. Očekávaný výstup: porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostřed

Pracovní list č. 6. SI pi Mu le sů li . Lí lo mí mů pu se . sopel sůl malé pole . pusa půl solí pálí . Malá Ála mele maso. Solí máma maso ? Pepa půlí salám. Ela mele a Ema solí maso. Má Pepa pilu ? Pepa má sílu. Mám lupu a Pepa má pilu. Popel pálí. Pracovní list č. 7. m s a l á m Vytvoř vzorce solí a pojmenuj. Materiál umožňuje procvičovat sestavování vzorců solí z kationtů a aniontů. Po správném vytvoření vzorce následuje pojmenování vzniklé soli. Lze též z názvů vytvářet vzorce. Je připojen pracovní list na procvičení RNDr ANORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ - pracovní list PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUK

Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní list - řešení: D V, E IV 3) Do volných políček vepište názvy jednotlivých solí: 4) Rozdělte do tabulky tyto sloučeniny a určete jejich názvy: CO2, KOH, HCl, Al2O3, H2SO4, Ca(OH)2, H2CO3, NaOH, CaO, Al(OH)3, HNO3, HBr, NO2, Mg(OH)2, SO3 CO2 Al2O3 CaO NO2 SO3 OXIDY oxid. Elektromagnetické jevy - pracovní list chemie 8. ročník; Filtrace směsí za použití různých druhů filtr - pracovní list; Krystalizace různých druhů solí - pracovní list; Rychlost chemické reakce - pracovní list; Určování pH za použití titrace - pracovní list chemie 9. ročník; Vytěsňování kovů z roztoků jejích.

Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví solíPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).Ukážeme si, jak lze řešit názvosloví solí.. Prezentace je zaměřena na hydroxidy jejich výskyt, vlastnosti a využití těchto látek. Součástí materiálu je pracovní list s autoevaluací. Klíčová slova. Vlastnosti solí, výskyt solí, použití solí, názvosloví solí. Pracovní list - Soli. 1. Napiš vzorce kyselin, od nichž se 2 Názvosloví solí anorganických sloučenin: Názvosloví solí - název - vzorec - tabulka - nevyplněná - (včetně hydrogensolí).doc (28 kB) názvosloví solí - název - vzorec - tabulka - vyplněná - (včetně hydrogensolí).doc (61 kB) názvosloví anorganických solí - vzorec - název - tabulka - nevyplněná a vyplněná.doc (101 kB solí Datum: 10. října 2013 Cílová skupina: Žáci středních škol Vzdělávací obor: Chemie Anotace: Tento pracovní list slouží k procvičení názvosloví solí. V rámci opakování je zařazeno procvičování názvosloví kyselin a neutralizace

DUMY.CZ Materiál Soli - pracovní lis

Pracovní list - názvosloví anorganických sloučenin - název - vzorec - řešení.doc (91,5 kB) názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tabulka - název - vzorec - bez řešení.doc (72 kB Materiál umožňuje procvičovat sestavování vzorců solí z kationtů a aniontů. Po správném vytvoření vzorce následuje pojmenování vzniklé soli. Lze též z názvů vytvářet vzorce. Je připojen pracovní list na procvičení doplňování oxidačních řísel ve vzorcích solí a objasnění neutralizace. Je přiloženo autorské řešení. Očekávaný výstup: porovná. Pracovní list - dvouprvkové sloučeniny - vzorce - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: oxidační číslo, halogenidy, oxidy, sulfidy Test - Mladý chemik - vypracovala Mgr. Alena Havranov - pracovní list. Druh interaktivity - aktivita. Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň. Typická věková skupina - 12-15 let. Celková velikost - 80kb. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - PRACOVNÍ LIST. Význam vylučovací soustavy:-

Pracovní list na téma Bezpečnost práce v chemii, Názvosloví halogenidů, oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, Průmyslová hnojiva a Stavební pojiv Úkoly 1) Zapište rovnicemi reakce jednotlivých solí s vodou 2) Zdůvodněte zjištěné hodnoty pH připravených roztoků solí. Pracovní list žákovského pokusu Výpočet látkové koncentrace Výpočet hmotnosti Výpočet hmotností jednotlivých látek NaCl: m = 0,58 g m = 0,1 x 0,1 x 58 = 0,58 g Na2CO3: m = 1,06 g m = 0,1 x 0,1 x.

Posílám ještě jeden pracovní list na názvosloví hydrogensolí, probereme je na on-line hodině. Všechno máte nahrané i MS Teams, tak můžete v klidu pracovat . -----Zápis do sešitu----- Hydráty solí . Hydráty solí jsou sloučeniny, které ve svých krystalech mají. PRACOVNÍ LIST 1. Doplň věty: Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud. Kapaliny, které vedou elektrický proud nazýváme elektrolyty. Elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů a elektron PRACOVNÍ LISTY - KRUHOÚSTÍ A PARYBY. Do textu o mihulích doplňte chybějící výrazy. solí v jejich krvi je asi stokrát nižší než množství solí v krvi mořských ryb. ANO - NE . Paryby mají dobře vyvinuty čichové laloky koncového mozku a nápadně vyvinutý. Názvosloví kyslíkatých solí - příklady Názvosloví kyslíkatých solí - teorie Než se pustíte do názvosloví kyslíkatých solí Názvosloví kyslíkatých kyselin Ný, natý, itý... Názvosloví bezkyslíkatých sol

soli - názvosloví :: Chemi

Máma i babička měly pravdu: poctivý vývar je pro zdraví to

22 pracovní list Látka a t ěleso, vlastnosti látek k prezentaci 2 23 pracovní list Sm ěsi, odd ělování složek sm ěsí k prezentacím 3,4 24 pracovní list Roztok, složení roztok ů k prezentaci 5 25 pracovní list Voda k prezentaci 6 26 pracovní list Atomy, ionty k prezentaci Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí Soli, kyseliny a zásady Určeno výhradně pro studijní účely studentů Homeopatické akademie

Dobrý den, dnes se naučíme odvozovat vzorce solí z jejich názvů 1. ROČNÍKY (1. A + 1. B) Podklady pro úkoly 2. A Zadání práce Český jazyk (Slovesa, pracovní list) - vypracované poslat zpět paní učitelce Matematika (Barevné počítání, pracovní list) - vypracované poslat zpět paní učitelce 2 ELEKTRICKÝ PROUD - PRACOVNÍ LIST 1. Doplň věty: Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. V kovových vodičích to jsou volné elektrony, ve vodných roztocích solí nebo kyselin volné kationty a anionty

V úvodu si zopakujte vzorce solí. (K. Řezáčová má pracovní list zde). A jdeme na další kapitolu s názvem ENERGIE. Pročtěte si uč. str. 104 - 105. Podívejte se na video. Pak si stáhněte zápis (nalepit, nebo přepsat do sešitu). Příští hodina ve středu 21.10. bude on-line přes aplikaci TEAMS - viz rozvrh v rubrice nástěnka Procvič si názvosloví | Názvosloví.cz je webová aplikace pro studenty základních, středních i vysokých škol pro naučení a procvičení chemického názvosloví. nastuduj & procvičuj. 1 794 sloučenin v databázi. dosud jste provedli 1462 227 testů. 280 000 + provedených testů ročně. 220 000 + návštěvníků ročně Pracovní list - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA . 1) Doplň text nebo vyber správnou možnost: Chemické látky, které řídí činnost těla, se nazývají . hormony. Na rozdíl od nervové soustavy rovnováhu solí varlata v šourku testosteron rozvoj mužských pohlavních znaků a tvorba spermi

Pracovní list - 8. ročník. 1. Doplň chybějící slova: Chlorid sodný, neboli_____, _____, _____ se v přírodě vyskytuje _____ Pracovní list 2/4 Kvinta Gymnázium Polička Kvinta - Laboratorní práce č.11 http://www.chesapeake.cz/chemi Pracovní list - anorganické názvosloví I K názvům doplň vzorce a uvědom si že u kyselin se stejným oxidačním čísle na centrálním atomu jsou vzorce solí VELMI podobné. 1. kyselina chlorovodíková (stejné jako fluorovodíková - fluorid, bromovodíková

Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů. Je to samostatná příprava žáka na písemku. Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině. Přípravy na písemné práce - p rocvičování příkladů (PP) Slouží také k opakování učiva od níž je možno odvodit dv ě řady solí: si řičitany a hydrogensi řičitany. Oxid sírový vzniká p římým slu čováním oxidu si řičitého s kyslíkem. Nejd ůležit ější reakcí oxidu sírového je jeho reakce s vodou: SO 3 + H 2O -> H 2SO 4 Reakce oxidu sírového s vodou probíhá velmi prudce, n ěkdy až explozivn ě Pracovní list - druhá strana všechny rovnice štěpení (mimo H3PO4) tj. Kyseliny jednosytné a vícesytné, štěpení kyseliny na ionty a vznik solí - názvy síran, hydrogensíran, uhličitan, hydrogenuhličitan Pracovní list - názvosloví - kyseliny; kyselina sírová, opakování učiva - směsi RISK 15. Pracovní list - názvosloví - kyseliny, porovnávání vlastností kyseliny sírové a kyseliny dusičné; kyselina uhličitá, siřičitá, chlorn 1. hodina, názvosloví solí kyslíkatých kyselin Pracovní list: Proveďte třídění sloučenin do čtyř skupin ­ hydroxidy, oxidy, kyseliny, halogenidy NaOH HCl CaF2 H2SO4 Na2O HMnO4 H2CO3 Fe(OH)3 CaO Cl2O3 SO2 P2O5 NaCl AgI Ca(OH)2 halogenidy oxidy hydroxidy kyseliny N2O3 HI 2 14­19:3

Pracovní list: Bílkoviny (proteiny) 1. Bílkoviny jsou složité organické sloučeniny, které obsahují prvky (označ): účinkem tepla, kyselin, alkoholů, solí těžkých kovů dochází ke srážení neboli bílkovin, 8. rozklad tuků, 9. základní stavební jednotka bílkovin, 10. důkazová reakce bílkovin, která se provád Pracovní list k procvičování: Anorganické názvosloví_procvičování.docx (13743) 24. 9. 2017. Základní chemické výpočty k procvičování (s řešením): Procvičování_Výpočty.docx (13,4 kB) (pokud by vám cokoli nebylo jasné, neváhejte přijít kdykoli na konzultaci!) 20 Anotace Pracovní list pro žáka slouží kopakování a procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin. Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. Klíčová slova oxidační číslo, sloučenina, chloridy, fluoridy, oxidy, sulfidy Ročník I

Video: DUMY.CZ Materiál Názvosloví - soli bezkyslíkatých a ..

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Chemi

Pracovní list. 15. 5. 2019. Úvod do Asie. Hranice Asie. Asijské rekordy. Regiony Asie. Pracovní list. 10. 5. 2019. Plastový oceán. Zdroje plastů v oceánech, nebezpečí pro ekosystém i lidi. Plastové ostrovy. Možná řešení problému s plasty v oceánech. Mořské právo jako základ konfliktu v Jihočínském moři. 3. 5. 2019. Zaměstnavatel při skončení pracovního poměru vydává zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tj. zápočtový list. V ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce se výslovně stanoví, že potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat při skončení pracovního poměru (eventuálně dohod konaných mimo pracovní poměr) Metodický list Biologie - Základní nerosty Pracovní list 1 1 1. Prvky a) prvek měď: reakce s HCl, ověřte experimentem, výsledek odůvodněte reakce s HNO 3, ověřte experimentem, výsledek odůvodněte b) prvek síra: hoření S (uveď barvu plamene, rovnici hoření Pracovní listy dopravní prostředky, pracovní list, semafor, dopravní značky 1 komentář u textu s názvem Značky a semafor Vlak-vybarvování dle diktát Soli - pracovní list (str. 114 - 121) Jméno: 1. Jak vznikají soli? 2. Jak nazýváme reakci kyseliny a hydroxidu za vzniku vody a soli? Jaké pH má výsledný roztok? 3. Jak se získává NaCl? 4. Co je to fyziologický roztok? 5. Proč je nebezpečný nadměrný příjem NaCl? Které potraviny ho obsahují? 6. Co je to salinita? 7

Pracovní list: Procvičování názvosloví solí 1. Napiš vzorce solí: 1. síran draselný 2. siřičitan vápenatý 3. uhličitan železitý 4. dusičnan vápenatý 5. uhličitan sodný 6. dusičnan chromitý 7. dusitan draselný 8. manganistan draselný 9. hydrogenuhličitan vápenatý 10. jodičnan draselný 11. síran zinečnatý 12. Pracovní postup: Na kapkovací destičku nakapeme 3krát 0,1 mol/dm3. roztok AgNO3 . Poté do prvního roztoku AgNO3 přidáme 2 kapky 0,1 mol/dm3. NaCl. Do druhého roztoku AgNO3 přidáme 2 kapky 0,1 mol/dm3. KBr. Do třetího roztoku AgNO3 přidáme 2 kapky 0,1 mol/dm3. KI. Pozorujeme, co se děje. Náhradní varianta: 1.zkumavk Do roztoku vhoďte krystalky výše uvedených (popř. i jiných) solí. Pozorujte růst krystalů. Pozorujte vznikající krystaly a poznačte si k jednotlivým solím jejich barvu. Pracovní list: Chemická zahrádka. Technický list AquaSalt Stop® Základní nátěr vlhkého zdiva omezující výkvěty solí Pracovní postup AquaSalt Stop® je dodáván ve formě přímo připravené k použití. Nanášejte válečkem, štětcem nebo nástřikem v jedné až dvou vrstvách s intervalem 24 hod, běhe 2 Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Chemie 9soli - názvosloví :: ChemieRecept: Plněné zelí Camburat | TradičníreceptySoli chemie 8 třída — chemie 8Pomalu pečená kachna s dvojím zelím a knedlíkem :: Dnes

Soli kyselin, chemické reakce vzniku solí, využití solí Anotace Žák si pomocí pracovního listu procvičí doplňování charakteristiky solí, vypíše nejznámější chemické reakce vzniku solí. Dále si procvičí názvosloví solí kyselin. Pracovní list - soli kyselin - charakteristika solí kyselin,. Oba názvy solí. Napiš, jaký je rozdíl v koncovce podstatného jména názvü solí kyslíkatých a bezkyslíkatých (S04)32- vzorec soli KCI NaN03 kyselin. Ve vodném roztoku v kádince je rozpuštëno pët solí. Vytvoi z jejich kationtö a aniontö dvojice, které tvoFí stl, zapiš ji do piipravené tabulky a pojmenuj. název soli Názvosloví kyslíkatých solí - příklady. Názvoslový kyslíkatých solí - teorie. Než se pustíte do názvosloví kyslíkatých solí Názvosloví kyslíkatých kyselin Ný, natý, itý... Názvosloví bezkyslíkatých solí. 1. dusitan draselný. 1. odvozeno od kyseliny dusité. HN III O 2

ELUC

Na straně 3 je pracovní list s těžší variantou pro ty, kteří budou na střední s chemií pokračovat ve větší míře. Příslušný pracovní list vypracuj. Názvosloví solí Na 2 SO 4 Fe(NO 2) 2 K 2 CO 3 Síran hlinitý Křemičitan sodný Dusičnan měďnatý Vyčíslování rovnic Na + H 2O → NaOH + H 2 Cu(OH) 2 + H 2 CO 3. Pracovní list Předm ět: chemie Ro čník: devátý Opakování vzd ělávacího celku: soli 1. Zopakuj si s osmism ěrkou: (Vyškrtej z osmism ěrky všechny výrazy týkající se solí a chemie, poté je dopl ň do tabulky) a) osmism ěrka: D N U H L Í K Á J CH D U S I T A N Y O L F U S Í R A N Y D • Pracovní list. Přírodopis • Sulfidy, halogenidy, oxidy. Zeměpis • Zeměpis úkoly. Učivo do 13. 10. 2020. dějepis • Pracovní list. Učivo do 12. 10. 2020. Ch • Pondělí 12.10. - názvosloví solí. Starší výuka. Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020 << zpět na seznam tříd. Kalendář. Malování solí a citronem. Podle knihy s tipy na vědecké pokusy pro děti jsme vyzkoušeli malovat slanou vodou a kupodivu obrázky vypadaly moc hezky. Potřebovali jsme jen hodně osolenou vodu (sůl tvořila cca čtvrtinu objemu roztoku), kterou jsme štětcem namalovali obrázky na tvrdý černý papír Samostatná práce - písemně: Na Teams v sekci ´Zadání´ budete mít (středa 25.11.) pracovní list, který vypracujete do sešitu JAK - anglická konverzace a připravíte si to na středu 2. prosince, kdy už budete ve škole. Anglická konverzace 9. B. Práci na tento týden najdete zde. Německý jazyk. Plán učiva NĚMČINY. VY_52_INOVACE_PCH21 Název vzdělávacího materiálu: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA-opakování Autor: Mgr. Barbora Vašíčková Předmět: Přírodopis Ročník:8.A Stručný popis aktivity: Pracovní list Časová náročnost: 30min Metodické poznámky: Materiál slouží k opakování probraného učiv