Home

Hyperbola příklady Matematika

Hyperbola řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 3 Matematika Hyperbola. 16 řešených příkladů na hyperbolu. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč! Podpořte náš web odkazem! Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematik

7.5.16 Hyperbola Př. 1: Vypo čti libovolný bod ležící na hyperbole dané funkcí 1 y x = a pomocí kalkula čky ov ěř, že absolutní hodnota z rozdílu jeho vzdáleností od bod ů F 2; 2 a E − −2; 2 se rovná 2 2 . Př. 2: (BONUS) Ukaž, že graf funkce 1 y Hyperbola je množina bodů roviny, pro které absolutní hodnota rozdílu vzdiakeností od bodů F 1,F 2 roviny je roven 2a. Body F 1 [-e;0] , F 2 [e;0] jsou ohniska , excentricita e 2 = a 2 + b 2. a - reální ,b - imaginární poloos. Rovnice asymtot hyperbboly: ( o || x ) Hyperbola. Kapitoly: Kuželosečky, Elipsa, Hyperbola, Parabola, Euklidovy věty. Hyperbola je kuželosečka. Pro každý bod hyperboly platí, že absolutní hodnota rozdílu vzdáleností od dvou pevně daných bodů je vždy stejný. Mimochodem, v češtině je hyperbola jiné označení pro nadsázku příklady Aplikace matematiky bankovnictví investice statistika hyperbola - P íklady. P íklad . 1. Ur ete sou adnice st edu hyperboly, délky jejích poloos, excentricitu, sou adnice ohnisek a rovnice asymptot: a) ; b) . e ení. a) st ed:. matematika.cz/... doplněno 16.01.21 19:47: Vrcholy hyperboly lze určit i tak, že najdeme průsečíky s osami. Když zvolíme x = 0, dostaneme y 2 = 9, což má řešení y = +3, y = -3. a vrcholy mají souřadnice [0, +3] a [0, -3]. Když zvolíme y = 0, dostaneme x 2 = -4, což nemá řešení, tj. hyperbola nemá průsečíky s osou x

Přímky y = kx + c, které procházejí středem hyperboly a mají směrnici se nazývají asymptoty hyperboly. Jsou-li asymptoty navzájem kolmé, hyperbola se nazývá rovnoosá Průběh funkce. Priklady.com - Sbírka úloh: Kuželosečky - Kružnice, Elipsa, Parabola, Hyperbola. Urči, zda daná rovnice je rovnicí kuželosečky. Pokud ano, urči druh kuželosečky a její vlastnosti (vrchol, střed, poloměr, délky poloos, excentricitu) : Urči vzájemnou polohu přímky pa kružnice k Typy kuželoseček Elipsa je křivka, jejíž každý bod má od daných dvou bodů v rovině stejný součet vzdáleností. Hyperbola je kuželosečka, pro jejíž každý bod platí, že absolutní hodnota rozdílu vzdáleností od dvou pevně daných bodů je vždy stejný. Parabola je křivka, která má od dané přímky a od daného bodu, který na té přímce neleží, konstantní vzdálenost Hyperbola motivace a základy. Předchozí látka. Následující látka. Parabola a přímka. Odvození rovnice tečny. Hyperbola a přímka. Odvození rovnice hyperboly

Hyperbola je nakreslena na následujícím obrázku. Určete průsečíky kružnice se středem v bodě @iS = (1,-2)@i a poloměrem @ir=2@i s osou @i y@i. Rovnicí dané kružnice je @i (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4. @i Pro průsečíky s osou @i y @i máme @i x=0,@i odkud @b (-1)^2 + (y+2)^2 = 4 @b a @iy= -2 \pm \sqrt{3}@i Hyperbola H. 1: , A je vrcholem levé větve, střed S leží vpravo od A [ ] [ ] ( ) ( ) Hyperbola H. 2: , A je vrcholem pravé větve, střed S [leží vlevo od A ] [ ] ( ) ( ) Hyperbola H. 3: , A je vrcholem horní větve, střed S leží . pod [A ] [ ] ( ) ( ) Hyperbola H. 4: , A je vrcholem dolní větve, střed S] leží nad A [ [ ] ( ) ( Hyperbola Hyperbola - příklady Elipsa Kružnice Parabola Úprava na čtverec Přímk Analytická geometrie - hyperbola. Nabízíme ( objednat) všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč! Podpořte náš web odkazem! Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematiky

Hyperbola - příklad

  1. hyperbola a parabola priklady Potřeboval bych pomoct s pár příkladama jestli by to šlo .Máme to doma na procvičení a já se v tom tak trochu ztrácím.Díky http://img707.imageshack.us/img707/4105/priklady.jp
  2. Příklady; 070514: Hledání parabol: Lekce; Příklady; 070515: Parabola a přímka: Lekce; Příklady; 070516: Hyperbola: Lekce; Příklady; 070517: Středová rovnice hyperboly: Lekce; Příklady; 070518: Obecná rovnice hyperboly: Lekce; Příklady; 070519: Hledání hyperbol: Lekce; Příklady; 070520: Hyperbola a přímka: Lekce; Příklady; 070522: Kuželosečky shrnutí: Lekce; Příklady; 07052
  3. Stránky věnované výuce analytické geometrie na střední škole. Vzájemná poloha hyperboly a přímky. V rovině mohou nastat tři různé vzájemné polohy hyperboly H a přímky p: nemají žádný společný bod, mají jeden společný bod nebo mají dva společné body.. p ∩ H = ∅ Přímka p nemá s hyperbolou H žádný společný bod.; p ∩ H = {T
  4. FA CˇVUT, MATEMATIKA - PRˇ´IKLADY NA PROCVICˇENI´, Kuzˇelosecˇky 4 4 Rozhodněte,jakákuželosečkajepopsánarovnicí 9x2−4y2+36x+24y −36=0. a.
  5. Funkcí obrázků umístěných za příklady je pouze zobrazení řešení. Z důvodu přehlednosti nejsou u kuželoseček znázorněny charakteristické objekty (vrcholy, ohniska, ). Doporučení: při řešení úloh mohou bystřejší žáci charakteristiky dané kuželosečky zjistit a porovnat s obrázkem
  6. Hyperbola a přímka Středová rovnice hyperboly Předpoklady NESPLNĚN

Hyperbola - e-Matematika

Kuželosečky - vyřešené příklad

Hyperbola — Matematika polopat

Přímka a hyperbola. Přímka a hyperbola se mohou mít tyto vzájemné polohy: oranžové sečny, 2 společné body; červená tečna, 1 společný bod; modrá netečna, 1 společný bod; zelená netečna, žádný společný bod; Modrá netečna musí být rovvnoběžná s asymptotami, jinak je to sečna. Máme přímku 5x-4y+9=0 a hyperbolu. Hyperbola řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: Komplexní matematický web, který pokrývá veškeré potřeby studentů všech typů škol a dalších zájemců o matematiku a matematických nadšenc

Příklady. Vyber možné rovnice hyperboly a převeď je na středový tvar. Pokud jde opravdu o rovnici hyperboly urči střed, ohniska, poloosy a hyperbolu načrtni v soustavě souřadnic. 92 - 72x + 162 - 64y - 64 = 0. 42 +8x -42+ 4y + 3 = 0. 92 - 90x -162 - 96y + 225 = 0. 12 - 7x + 2 - 16y + 65 = určená studentům 4. ročníku jako příprava k maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy technického směru Jaroslav Reichl . Sbírka úloh z matematiky pro 4. ro ANALYTICKÁ GEOMETRIE KVADRATICKÝCH ÚTVARŮ-HYPERBOLA.

Hyperbola - oazlin.c

Matematika. Tečny kuželoseček. Tečny kuželoseček rovnice kuželosečky rovnice tečny v bodě Kružnice: Elipsa: Hyperbola: Parabola: Příklady: 1) Jaká je vzájemná poloha přímky a paraboly? 2) Jaká je vzájemná poloha přímky a paraboly? Vyšla lineární rovnice ® přímka je rovnoběžná s osou paraboly a protína jí v. Příklady - Hyperbola (HELP) ← Zpět na Matematika - střední škola. Přidat příspěvek 741 zhlédnutí ANOnymus. 1 year ago. 1 year ago Ahoj, potřeboval bych vysvětlit postup u dvou příkladů: 1) Ověřte, že bod T [-2;2] leží na hyperbole h: 4x2-y2-12=0. Dále napište rovnici tečny hyperboly v tomto tečném bodě Matematika 1. ročník. Konstrukce trojúhelníku. Charakteristické prvky trojúhelníku. Lineární funkce - prezentace příklady. Řezy krychle. Kosinová věta - příklady. Hyperbola v příkladech. Hyperbola, přímka a bod Parabola v příkladech . Parabola, přímka,a bod.

Hyperbola - příkla

Interval - Matematika online na www

V literatuře a rétorice se jako hyperbola, nadsázka či zveličení označuje záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit subjektivní závažnost. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět.. Příklad Sto roků v šachtě žil - z básně Ostrava od Petra Bezruče Říkal jsem ti to snad tisíckrát Ještě jeden příklad na kuželosečky a kvadratická rovnice s parametrem. Soubor přednášek vznikl na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze jako příprava k matur.. Teoretické minimum. Lineární lomená funkce je každá funkce daná předpisem @b f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d},\quad c\neq 0,\ cb-ad\neq0.@b Výraz @i\,\dfrac{ax+b}{cx+d}\,@i má smysl, když @i\,cx+d\neq 0@i, nulou nelze dělit.Definičním oborem jsou všechna reálná čísla kromě @i\,-\,\dfrac dc@i, tj. @b\mathcal D(f)=\mathbb R\backslash\left\{-\,\dfrac dc\right\}.@b Grafem je hyperbola.

Analytická geometrie - Kuželosečky - Hyperbol

Shrnutí:Přehledy vybraných důležitých vzorců a vět středoškolské matematiky.Popis:Desetidílný užitečný pomocník při studiu matematiky, vytištěný na tvrdším laminovaném papíru v praktickém formátu oboustranných záložek. Obsahy jednotlivých dílů 1-10 Edice KOMPAS:. Príklady z Matematiky pre Stredné Školy. Stredoškolské príklady z matematiky sú rôzneho charakteru a pomerne širokého zamerania. Učitelia sa v školách riadia predpísanými osnovami, čo im často neposkytuje dostatok priestoru so študentami precvičiť potrebný počet príkladov počas školských hodín a zodpovedať všetky ich otázky

Priklady.com - Sbírka úloh: Kuželosečky - Kružnice, Elipsa ..

Sbírka příkladů - vyjádření neznáme ze vzorce - řešení 2. Funkce a rovnice 2.1 Lineární funkce 2.1.01 Kartézský součin příklady výsledky 2.1.02 Binární relace příklady výsledky 2.1.03 Zobrazení příklady výsledky 2.1.04 Funkce, definiční obor příklady výsledky 2.1.05 Graf funkce I příklady zadání pro student Matematika 7.ročník ZŠ Create IP@RK ( ) Příklad: Složené zlomky Pod pojmem složený zlomek si můžeme představit zlomek, v jehož čitateli i jmenovateli může být jakýkoliv smysluplný matematický výraz. Zlomková čára je naznačené dělení (pokud se v čitateli neb Rovnice tečny hyperboly : Příklady (Hyperbola) Příklad 1 : Ověřte že bod T leží na dané kuželosečce. Potom napište rovnici tečny v daném bodě. 16 - 4 - 12 = 0 dosadíme do rovnice za x a y. 0 = 0 bod T leží na dané hyperbole. rovnici upravíme na středový tvar. středová rovnice. dosadíme do rovnice tečny hyperboly Hyperbola a přímka - 16 - Tečna hyperboly - 16 - Výpočet tečny pomocí I.derivace - 17 - Definice tečny - 17 - Definice derivace - 17 - Definice limity - 17 - Závěr - 18 - Úvod. Tato seminární práce z matematiky má být shrnutím středoškolského rozsahu učiva na téma kuželoseček a typických příkladů na toto téma Kužeľosečky. 1. Čo viete o kužeľosečkách: Riešenie: Kružnica je množina bodov roviny, ktoré majú od pevného bodu roviny S rovnakú vzdialenosť r .S [m ; n] je stred a r polomer kružnice. Elipsa je množina bodov roviny, ktorých súčet vzdialeností od bodov F 1 ,F 2 roviny je rovný 2a. Body F 1 [-e;0] , F 2 [e;0] sú ohniská.

Elipsa

4. ročník čtyřleté MATEMATIKA. BODY 4E. PRAVIDLA KLASIFIKACE . TEST 1 - Kružnice (Přípravné příklady všichni: Př1, Př2, Př3, Př4, + maturanti navíc Př5) Příprava na test HYPERBOLA - sbírka SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z ANALYTICKÉ GEOMETRIE str 58 - 60 . 2) Komplexní čísla. Základy matematiky. Základy matematiky a matematické analýzy k modelování ekonomických vztahů a jejich vlastností. Aktuálně nebo do budoucna zde najdete reálné funkce, posloupnosti, rovnice, derivace a integrály Dochází Vám nápady na příklady a chcete dětem zpestřit hodinu? Máme pro Vás řešení. Nejdříve nechte děti si hodit klasickou kostkou - ta jim vybere čísla. Následně jim matematická kostka po hodu určí početní operaci, kterou mají splnit

Kuželosečky — Matematika polopat

Předmět Základy matematiky je prerekvizitou předmětu Matematika I, to znamená, že bez zápočtu ze Základů matematiky se nebudete moci přihlásit na zkoušku z Matematiky I. Proto je NUTNÉ mít tento předmět zapsaný nejenom v případech, kdy je povinný, ale i v případě, že patří mezi volitelné (Energetika 21. století) Slovo: hyperbola. Překlady, synonyma, statistiky, gramatika - dictionaries24.co Pokud se rozhodnete pro MATURITU z matematiky, můžete ji mít v podobě státního didaktického testu, kde budete počítat příklady ze všech kapitol uvedených v katalogu požadavků nebo jako ústní profilovou zkoušku, kde je témat mnohem víc, ale u maturity si vylosujete jedno z nich Matematika - střední škola. Přihlašte se pro vytvoření příspěvku. Téma Odpovědi Zobrazení Poslední příspěvek; Příklady - Hyperbola (HELP) od ANOnymus: 0. 733. ANOnymus posted 1 year ago. 1-1 z Příklad 1: Hyperbola je dána.. Připrav se - Matematika: Kuželosečky Neřešené příklady . Kužeľosečky. Silvia O. geometria ; Genetika a biologie pro všechny. Dědičnost a dědičné choroby. Klinická genetika a vrozené vad

Kružnice v analytické geometrii - rovnice kružnicematematika [Broukej Archive]

Priklady.com - Sbírka úloh: Kuželosečky - Kružnice, Elipsa, Parabola, Hyperbola Urči, zda daná rovnice je rovnicí kuželosečky. Pokud ano, urči druh kuželosečky a její vlastnosti (vrchol, střed, poloměr, délky poloos, excentricitu) : Urči vzájemnou polohu přímky p a kružnice k. Pokud mají společné body, urči jejich Doučování matematiky - Střední škola Doučím Vás jakékoliv středoškolské učivo z matematiky, připravím Vás nebo Vaše dítě na písemku z matematiky, maturitu z matematiky i na přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu. Matematické oblasti SŠ, které doučuji, jsou např.: - Matematická a výroková logik Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/www/virtuals/matematika/html/wiki/includes/Sanitizer.php on line. Hyperbola — Matematika . Zpět na výpis látek Literatura. Stylistické prostředky Dělení: Enumerace, Paralelismus, Chiasmus, Pleonasmus, Tautologie, Amplifikace, Hyperbola, Litotes, Gradace) Pojmy: Alegorie (jinotaj) - Obraz nebo děj mající kromě doslovného významu ještě význam. Hyperbola příklady literatura. Dupot od. -Matematika- derivace -jak řešit tento příklad a nalézt vrchol paraboly-matika kvadratická funkce -matematika 2. trida -matematika -Matematika - geometrická posloupnost, parabola -Matematika, příklady -Matika -Příklad do matematiky - hyperbola -Matematika-příklady -Lichoběžník, výpočet úhl

Hyperbola alebo zveličenie je slovné spojenie, tróp, vyznačujúce sa expresívnym (zveličovacím) významom. Zveličuje sa určitý rys s cieľom jeho emocionálneho alebo významového zvýraznenia. Príklad: Hrdé, vysočizné topole Opakom je litote hyperbola.pps .pps 442,00 kB 0× Hyperbola___priklady_1.doc .doc 110,50 kB 0× Hyperbola___priklady_2.doc .doc 127,50 kB 0× HYPERBOLA___uvod.doc .doc 130,00 kB 0× Hyperbola_priklady_3.doc .doc 123,00 kB 0 Zjednodušme: Je třeba znát tvary mocninné funkce pro některá speciální n: obecně n sudé obecně , n liché x y 0 x y 0 parabola x. vzájemná poloha přímek a bodů kružnice elipsa parabola hyperbola Kombinatorika Variace Permutace Kombinace Kombinační čísla a jejich vlastnosti Binomická věta Pravděpodobnost příklady Aplikace matematiky bankovnictví investice. Vzájemná poloha přímek. U dvou přímek v rovině můžeme rozlišovat celkem čtyři různé stavy

Matematika: Analytická geometrie: Hyperbola motivace a základ

Matematika v PHP. 16. 02. 2020. Stejně jako v ostatních jazycích, tak i v PHP jsou čísla reprezentována ve dvojkové soustavě (soustava jedniček a nul), při některých matematických operacích proto může vycházet lehce odlišný výsledek, než bychom čekali. Tato stránka obsahuje přehled chování výpočtů v různých. Grafem nepřímé úměrnosti je hyperbola. Příklady nepřímé úměrnosti: Doba práce a počet lidí: Čím více lidí pracuje na natírání plotu, tím rychleji je plot natřený. Dort a děti: Čím více dětí je na oslavě, tím menší kus dortu každé z nich dostane 4. KUŽELOSEČKY - umět základní definice K (=kružnice), E (=elipsa), H (=hyperbola), P (=parabola) - umět základní vztahy: mezi poloosami a excentricitou u E, 20. & 21. Analytická geometrie - kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola) Kuželosečka je průnik roviny a kuželové plochy (dva nekonečné kužely se společným vrcholem

🔎 Graf funkce | MathematicatorGeometrie – Wikipedie

Připrav se - Matematika: Kuželosečk

10 Bazillion Příklady hyperbola Nadsázka je postava řeči , ve které je přehnané použit pro zdůraznění nebo účinkem; je to extravagantní tvrzení. Ve formě adjektiva, termín je hyperbolický Středoškolská matematika- Nadace Geneze Vývoj (Stručná historie matematiky) o elipsa, parabola, hyperbola - Apollonius z Pergy (3 strany) o arabská věda, arabské číslice, zero (0), astrologie(3 strany) Příklad o Složená trojčlenka. abych to shrnul: máš 2 možnosti, ovšem naprosto totožné v konečném výsledku, interpretace pro rovnoběžnost hlavní osy hyperboly s osou y: 1. zachováš značení poloos tak, jak jsou. tzn. že a bude rovnoběžné s osou x, b s osou y, ale musíš si uvědomit, že pro tento případ pak v rovnici je nové b= původní a a samozřejmě nové a = původní b Opakování matematiky 1. a 2. ročníku - sbírka obsahuje úlohy na téma algebraické výrazy, rovnice a nerovnice (lienární, kvadratické, goniometrické, exponenciální, logaritmické), funkce (lineární, kvadratické, goniometrické, lomené, exponenciální, logaritmické), komplexní čísla. Kvadratické rovnice a nerovnice - sbírka úloh na téma kvadratické rovnice a nerovnic Příklady rozšiřujícího učiva -matice a determinanty. 13 Analytická geometrie kvadratických útvarů (20 hod.) Kružnice, elipsa, parabola a hyperbola - jejich základní vlastnosti, grafy, rovnice v základním i posunutém tvaru, vzájemná poloha přímky a kuželosečky. Příklady rozšiřujícího učiva -tečny ke kuželosečkám

Hyperbola - Aristoteles

BM - řešené příklady; BM - neřešené příklady; Hladiny f(x,y) Aplikace Math3D; Matematika III; Matematika IV; Numerické metody I; Numerické metody II; Počítačová geometrie a grafika; Konstruktivní a počítačová geometrie; Matematické inženýrství . . Příklad 11 - komplexní čísla v goniometrickém tvaru . . . . . . 21 Ve fyzice také sledujeme, jak se mění matematické vyjádření jednotlivých fyzi-kálních veličin při transformacíchsouřadnic. Obr.12Hyperbola Podle definice hyperboly platí. Sčítání a odčítání matic. Tyto operace můžeme provádět pouze na maticích stejných rozměrů. Sčítání a odčítání matic totiž probíhá tak, že sčítáme (odčítáme) prvky na stejných pozicích. Pokud máme např. čtvercové matice C a D. pak jejich součet zapíšeme takto Live. •. Matice můžeme chápat jako pravoúhlé tabulky, ve kterých se nacházejí čísla nebo jiné matematické výrazy. Každá matice má určitý počet řádků a sloupců, podle kterých se můžeme orientovat v jejích prvcích. Mějme například matici A. Matice A má 3 řádky a 2 sloupce. Podle toho můžeme označit prvek v.

Analytická geometrie - hyperbola - e-Matematika

Matematika online Řešené příklady - Racionální lomená funkce Řešený příklad číslo 18. - racionální lomená funkce: Zadání: Najděte střed hyperboly racionální lomené funkce f: y = 144*x - 9 / -24*x + 12 Řešení: Hyperbola racionální lomené funkce ve tvaru y = a*x + b / c*x + Rovnici 4x²+y²-8x+2y+1 = 0 je třeba doplnit na tvar čtverců v proměnných x,y, tj. na tvar 4 (x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 4 = 0, který vyjadřuje tutéž křivku v téže poloze jako původní rovnice (po umocnění a úpravě přejde na původní rovnici) Příklady rozšiřujícího učiva -rovnice kuželoseček (parabola, elipsa, hyperbola); -konstrukce kuželoseček. 8 Kombinatorika a statistika Variace, permutace a kombinace bez opakování. Kombinační čísla a jejich vlastnosti. Elementární zpracování statistických souborů: popis statistického souboru, statistická závislost znaků

Matematika 6. A, B Výsledky z 24. týdne - převody jednotek objemu - byly probrány na videovýuce v pondělí 8.6.v 12:00 hod. Nové učivo: Hektolitry, litry, decilitry= jednotky objemu Co měříme na litry? - 5 příkladů - napiš do školního sešitu Co měříme na hektolitry? - 3 příklady - napiš do školního sešit U hyperboly se může jednat o přímku rovnoběžnou s její asymptotou (tj. přímka, ke které se hyperbola otevírá, ale neprotne ji) a to také není tečna. (viz obrázky). Pro zjednodušení tedy nebudeme hovořit o tečně, ale o přímce s jedním společným bodem. Příklady: Určete vzájemnou polohu přímky p a kuželosečky k MATEMATIKA Milí sedmáci, dnes zakončíme velkou kapitolu s názvem poměr. Shrneme vše, co jsme se doposud která se nazývá hyperbola. Zadání domácího úkolu má 3 části: 1) Př. 1 a 2 - doplnit tabulky přímé a nepřímé úměrnosti a sestrojit grafy do soustavy souřadnic, Příklady a jejich řešení (DÚ z. Začněte výběrem knížky. Každá obsahuje témata řazená do jednotlivých kategorií tak, abyste vždy našli to, co hledáte. Pokud si s příkladem nebudete vědět rady, nezoufejte, od toho jsme přeci tady. Každý krok zde najdete podrobně vysvětlený, aby bylo jasné, jak lze dospět ke správnému výsledku