Home

Paramagnetické kovy

Paramagnetické látky. Elementární magnetická pole se ruší jen částečně, látky zesilují magnetické pole, do kterého jsou vloženy (jsou do něho slabě vtahovány). Vnějším magnetickým polem nelze atomy uspořádat tak, aby látka více zesilovala magnetické pole - tomu brání tepelný pohyb atomů Paramagnetické kovy ; Různé materiály reagují velmi odlišně v přítomnosti magnetu. Kovy jako železo, nikl a kobalt jsou silně přitahovány k magnetům a jsou známé jako feromagnetické kovy. Jiné materiály mohou být slabě přitahovány a existují dokonce i kovy, které jsou odpuzovány magnety. Železné kovy jsou. Paramagnetické kovy jsou magnety slabě přitahovány a zahrnují platinu, wolfram, hliník a hořčík. Ferimagnetické kovy jako magnetit jsou také přitahovány magnety, zatímco diamagnetické kovy jako stříbro a měď jsou jimi odpuzovány. Jak funguje magnetismus

Magnetické kovy E-shop SOLLA

Druhy kovů, které přitahují magnety - Věda - 202

Paramagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.. Paramagnetické materiály jsou přitahované magnetickým polem, proto mají relativní magnetickou permeabilitu větší než jedna (nebo kladnou magnetickou susceptibilitu).Ale na rozdíl od feromagnetických látek, které jsou také přitahované magnetickým polem, paramagnetické. Diamagnetismus je forma magnetismu, která se objevuje jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole.Vložením diamagnetické látky do vnějšího magnetického pole dojde v látce k zeslabení magnetického pole; látka je magnetickým polem odpuzována Paramagnetické kovy ; Rôzne materiály reagujú veľmi rozdielne v prítomnosti magnetu. Kovy ako železo, nikel a kobalt sú silne priťahované magnetmi a sú známe ako feromagnetické kovy. Iné materiály môžu byť slabo priťahované a existujú dokonca aj kovy, ktoré sú odpudzované magnetmi. Železné kovy nie sú priťahované.

Baryum – Wikipedie

Přechodné kovy ve sloučeninách vystupují v různých oxidačních číslech, mívají katalytické účinky a jsou většinou paramagnetické. Celá řada přechodných kovů má snahu tvořit komplexní sloučeniny a barevné ionty Paramagnetické látky: elementární magnetická pole se ruší jen částečně, látky zesilují magnetické pole, do kterého jsou vloženy (jsou do něho slabě vtahovány). Vnějším magnetickým polem nelze atomy uspořádat tak, aby látka více zesilovala magnetické pole - tomu brání tepelný pohyb atomů Paramagnetické látky mají relativní permeabilitu mírně větší než 1, což znamená, že nepatrně zesilují vnější magnetické pole. Pokud k paramagnetické látce přiblížíme magnet, bude se k němu mírně přitahovat. Mezi paramagnetické materiály patří např. modrá skalice, hliník, platina, chrom a další Patří sem například voda, některé kovy a další. Paramagnetické látky naopak vnější magnetické pole lehce zesilují - k magnetu se tak budou přitahovat. Mezi paramagnetické patří například platina, chrom, sodík a další

PPT - IONIZACE PowerPoint Presentation, free download - ID

Tento projekt byl zaměřen na posílení a další rozvoj spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a UiT- The Arctic University of Norway v oblasti paramagnetické NMR spektroskopie komplexů přechodných kovů s potenciální protinádorovou aktivitou Paramagnetismus je jedním z projevů magnetismu v hmotě.Stejně jako diamagnetismus popisuje magnetické chování materiálu, který je vystaven vnějšímu magnetickému poli. Parametrické magnety sledují při magnetizaci vnější pole, takže magnetické pole je silnější uvnitř než venku. Ve výsledku mají paramagnetické materiály tendenci být přitahovány do magnetického pole Paramagnetické látky. Látky, které magnetické pole zesilují, se nazývají paramagnetické (μ r > 1). Do této skupiny látek patří např. hliník (μ r = 1,000023), mangan, chrom a platina. Paramagnetika i bez přítomnosti vnějšího magnetického pole mají magnetický moment různý od nuly

Paramagnetické kovy sú magnetmi slabo priťahované a zahŕňajú platinu, volfrám, hliník a horčík. Magnety priťahujú aj ferimagnetické kovy ako magnetit, zatiaľ čo diamagnetické kovy ako striebro a meď ich odpudzujú. Ako funguje magnetizmus Strukturu paramagnetické látky lze přiblížit obr. 114. Zmagnetované oblasti jsou ale v paramagnetické látce výrazně menší než v látce feromagnetické - v látce paramagnetické se jedná pouze o jednotlivé atomy, zatímco v látce feromagnetické jde o shluky atomů

Jaké typy kovů přitahují magnety? - Recepty - 202

Prohlížení Univerzita Pardubice dle předmětu paramagnetické kovy Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic Paramagnetické látky - alkalické kovy, hliník, platina atd. Feromagnetické látky - železo, nikl, kobalt a slitiny chromu a manganu ; Nastává detoxikace. Škodlivé látky uložené v tuku a všech tkáních a orgánech těla se začnou vylučovat do krve a odcházet stolicí, močí, dechem, hlenem, kůží paramagnetické stavy nebyly úspěné, práce se nakonec věnuje výhradně feromagnetickým stavům (pod Curieovou teplotou). Práce navazuje a doplňuje dřívější výpočty J. Houšky (pro dia- a paramagnetické kovy) a je originálním příspěvkem k současnému stavu po-znání Železo, kobalt a nikl jsou feromagnetické jen v krystalickém stavu. Ve stavu kapalném, případně plynném, se chovají jako látky paramagnetické. Při vysokých teplotách (Curieova teplota) ztrácí látka své magnetické vlastnosti. Curieovu teplotu má každý kov jinou Dynamics of paramagnetic complexes observed by Nuclear Magnetic Resonance Dynamika paramagnetických komplexů a její studium pomocí jaderné magnetické rezonanc

paramagnetické látky - magnetické pole je přitahuje, mají alespoň jeden nepárový elektron Některé kovy vytvoří souvislou vrstvičku, dále nekorodují, ovšem hlavně železo koroduje dále, což způsobuje značné problémy (koroze má významné ekonomické dopady). Konkrétně železo reaguje na hydratované oxid železité Paramagnetismus a diamagnetismus jsou formy magnetismu, které se objevují jen v přítomnosti vnějšího magnetického pole. Zatímco paramagnetické látky jsou vnějším magnetickým polem přitahovány, tak diamagnetické jsou odpuzovány. Síly způsobené diamagnetismem nebo paramagnetismem jsou velmi malé a jsou měřitelné, když jsou magnet a mince stacionární Detektory kovů do potravinářství pro tlakovou dopravu; částečně magnetické nebo dokonce paramagnetické částice. Nepřímo pak má pozitivní vliv na účinnost magnetických separátorů i způsob zpracovávání materiálu - velmi často je totiž čištěný produkt ve styku s magnetickými kovy (potrubí, zmagnetizované. Je to tím, že magnetické pole zesilují, jsou takzvaně paramagnetické - třeba platina, chrom, hliník nebo sodík. Diamagnetika se od magnetů mírně odpuzují. Naopak jiné kovy či látky se od magnetů dokonce slabě odpuzují, například zlato, měď, uhlík nebo bismut

Typy kovů, které přitahují magnety - Věda - 202

Přechodové kovy vs kovy . Prvky v periodické tabulce lze rozdělit hlavně na dva; jako kovy a nekovy. Mezi nimi je většina kovů a v p bloku je menší počet nekovových prvků. Kovy. Kovy jsou člověku známy po velmi dlouhou dobu. Existují důkazy, které dokazují použití kovů již v roce 6000 před naším letopočtem 2.4 Kovy v našem živote; 2.5 Světlo; 2.6 Fyzikální veličiny (objem, síla, čas, hmotnost) Úkoly. 3.1 Pozorujeme a zkoumáme látky; 3.2 Voda není jen na pití; 3.3 Vzduch okolo nás; 3.4 Kovy v našem živote; 3.5 Světlo; 3.6 Fyzikálne veličiny (objem, sila, čas, hmotnosť) Pracovní listy; Workshopy; 2 TĚLESA PŮSOBÍ NA JINÁ.

Jaké typy kovů přitahují magnety? - Věda - 202

Záleží totiž, zda jsou to látky feromagnetické, paramagnetické nebo diamagnetické. Feromagnetické látky - magnety se k nim přicvaknou a pevně drží. Feromagnetické kovy, látky a materiály jsou ty, které lidé běžně označují jako magnetické. Magnety na nich drží dobře. Feromagnetické látky jsou: železo, nikl. Kovy v medicíně se používají v organických systémech pro diagnostické a léčebné účely. Anorganické prvky jsou také nezbytné pro organický život jako kofaktory v enzymech nazývaných metaloproteiny .Když je kovů málo nebo je jich velké množství, rovnováha se vyváží z rovnováhy a musí se pomocí intervenčních a přírodních metod vrátit do přirozeného stavu

Seznam kovů, které jsou přitahovány magnety - Recepty - 202

• 760°C - 911°C - může být označeno jako β, protože je paramagnetické Základní binární slitiny a jejich rovnovážné digramy Dva kovy A a B jsou v tuhém i tekutém stavu úplně rozpustné I - 80% A, 20% B Dva kovy A a B se změnou rozpustnosti v tuhém stav Paramagnetické materiály mají Kovy mají ze všech látek nejlepší tepelnou vodivost. Lépe vedou teplo kovy čisté, než kovy znečištěné nebo sli-tiny. Přitom kov, který je lepším elektrickým vodičem, je také lepším vodičem tepla Co jsou paramagnetika neboli paramagnetické látky? Některé látky reagují na magnetické pole jinak, než feromagnetika, která se k magnetu přitahují a lze je trvale zmagnetovat - jsou to paramagnetika a diamagnetika. Titan je šedý až stříbřitě bílý, lehký a tvrdý kov. Je také paramagnetický předpoklad výrazného paramagnetické chování u kovů s nepárovými (volnými) elektrony -obecně neplatí (alkalické kovy -pouze slabý a teplotně nezávislý paramagnetismus) v krystalu kovu obsazeny všechny energetické stavy až do E F spárování elektronů kompenzace opačně orientovaných spin

Teploty uvedené v tabulce 1 jsou nižší než teploty tání příslušných kovů, takže tyto kovy jsou v kapalném skupenství jen paramagnetické. To souhlasí se zcela obecným poznatkem, že feromagnetismus pozorujeme pouze u látek pevných Paramagnetické látky mají μ > 1, ale blízké jedné. Patří k nim kyslík, soli vzácných zemin, alkalické kovy, hliník, platina apod. Tyto kovy zesilují účinek vnějšího magnetického pole zcela nepatrně. Feromagnetické látky mají μ velmi vysoké a závislé na intenzitě magnetického pole. Patři k ni Koordinačně nenasycené kovy mohou adovat další ligandy, mají tzv. otevřenékoordinačnímísto(open coordination site). Diamagnetickékomplexy -všechnyelektrony v komplexu jsou spárovány(dle počtud-elektronů),NMR spektrum lze měřitběžnýmizpůsoby. Paramagnetické komplexy - jeden nebo více nespárovaných elektronů, NM

Feromagnetismus - Wikipedi

Některé kovy, například železo, vykazují schopnost krystalizovat ve více tzv. alotropických modifikacích (podo- Železo je feromagnetické, železo je paramagnetické. teplota prodleva teplo nebo čas prodleva ohřev chladnutí A r4 c4 A r3 A r2 A c2 A c3 °C čas 1539 1401 898 910 769 teplotní hysteres •-paramagnetické •-feromagnetické(příp. ferimagnetické, antiferomagnetické) 7 Mechanickévlastnosti •Vyjadřujíchovánímateriálu při •Plasticky deformovaný kov je charakterizován zvýšenou hustotou poruch (v žíhaném stavu asi 10 6-10 8 cm-2, v deformovaném stavu vzroste o 4 -6 řádů) 1 Přechodné kovy. skupina chemických prvků. Sledovat. Editovat. (přesměrováno z Přechodný prvek) Jako přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) jsou podle doporučení IUPAC označovány všechny prvky d-bloku periodické tabulky prvků, včetně zinku, kadmia, rtuti a kopernicia, tj. skupin 3-12 kdežto látky paramagnetické v širokém rozsahu a s t eplotní závislostí T C µr =1+ , 3.10.-4 v níž C je Curieova teplota a T termodynamická teplota látky. P řestože jsou alkalické kovy diamagnetika, jejich permeabilita není teplotou ovlivn ěna. Relativní permeabilit

Paramagnetismus - Wikipedi

Jejich opatrným termickým rozkladem lze připravit tmavě zbarvené paramagnetické seskvioxidy M 2 O 3, které jsou považovány za peroxid-dihyperoxidy [(M +) 4 (O 2 2−)(O 2 −) 2]. Hyperoxid lithný LiO 2, který byl izolován v inertní matrici při 15 K, se rozkládá již při -33 °C.Vodou se hyperoxidy rozkládají za vzniku peroxidu vodíku, příslušného hydroxidu a dikyslíku d-prvky s nespárovanými elektrony jsou paramagnetické(Ni, Co, Cu)-zesilují magnet. pole nebo feromagnetické (slitiny Fe), prvky se spárovanými el. páry jsou diamagnetické(Ca, Zn) výskyt: většina jako slouč.-oxidy, sulfidy..., ušlechtilé kovy ryz Naproti tomu některé kovy supravodivost ruší, jsou to hlavně kovy paramagnetické a zejména železo. V současnosti jsou nejperspektivnější sloučeniny na bázi ytria (např. Yba2Cu3O7, TC = 90K). Hlavním rysem jeho struktury jsou rovinné vrstvy oxidu mědi Paramagnetické kovy; Rôzne materiály reagujú veľmi rozdielne v prítomnosti magnetu. Kovy ako železo, nikel a kobalt sú silne priťahované magnetmi a sú známe ako feromagnetické kovy. Iné materiály môžu byť slabo priťahované a existujú dokonca aj kovy, ktoré sú odpudzované magnetmi

Diamagnetismus - Wikipedi

Paramagnetické látky jsou složeny z paramagnetických atomů a jejich. Mezi paramagnetické látky patří například platina,. Bismut a chrom - dva nemagnetické kovy, které. Feromagnetické látky sa skladajú z paramagnetických atómov, no aj napriek. Diamagnetické látky naopak vnější magnetické pole zeslabují Paramagnetické materiály jsou přitahované magnetickým polem, proto mají relativní magnetickou permeabilitu větší než jedna (nebo kladnou magnetickou susceptibilitu). WikiMatrix Koncentrace O2 v surovém nebo zředěném výfukovém plynu při odběru vzorků dávkami i při kontinuálním odběru vzorků se měří analyzátor s. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/10195/15... (external link

Druhy kovov, ktoré priťahujú magnety - veda - 202

 1. Adi ční slou čeniny alkalických kov ů Vznikají přenosem elektronu z alkalického kovu do molekuly organické slou čeniny, aniž by docházelo ke štěpení vazeb. Produkty jsou paramagnetické radikálové anionty ArH nebo diamagnetické dianionty Ar 2 Nejznámějším p říkladem je naftalenid sodný
 2. PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN. Magnetické vlastnosti. diamagnetické. paramagnetické . feromagnetické. Podle chování v magnetickém poli dělíme látky na: ferimagnetické. Magnetické vlastnosti materiálů se posuzují podle velikosti magnetických veličin a ze závislosti těchto veličin na různých činitelích
 3. Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
 4. komplexů je, s výjimkou lithia, malý. Cheláty alkalických kovů s β-diketony a salicylaldehydem (1925, N. Sidgwick) nejsou příliš stabilní, stálejší jsou komplexy s makrocyklickými polyethery (crownethery, C. J. Padersen, 1967)
 5. Contextual translation of paramagnetických into English. Human translations with examples: esr spectroscopy
 6. Chemická vazba je síla, která drží skupinu dvou či více atomů pohromadě a uděluje jim funkci základní jednotky. Podstatou slučování jsou změny ve valenční sféře atomů vedoucí ke vzniku společného přetvořeného elektronového systému, který má nižší energii a je tedy stabilnější. Chemickou vazbu charakterizuje.
 7. Prechodné kovy . Elektrónová konfigurácia atómov a periodické vlastnosti prechodných prvkov Přihlásit se. Můj portál , paramagnetické, paramagnetické ióny , vlastnosti iónov.

Video: Přechodné kovy - prvk

Rozdělení materiálů podle magnetických vlastnost

Co - feromagnetický Tc = 1106°C Rh - měkké, tažný x Co, Ir - tvrdé kovy. Co - neušlechtilí kov x málo reaktivní kov. x Rh, Ir - ušlechtilé kovy Výroba: Co: smaltin CoAs2 a kobaltin CoAsS redukce oxidů vodíkem, uhlím, aluminotermicky Rh, Ir: žíháním (NH4)3[MCl6] 9 Re: Kovy I.B skupiny. Prvky skupiny I.B mají výjimku z výstavbového pravidla, místo očekávané konfigurace valenční sféry. ns2 (n-1)d9 mají konfiguraci ns1 (n-1)d10. S relativně malou excitační energií může tedy dojít k excitaci do stavu ns2 (n-1)d9 s využitím elektroná v orbidalu ns a tvorbě iontů X (2+) a případně i. Paramagnetické látky mají m > 1, ale blízké jedné. Patří k nim kyslík soli vzácných zemin, alkalické kovy, hliník, platina apod. Tyto kovy zesilují účinek vnějšího magnetického pole zcela nepatrně. 3. Feromagnetické látky mají m velmi vysoké a závislé na intenzitě magnetického pole. Patří k ni Kromě výše uvedených typů existují ještě látky a materiály paramagnetické. Ty se k magnetům přitahují pouze velice slabě. I když jsou z nemagnetických kovů, magnetické pole mírně zesilují. Paramagnetické jsou například platina, chrom, hliník či sodík. Nejpevněji tedy magnety drží na železe, oceli

Demonstrace vlastností diamagnetických a paramagnetických

Navíc, díky přítomnosti těchto nepárových elektronů, jsou tyto kovy paramagnetické nebo feromagnetické. Téměř všechny tyto prvky se mohou spojit s ligandy za vzniku koordinačních komplexů. Co jsou metaloidy? Metaloidy jsou chemické prvky, které mají své vlastnosti mezi kovy a nekovy b) paramagnetické jsou do mag. Pole slabě vtahovány c) feromagnetické jsou do mag. Pole silně vtahovány V elektrotechnice jsou jako magnetické materiály pro své vlastnosti využívány hlavně feromagnetické látky, do této skupiny patří železo, nikl, kobalt a jejich slitiny Nejlépe splňují kombinované kovy - kovy, které v sobě nejsou rozpustné - různorodé požadavky na kontaktní materiál. Používají se výhradně kovy nejvyšší čistoty, velmi chudé na plyny. Výroba těchto kontaktních kusů předpokládá speciální výrobní techniku kovy), izolanty (nejlepším izolantem je vakuum) a polovodiče (Ge germanium, Si křemík, Se selen). Supravodivost je schopnost některých kovů skokem snížit elektrický odpor na nulovou hodnotu. Tento Podle velikosti permeability dělíme materiály na diamagnetické, paramagnetické a feromagnetické

Tyto přechodné kovy mají katalytické vlastnosti. Používají se proto jako katalyzátory při chemických reakcích. Téměř všechny přechodové prvky jsou buď paramagnetické nebo feromagnetické kvůli přítomnosti velkého počtu nepárových elektronů. Vztah mezi prvky D bloku a prvky přechod Paramagnetické atomy - alkalické kovy, 1 elektron přidaný do kompletní konfigurace, železo - zesiluje magnetické pole, potřebuje atomy, které na pole působí. 3 druhy látek: 1) diamagnetické látky Složené z diamagnetických atom ů. r 1 ⇒ velmi málo zeslabují magnetické pole. Příklad: měď: r= 0,9999911 , vzácné plyny Proces, který se používá pro magnetickou separaci, odděluje nemagnetický materiál od magnetického. Taková technika není užitečná pro všechny, ale pouze pro několik minerálů, jako jsou paramagnetické a feromagnetické. Ne všechny kovy jsou magnetické, příkladem je stříbro, zlato a hliník. Pracovn

FyzWeb - Diamagnetismus a paramagnetismus názorn

 1. Feromagnetické kovy. Neatraktujúce kovy. S magnetickými poľami interagujú tri typy kovov: feromagnetické, paramagnetické a diamagnetické kovy. Feromagnetické kovy sú magnetmi silne priťahované; ostatné nie. Magnety tiež priťahujú paramagnetické kovy, ale veľmi slabo. Diamagnetické kovy odpudzujú magnet, aj keď sila je.
 2. Přechodové kovy jsou tvárné (snadno tvarované nebo ohnuté). Tyto kovy bývají velmi těžké. Přechodové kovy vypadají lesklé a kovové. Většina přechodných kovů je šedavá nebo bílá (jako je železo nebo stříbro), ale zlato a měď mají jedinečné barvy, které nejsou vidět v žádné jiné části periodické tabulky
 3. Úvod [upravit | editovat zdroj]. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) využívá fyzikálního fenoménu zvaného nukleární magnetická rezonance (NMR), který je v literatuře popisován od roku 1940 (Bloch 1940, Purcell 1946, oba 1952 Nobelova cena za fyziku).Z počátku se objevovaly aplikace zejména v chemii s využitím MR spektroskopie (MRS)
 4. a mnoho dalších látek. [1] Feromagnetické materiály mají hodnotu relativní permeability prostředí mnohokrát větší než 1. Tato hodnota se pohybuje řádově od.
Magnetické vlastnosti látok | topdenOsmium – Wikipedie

Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie léků obsahujících kov

 1. Paramagnetické látky se skládají z paramagnetických atomů a jejich relativní permeabilita je nepatrně větší než 1. Mírně zesilují magnetické pole Př. alkalické kovy, Pt, Al, Mn, O, 3. Feromagnetické látky se skládají z paramagnetických atomů se spontánn
 2. Přestože nelze fyzicky vnímat přítomnost magnetického pole, i tak působí na lidský organismus. Tento proces je označován jako biologické působení. Tkáně lidského těla jsou tvořeny především diamagnetickými látkami. Navíc mnohé struktury vykazují paramagnetické vlastnosti. Působení vnějšího magnetického pole mění energetický stav tkání, což ovlivňuje.
 3. některé kovy (měď, zlato, rtuť aj.), nekovové materiály (sklo), kapaliny, plyny, většina organických látek; Paramagnetické látky. Skládají se z paramagnetických atomů (elementární magnetická pole se ruší jen částečně
 4. Paramagnetické látky jsou složeny z paramagnetických atomů a jejich . To znamená, že magnetické pole je po vložení magnetika zeslabeno. Mezi paramagnetické látky patří například platina, . Bismut a chrom - dva nemagnetické kovy, které lze ovlivnit magnetem
 5. Mezi paramagnetické látky patří např. hliník (Al), platina (Pt), cín (Sn) a alkalické kovy. Dále jsou to prvky, které mají atomy prvků s neúplně zaplněnými orbity 3d, 4d, 4f a 5d. Tyto prv-ky jsou silně paramagnetické a patří mezi ně např. mangan (Mn). [2
 6. magnetického momentu, kterými jsou většinou paramagnetické kovy. Cílem výzkumu v této oblasti [15] je záměrně sestavit porézní materiál žádaných magnetických vlastností. Zvláštní vlastností MOFů je schopnost dynamické odezvy mřížky na vnější podnět [16] - může dojít ke kontrakci mřížky při přijet
 7. Paramagnetické látky - alkalické kovy, hliník, platina atd. Feromagnetické látky - železo, nikl, kobalt a slitiny chromu a manganu. Významnou vlastností kovů je teplota tavení. Jedná se o teplotu, při níž látka mění své skupenství. Závisí rovněž na vnitřní stavba kovů. Znalost této teploty je důležitá pro.

Paramagnetické látky. složeny z paramagnetických atomů. μ r > 1. mírně zesilují magnetické pole. většina kovů - sodík, draslík, platina, hliník. některé soli v krystalickém stavu a jejich roztoky. některé plyny - vzduch. Feromagnetické látky PARAMAGNETICKÉ. Vložením do magnetického pole způsobují jeho mírné zesílení. Z kovů: Al, Mn, hořčík. Z Patří sem sloučeniny oxidu železa s oxidy některých dvojmocných kovů, ferity. VLASTNOSTI FEROMAGNETICKÝCH LÁTEK. Magnetizační charakteristika:. Paramagnetické látky. mají μ > 1, ale blízké jedné. Patří k nim kyslík, soli vzácných zemin, alkalické kovy, hliník, platina apod. Tyto kovy zesilují účinek vnějšího magnetického pole zcela nepatrně. Feromagnetické látky Přechodné prvky prvky d Přechodné prvky prvky d Autor: Jan Jelínek Autor: Jan Jelínek Vlastnosti prvků d v tabulce jsou umístěny mezi s a p prvky, jejich atomy mají valenční elektrony v orbitalech ns a (n - 1) d1 až d10, kde n je 4 až 7 všechny jsou podle svých fyzikálních, chemických i technických vlastností kovy, mají menší atomové poloměry než s-prvky a na kovové.