Home

Společné územní a stavební řízení lhůty

že bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Občanské sdružení se pak může ve lhůtě 8 dnů přihlásit jako účastník řízení a následně má i všechna procesní práva s tím spojená. Okruhy účastníků územního řízení a stavebního řízení vymezí žadatel ve svých žádostech Lhůty pro vydání rozhodnutí obecně stanovuje správní řád a stavební zákon stanoví lhůty pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu a souhlasu na základě podaného ohlášení. Ve správním řádu tj. zákon 500/2004 Sb., v ustanovení § 71 jsou uvedeny lhůty pro vydání rozhodnutí Lhůty pro zahájení společného řízení. Fórum Stavební povolení. 5. dub 2017 41 0 8. Zapnout upozornění. 1karel1. Ahoj, 28.11. jsem podal podklady pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 30.11. SÚ přerušil řízení a chtěl doložit nějaké podklady. Ty jsem 20.2. doložil Společné územní rozhodnutí a stavební povolení je zahájeno správní řízení a začne běžet lhůta pro vydání společného územního řízení a stavebního povolení. Lhůta se však může přerušit, pokud vás úřad vyzve k odstranění nedostatků žádosti. Lhůty. 60 až 90 dnů podle složitosti věci.

Spojené Územní a Stavební Řízení - Mm

Nižší poplatek než u žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (tj. než u společného klasického řízení). Podáváte jen jednu žádost a získáte jen jedno povolení, v němž stavební úřad zhodnotí společně jak předpoklady k umístění, tak i k provedení stavby (2) Stavební úřad při posuzování žádosti o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 106. (3) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi

Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního

společné řízení lze vést u všech obecných staveb, většiny speciálníchstaveb a staveb v působnostiMPO předmětem společného řízení je územní řízení a stavební řízení, případně řízení o povolení kácení dřevin nebo řízení o povolení připojenípozemníkomunikace nebo výjimkyz druhovéochran Společné územní a stavební řízení: Řízení je možné vést jen pro specifický okruh staveb a není otevřeno účasti veřejnosti. Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí: Obdobně jako v případě územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dokládá stavebník.

Lhůty pro zahájení společného řízení - Stavební povolení

 1. Stavba nevyžaduje nové nároky na odstavná stání. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno dle ust. § 44 správního řádu společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. Projednání společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona
 2. Společné řízení územní a stavební Lhůty pro vydání společného rozhodnutí (§94p odst. 3 SZ): • vjednoduchých věcechbez zbytečného odkladu: • - nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; • ve zvlášťsložitých případech ve lhůtě do 90 dnů. ObdobněSPi Ú
 3. Společné územní a stavební řízení § 94j (1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm.d) lze vydat společné povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm

Práva účastníka správního řízení, kterým je též řízení územní, popř. společné územní a stavební řízení, zahrnují též právo se v daném řízení vyjádřit a navrhovat provedení důkazů, a to v zásadě kdykoliv v průběhu řízení až do vydání rozhodnutí (nestanoví-li zákon jinak) Společné územní a stavební řízení. Další změnou je možnost sloučení jednotlivých povolovacích procesů dle stavebního zákona do jednoho řízení. Novela upravuje tři nové typy integrovaných postupů, a to Společné územní a stavební řízení, Územní řízení spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí. společné územní a stavební řízení, společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí, Lhůty pro vyřízení. Úřad územního plánování vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán.. Kde můžete záležitost vyřídit. Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram. Základní informace. Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení

Společné územní a stavební řízení se osvědčilo, výrazně zkrátí povolování. Po celkové rekodifikaci má začít platit nový stavební zákon za dva roky. Takový je plán ministerstva pro místní rozvoj. Jedním slovem ambiciózní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová si je přesto vědoma, že nelze spoléhat. Stavební řízení navazuje na územní řízení, ve kterém stavební úřad posuzuje soulad záměru s územním plánem z hlediska urbanistického a z hlediska ochrany životního prostředí. Může se také stát, že stavební řízení proběhne společně s řízením územním. Přečtěte si více v našem manuálu Územní řízení Společné řízení v sobě integruje územní a stavební řízení, tomu odpovídá též vymezení dalších náležitostí řízení. Pokud jde o účastenství v řízení, ustanovení nového § 94k stavebního zákona v sobě spojuje ustanovení o účastenství ve stavebním i územním řízení Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí § 94q (1) Stavební úřad příslušný podle § 94j postupuje ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem podle tohoto zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Domek polopatě — Společné územní rozhodnutí a stavební

 1. A už letos by se mohly projevit pozitivní výsledky dřívější novely, která zavedla společné územní a stavební řízení. Komplikovaná legislativa už totiž ohrožuje konkurenceschopnost země, rozvoj dopravní infrastruktu­ry a je jednou z příčin krize dostup­ného bydlení ve velkých městech
 2. V případě úspěšného průzkumného vrtu, po kterém bude následovat stavba vodního díla pro jímání podzemní vody, podá stavebník podle § 94 j odst. 1 stavebního zákona (či jeho zástupce, na základě plné moci) žádost o společné územní a stavební řízení, ve kterém bude vodní dílo umístěno a povoleno
 3. Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí § 94q (1) Stavební úřad příslušný podle o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na.
 4. Společné územní a stavební řízení Pro úplnost výkladu nelze nezmínit možnost tzv. společného řízení, které v sobě spojuje územní a stavební řízení. Tato možnost má z čistě praktického hlediska význam vzhledem k tomu, že stavebník podává pouze jednu žádost a následně se účastní pouze jednoho řízení

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí § 94q (1) Stavební úřad příslušný podle o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na. Lhůty 1 - Stavební zákon - 183/2006 Sb. §188 - Přechodná ustanovení 7 dnů §39 - Řízení o zásadách územního rozvoje §47 - Zadání územního plánu §52 - Řízení o územním plánu §67 - Řízení o regulačním plánu §177 - Mimořádné postupy. Stavební úřad může na žádost stavebníka v odůvodněných případech povolit změnu stavby před jejím dokončením. Jde o změny technického provedení stavby oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, nebo o změnu, týkající se podmínek stavebního povolení, mezi nimiž je i prodloužení lhůty k dokončení stavby Do takzvaného koordinovaného řízení se mají spojit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení a proces EIA, při kterém se hodnotí vliv stavby na životní prostředí. Stavebník by tak v budoucnu měl dostat jen jedno společné povolení. Ministerstvo ke změně přistoupilo kvůli zjednodušení a zrychlení Společné územní rozhodnutí a stavební povolení Zdravím jsme teď ve fázi, že jsme 14.9. podali žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - tímto dnem bylo územní a stavební řízení i zahájeno. A na 30.10. je svoláno ústní jednání spojené s ohledáním na místě

Nejsou-li lhůty dodrženy, řízení přebírá nadřízený krajský úřad, který je vázán stejnými lhůtami. Jedno stavební řízení. Novela také zavádí, že nyní bude stačit jen jedno stavební řízení. Nikoli, jak do této doby, například současné územní stavební řízení a další zvláštní postupy. Zavádí se. Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších zvláštních postupů. S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit. Správní poplatek za vydání společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo stavebního povolení ke stavbě studny činí 300,- Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Znojmo nebo bezhotovostním převodem na účet MěÚ Znojmo. 13

§ 94a - Společné územní a stavební řízení : Stavební zákon

Pro krajský stavební úřad pak platí stejné lhůty pro vydání rozhodnutí. Jen jedno stavební řízení. Nově bude jen jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a dalších zvláštních postupů. Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje, že se tímto opatřením zabrání. 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení. Podle složitosti: 60 až 90 dnů. 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace. Účastníkem společného územního a stavebního řízení je. a) stavebník, b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn společné územní a stavební řízení, integrace posouzení EIA do řízení podle sta-vebního zákona 3. Stavební řád a) povolení a ohlášení staveb, stavby nevyžadující povolení ani ohlášení b) stavební povolení, ohlášení stavby c) stavební řízení se zaměřením na náležitosti žádostí o povolení a odstraňován Společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního zákona. 4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení b) Společné územní a stavební řízení . c) Společné územní a stavební řízení spojené s EIA . Využití těchto integrovaných postupů však není povinné a každý stavebník si tedy může zvolit, zda je využije nebo se vydá klasickou cestou samostatného územního a stavebního řízení

Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

kterým byl novelizován stavební zákon a který s účinností od 1. 1. 2018 zavedl nové pojetí společného územního a stavebního řízení (§ 94j až § 94p stavebního zákona) a také možnost vést společné územní a stavební řízení spojené STRANA 139 7) Nap ř.VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H.: Ochrana ve ejného zájmu v ízení. Seznam uchazečů veřejné zakázky. Tato část veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a vlastní provedení stavby s názvem Výrobní hala BLOOM 2020 v maximální hodnotě HLAVY III souhrnného rozpočtu do 25 mil Kč bez DPH. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění. Územní či stavební řízení často probíhá tak, že stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů a další podklady a poté žádost o územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení (kombinující územní rozhodnutí a stavební povolení) podá Územní řízení a rozhodnutí (změny v okruhu účastníků, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí). Stavební řízení (změny v ohlašování staveb, povolování staveb). Společné územní a stavební řízení. Kolaudace (změny v procesu povolování užívání

Stavební zákon 2018: Koordinované řízení epravo

Společné územní a stavební řízení se nevede u staveb projektů společného zájmu energetické infrastruktury, pokud byly umístěny na základě správních řízení nebo jiných postupů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokud taková řízení nebo jiné postupy byly zahájeny přede dnem účinnosti tohoto zákona Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku. § 94j - společné územní a stavební řízení (1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení

Společné územní a stavební řízení. Projednání stavby je v zásadě stejné, jen trvá trochu déle. Stavba musí být vedena dodavatelsky, budete potřebovat závazné stanovisko hasičů a plán jednotlivých etap stavby s kontrolními prohlídkami, na které úřad pozvete V takovém případě stavební úřad rozhodne usnesením o provedení společné ho územní a stavební řízení, které vyústí ve stavební povolení. Toto, jak bylo uvedeno na začátku, se oproti územnímu souhlasu a ohlášení významně liší jak náročností, tak i dobou, než stavební povolení získáte Žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků musí být dle stavebního zákona předložena vždy. - Společné územní a stavební řízení: U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm

Společné povolení (společné územní rozhodnutí a stavební

Domek polopatě — Společný územní souhlas a ohlášen

 1. Ohlášení stavby (dle § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu) Oznámení stavebního záměru s certifikátem.
 2. povolení na stavbu: Komunikace Horní Palava, Blansko SO 307 Oprava vodovodu, SO 302 Oprava jednotné kanalizace. Pozemky, na kterých se stavby umisťuje a povoluje: k.ú. Blansko parc. č. 1352/75, 1409/1, 1352/42. Dne 14.07.2021 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
 3. Diskuse na téma: Mám žádost o prodloužení stavebního povolení. Původní povolení bylo vydáno v roce 2011 jako společné rozhodnutí pro umístění a povolení stavby. Byla jsem v domnění, že budu postupovat podle § 94a odst.5 SZ a procesně povedu v podstatě řízení o prodloužení stavebního povolení podle 115/4 SZ, tj. oznámení - 10 dní pro vyjádření, a že.
 4. Společné územní a stavební řízení § 94a - žádost o obojí, přílohy k obojímu - lhůta - námitky ústní jednání 15 dnů - rozhodnutí 2 výroky, platnost 2 roky, prodloužení platnosti dle § 115 odst. 4 Zjednodušené územní řízení § 95 (nelze spojit se stavebním řízením) - podmínky odst.
 5. Zavedení společného řízení Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. ledna 2018, zavedla společné územní a stavební řízení, do kterého lze v některých případech integrovat i proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Stavební úřady se přes počáteční nevoli s novými procesy již sžily

§ 96a - Společný územní souhlas a souhlas s provedením

2.11 SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (§ 94j-94p) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení Projednání společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona. Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, jako věcně příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územní Bylo zcela zrušeno územní řízení. Už v současnosti je často vedeno společné stavební a územní řízení. Vyžádat od dotčených orgánů nutná vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazná stanoviska bude možné po podání žádosti o stavební povolení, kdy je s takovou žádostí obešle stavební úřad Od 1. ledna vstoupila v platnost novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která mění i některé související zákony. Novela například zpřesňuje postupy zjednodušeného územního řízení, mění územní souhlas a také lhůty pro vydání územního rozhodnutí nebo rozšiřuje výčet záměrů, u kterých není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas, resp. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád

 1. 2. Společné řízení aneb jedno rozhodnutí, jedno odvolání. SZ po novele umožňuje využít tzv. společného řízení, které v sobě spojuje územní a stavební řízení. Výsledkem společného řízení je vydání jednotného společného povolení, kterým se (i) umístí stavba a zároveň (ii) dojde k jejímu povolení
 2. Nicméně toto ustanovení nelze vztahovat na překlopení společného ÚS + OHL na společné územní a stavební řízení. Správní poplatek bude tedy vyměřen za provedený úkon, tj. za vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle položky 18, bod 1, písm. a) ve výši 5 000 Kč. UPOZORNĚNÍ
 3. uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil svým opatřením č.j. OD-128046/2020-BARRO ze dne 17.12.2020 zahájení společného řízení

Jednostupňová PD pro společné územní a stavební řízení v realizačních podrobnostech - zpevněné plochy při ul. Zimní: Datum uveřejnění na profilu: 06.03.2020: Interní číslo zakázky: P20V00000006: Identifikátor: P20V00000005: Druh zakázky: Dodávky: Druh řízení: Zakázka malého rozsahu: Zakázka dělena na části: N Zcela novým institutem, který novela stavebního zákona zavádí, je tzv. společné řízení. O stavebním záměru bude možné vést jedno společné územní a stavební řízení, případně zároveň i s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA). Společné řízení tak nahradí až tři stávající samostatná řízení Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Napsat žádost o vydání společného povolení a k ní připojit: A. dle ustanovení §10 a přílohy č.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Společné územní a stavební řízení; Společné územní a stavební řízení spojené s EIA; Využití těchto integrovaných postupů však není povinné a každý stavebník si tedy může zvolit, zda je využije nebo se vydá klasickou cestou samostatného územního a stavebního řízení Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona - společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona - územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním.

Územní řízení Frank Bol

 1. (dále jen stavební záměr) na pozemcích parc. č. st. 849, st. 536, st. 848, st. 535/2, 1108/15 a 1110 v k. ú. Vranovice nad Svratkou. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen společné řízení) ve výše uvedené věci. Popis záměru
 2. Jen jedno řízení. Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších zvláštních postupů. S tím souvisí i integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby
 3. Stavby na ohlášení Ohlášení dokončení stavby Ohlášení odstranění Ohlášení stavby Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena Společné oznámení záměru Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územ
 4. Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí Oznámení o zahájení řízení, stanovení lhůty podle odstavce 1 nebo o nařízení veřejného ústního jednání se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a.
 5. Zvláštní režimy správního řízení. společné řízení - § 140 SŘ v návaznosti na ust. § 94a) stavebního zákona, společné územní a stavební řízení - § 94j SZ, řízení s velkým počtem účastníků řízení, veřejnoprávní smlouvy (§ 161 a § 163 a násl. správního řádu v návaznosti na § 78a a § 116 SZ)
 6. Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších zvláštních postupů. Ačkoliv lze i nyní sloučit územní a stavební řízení do řízení společného, je zavedení jednotného řízení podle odborníků jednoznačně krok.

1) Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení - v čem spočívá zjednodušení, náležitosti včetně vysvětlení § 184a stavebního zákona (souhlas vlastníka), proces uzavření smlouvy se stavebním úřadem 2) Společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona - vysvětlení. Jedna stavba - společné řízení (ÚR + SP) vede vodoprávní úřad, k žádosti investor pro společné řízení na příslušném vodoprávním úřadě přikládá závazné stanovisko příslušného odboru Územního plánování Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů. 17 stavebního zákona (Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu) zůstává nedotčena. Povolování těchto staveb (stavební řízení) zůstává v působnosti MPO, od 1. 1. 2018 navíc MPO může vést společné územní a stavební řízení. MMR si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydán - úřad územního plánování se dotazuje, zda je pro náš stavební úřad dotčeným orgánem v územním řízení, kdy územní plán řeší pouze plochy, nikoliv jednotlivé stavby. Např. pro územní řízení o umístění stavby pro reklamu v extravilánu obce nám sdělili, že dotčeným orgánem právě z důvodů, že územní. uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil svým opatřením č.j. OD-114392/2020-BARRO ze dne 10.11.2020 zahájení společného řízení

Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena. Pokud žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury požádá stavební úřad o přerušení územního řízení za účelem uzavření dohody podle odstavce 1 nebo 2, stavební úřad přeruší územní řízení na dobu navrženou žadatelem 2020. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu

2. Zároveň se doplňuje tento paragraf o nový odst. 6, podle kterého se rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují pro stavební úpravy a udržovací práce. Vkládá se § 94a, v němž se stanovují podmínky, podklady a postup řízení pro společné územní a stavební řízení na žádost žadatele uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil svým opatřením č.j. OD-61420/2020-BARRO ze dne 22.6.2020 zahájení společného řízení známý Vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. f) a g) může stavební úřad umístit v územním řízení nebo územním řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak Vyjádření k PO pro společné územní a stavební řízení akce Univerzitní kampus Masarykovy univerzity Brno -Bohunice -Komplexní simulační centrum MU Vážení, k DÚR z dopravně-inženýrského hlediska k návrhu dopravního řešení nemáme zásadních připomínek - územní řízení - územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - společné územní a stavební řízení - zjednodušené územní řízení - veřejnoprávní smlouva - územní souhlas - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby; Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků. o zahájení společného řízení Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany IČ: 00287504 zastoupené panem Vladykou Zdeňkem, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČ: 76532232 podalo dne 9.4. 2021 žádost o společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou