Home

Záznam z realizace výuky s ICT

Vzor záznamu z realizace výuky se zapojením ICT technika s příklady činností, které může ICT technik vykonávat, a s příklady popisu průběhu přípravy jednotlivých vyučovacích hodin a reflexe využitých metod na vzdělávací procesy a na výsledky žáků Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika-vzor. Klikněte zde a vyberte šablonu z rozevíracího seznamu. Název školy. Ve vzoru dokumentu je využíváno termínu škola. Pokud je dokument dokládán pro školní družinu, školní klub, nebo středisko volného času, míní se školou školské zařízení. příjemce Záznam o realizaci aktivity Nové metody ve výuce - vzor; Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe - vzor; Profesní portfolio pedagoga/pracovníka ve vzdělávání - vzor; Prezenční listina - koordinátor ZUŠ; Prezenční listina - supervize/setkávání; Záznam realizace z projektového dne mimo školu - vzor; Zápis o vzájemné spolupráci - vzo

Zapojení ICT technika do výuky - ITveSkole

  1. Záznam z realizace výuky s ICT-vzor. Klikněte zde a vyberte šablonu z rozevíracího seznamu. Klikněte zde a vyberte variantu z rozevíracího seznamu. Název školy. Ve vzoru dokumentu je využíváno termínu škola. Pokud je dokument dokládán pro domov mládeže nebo internát, míní se školou dané školské zařízení. příjemce
  2. Záznam z realizace tandemové výuky - vzor. Třídní kniha - doučování. Třídní kniha klubu - vzor. Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika - vzor. Záznam z realizace výuky s ICT - vzor. Zápis o uskutečněném komunitně osvětovém setkání - vzor. Záznam o realizaci aktivity Nové metody ve výuce - vzo
  3. Záznam z realizace výuky s ICT - vzor ; Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika - vzor ; Záznam o provedené stáži pedagoga u zaměstnavatele (pro SŠ a VOŠ) - vzor ; Dohoda o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem - vzor ; Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe - vzor ; Záznam o realizaci aktivity nové metody ve výuce - vzo
  4. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT . Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Cíle realizace klíčové aktivit
  5. umožňuje)budovatsi)sebedůvěru)ve)využívání)ICT.)) Při)plánování)výuky)nezapomeňte)zohlednittaké)dosavadní)znalosH)adovednosH)žáků) při)práci)s)ICT.)Někteří)žáci)mohou)svými)schopnostmi)adovednostmi)práce)s)technologiemi) přesahovatvaše)ado)výuky)mohou)přinéstnové)nápady)navyužiF)technologií,)nežnapadlo
  6. Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe; Záznam o realizaci aktivity Nové metody ve výuce Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací; Záznam o realizaci aktivity CLIL ve výuce; Zápis o uskutečněném komunitně osvětovém setkání; Zápis o uskutečněných setkáních s rodiči; Záznam z realizace tandemové výuky; Třídní kniha - klub
  7. Záznam z realizace výuky s ICT. 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ. b) 48 hodin/48 týdn

2. sken záznamu realizované výuky s IT - jeden záznam pro více zvolených šablon, vykazování po jednotkách - dokládání po jednotkách 3. sken inventurního soupisu nebo dodacího listus uvedením data zařazení/dodání 10 mobilních zařízení (tabletů/notebooků) - datum na dodacím listu/inventárním soupisu: v době realizace metody výuky s využitím I T Reakce na změny RVP Kontaktujte nás, rádi pro vás zrealizujeme ve vaší škole bezplatně ukázkovou hodinu s využitím ICT 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 1) Sken záznamu z realizace výuky se zapojením ICT technika Při kontrole na místě: Žadatel předkládá originál záznamu z realizace + originál třídní knihy s vyznačením 25 hodin, v Záznam z realizace vzdělávání s ICT s ICT. Popis vzdělávání, využité metody, výukové scénáře a popis získaných zkušeností a vlivu na výsledky dětí počtu hodin aktivity realizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT

kladních konceptů a postupů z informatiky a ICT. Ve třetím případě - ICT jako součást ostatních vyučovacích předmětů - žák získává oborové znalosti a dovednosti potřebné k využití ICT. Výuka je soustředěna na pozná-vání základních oborových konceptů a postupů souvisejících s využitím ICT Příprava s kolegou byla výborná, vzájemně jsme se obohatili o poznatky z oblasti použití HW. 5) Příklad: Příprava: skupinová práce, pomůcky, diskuze; role - zadavatelé a poradci. Realizace: Třída I4 - HW Počítačů - S kolegou jsme na výuky přinesli každý svou sadu HW prvků a rozdělili žáky do 4 skupin. Poté. Záznam o provedené stáži (vzor) 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ Záznam z realizace výuky s ICT (vzor) 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem Třídní kniha doučování. 2.III/21 Projektový den ve škole (pro SŠ) Záznam z realizace projektového dne (vzor) 2.III/22 Projektový den mimo škol

Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů (vyhláška č. 15/2005 Sb., § 8, písm. 2, odst. e). Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska použití forem a metod, ta o záznam z realizace projektového dne mimo školu se zapojením odborníka z praxe - vzor mám já o originál třídní knihy s vyznačením 4 hodin projektové výuky o Potvrzení o zaměstnání - dodá Marie Šormová Zbývá jedna šablona. o 2 VII/13 ICT Lupečková Dokládá se

Kromě toho byl vytvořen ucelený kurz s komponentou ICT, pokrývající 40 vyučovacích hodin. Tento kurz byl věnován aplikovaným úlohám pro výuku software Solid Edge (CAD design). Vytvořené moduly byly posléze ověřovány ve výuce, v rámci aktivity Pilotní ověření Příloha č. 5: Pracovní hodnocení učitele − záznam z rozhovoru. Předchozí kapitola Zpět na obsah. Realizace efektivní výuky - moderní technologie (d) Zaměřit na výuku s ICT technologiemi - interaktivní tabule, PC, notebook, dataprojektor,. Zapojení odborníka z praxe do výuky • pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ • spolupráce pedagoga a odborníka z praxe • spolupráce může probíhat napříč předměty i ročníky • společně zrealizují 10 hodin výuky + 15 hodin přípravy/reflexe, tj. na 1 hodinu výuky = 1 hodina společné přípravy a 30 minut následné reflex • sken záznamu realizované výuky s ICT (vzor MŠMT) • sken inventurního soupisu nebo dodacího listu s uvedením data zařazení/dodání 10 mobilních • sken záznamu z realizace projektového dne mimo školu se zapojením odborníka z praxe (vzor MŠMT

Záznam z realizace tandemové výuky - vzor. Zápis o provedených návštěvách - vzor. Zápis o vzájemné spolupráci - vzor. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ a VOŠ - prezenční listina. Záznam z realizace výuky s ICT - vzor. Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika. Zpracování a realizace ICT plánu školy v souladu se vzdělávacím programem školy Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Analyzovat současný stav ICT ve škole Praktické předvedení a ústní ověření b) Zpracovat ICT plán školy Praktické předvedení a ústní ověřen Do záznamu z realizace pak budou uvedeny v jednom týdnu dvě vyučovací hodiny se stejným časem výuky, přičemž u každé z nich bude vyznačeno, kolik žáků mělo notebook/tablet zakoupený z projektu k dispozici. Vzor záznamu zveřejněný ve výzvě je vzorem, který si může škola/školské zařízení upravit pro své potřeby (upravený vzor musí obsahovat všechny náležitosti původního vzoru, tj. požadavky na výstup v šabloně) Šablony II oproti první výzvě, nově umožnily podporu v těchnot oblastech: Školní kariérový poradce, zapojení odborníka z praxe do výuky a zapojení ICT technika do výuky.Zůstávají: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - rozšíření na všechny oprávněné žadatele ve výzvě, snížení základního úvazku.

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ aneb inovace ŠVP - co napsat do záznamu. Už nějakou dobu řešíme společně s panem ředitelem skutečnost, že by bylo dobré inovovat současnou podobu ŠVP všech oborů školy, neboť jsou tyto ŠVP již zastaralé a z hlediska neustálého vývojového trendu v odborných, ale i všeobecných předmětech je potřeba tyto nové objevy. ověření údajů z matriky o zařazení 2 dvouletých dětí + je kontrolována prezence pracovníka na dané pozici dle evidence docházky 2.I /6 Vzdělávání pedagogických pracovníků . DVPP. Sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP (musí mít AKREDITACI Záznam z realizace výuky s ICT - vzor ; Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika - vzor ; Záznam o provedené stáži pedagoga u zaměstnavatele (pro SŠ a VOŠ) - vzor ; Dohoda o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem - vzor ; Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe - vzor ; Záznam o.

NIDV - Šablony II MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzor

Šablony II - MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzor

Setkání s rodiči - zápis. Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5_25_10. Supervize, mentoring, koučink - závěrečná zpráva. Tandemová výuka - záznam. Třídní kniha - doučování. Třídní kniha klubu. Vzájemná spolupráce - zápis. CLIL - záznam. ICT technik - záznam. Nové metody - záznam. Odborník ve. CLIL - záznam (916 Stáhnutí) ICT ve vzdělávání - záznam (1022 Stáhnutí) Identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem (1165 Stáhnutí) Portfolio pedagoga - vzor_OPVVV (1067 Stáhnutí Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Metody realizace a hodnocení interaktivní výuky. Vyhodnocení u šablon zaměřených na ICT na individualizaci může být podpořena 1 skupina nebo 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu. Výuka mimo školní prostředí např. exkurze, zájezd, zahraniční pobyt pro žáky jsou uznatelným výstupem, pokud splňují tyto podmínky: •záznam o. Příspěvek z letošní konference Počítač ve škole popisuje možnosti doplnění a zkvalitnění výuky práce s ICT ale i se software. Uvedeno je několik možných postupů; jako jeden z vhodnějších je blíže popsán postup automatického vytváření prezentací zobrazujících práci na počítači s využitím programu Wink

NIDV - Šablony II SŠ/VOŠ/DM/

Šablony - využití IC

Realizace projektu probíhala v období 01/2018 - 12/2019. Zajistili jsme činnost centra kolegiální podpory (KP), jehož cílem bylo organizovat workshoy pro pedagogy z okolních škol. Obsahem workshopů budou moderní trendy ve výuce přírodovědných předmětů a experiment jako nástroj výuky s praktickým využitím systému PASCO Byly k tomu využity i zkušenosti s pilotáží RVP v oblasti multimédií. V průběhu realizace laboratoře došlo k proškolení pedagogů i žáků školy v práci s programovým vybavením lektorem Jarkem Musilem. Byla zavedena výuka předmětů EZHZT, která pokračuje v rámci udržitelnosti projektu The use of ICT in teaching English at selected primary schools in the Karlovy Vary Region Anotace: Cílem práce je zjistit, jaké ICT využívají učitelé ve výuce anglického jazyka, s jakými problémy se během výuky s ICT setkávají a jaký dopad má výuka na žáky

Metody a Formy Práce S Ict - Rvp

2. Záznam z výuky unikne - např. od žáků či prostřednictvím dalších osob. Druhá vlna uzavření škol s sebou přinesla řadu fenoménů, ke kterým patří např. trollování výuky (tzv. video bombing) jinými osobami, kterým se podařilo proniknout do výuky Jednou z nejvýznamnějších priorit VPŠ a SPŠ MV v Praze je péče o rozvoj kvality výuky. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Škola se snaží být progresivní (využívání interaktivních tabulí, tvorba studijních opor v systému LMS Moodle, výuka metodou blended learning), přesto si v některých oblastech. Záznam z týdenní výuky žáků ve škole. . Related Video BEZPEČNOST A ICT. Letní online škola. Jak učit online. Od 17. 3. 2020 realizujeme sérii navazujících webinářů, které se věnují problematice online vzdělávání a představují praktické a využitelné postupy a návody. Odesláním e-mailu souhlasíte s jeho zařazením d

Šablony II. - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s

Učit distančně fyziku není lehká věc. Společně s učiteli Františkem Cábem a Bohuslavem Horou si ukážeme, jak můžeme žáky aktivně zapojit do výuky pomocí inte.. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Databázové systémy Téma: MS Access - typy relací, příklady Autor: Ing. Kotásek Jarosla Naše on-line výuka rekvalifikačních kurzů. On-line výuku akreditovaných kurzů jsme zahájili mezi prvními v ČR již v dubnu 2020. Jednalo se o kurzy s akreditací MŠMT ČR pro DVPP ( Další vzdělávání pedagogických pracovníků ). Na těchto jedno či dvoudenních kurzech jsme si vyzkoušeli, jak online technologii, tak i. -zpětná vazba z výuky v podobě krátké zprávy, záznam výuky (na web) OI 2 Podpora polytechnického vzdělávání vybraný aktivizující nástroj (např. stavebnici) využít min. 6 hod. za pololetí doložit 3 reflexivními zprávami a 3 záznamy (foto či video) z výuky OI 4 Rozvoj kariérového poradenstv

1 reflexivní zpráva (za každý 4 hod. projektový den) 2 foto/video záznamy z výuky . na web Pozn.: V rámci zvolené oblasti bude zapojenému pedagogovi proplacena práce na každé reflexivní zprávě (v předpokládaném rozsahu 2-3 hodiny/zpráva) a každý vyvěšený záznam z výuky (v předpokládaném rozsahu 3-5 hodin/záznam) ISBN: 978-80-244-5549-5 | ISBN online: 978-80-244-5550-1 | DOI: 10.5507/pdf.19.24455495. Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení - koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktér Výzva Implementace KAP II - Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Číslo vydání: 2 Datum účinnosti: 18.6.2020 Stránka 23 z 86 Specifický cíl SC 5 (02.3.68.5) Cíle a popis realizace aktivity ílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků SŠ Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany uitele . Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga V průběhu celé realizace projektu byla dána pedagogickým pracovníkům zapojených škol možnost využít některou z forem mentoringu, jako inovaci jsme v projektu ověřovali použití SW eMentor, pomocí kterého lze provádět záznam vlastních hodin a jejich následný rozbor

Dokument_obecný_

Výstup: Sken záznamu zrealizace projektového dne se zapojením odborníka z praxe s nadefinovaným obsahem. 2.V/4h Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného. - zpětná vazba z výuky v podobě krátké zprávy, záznam výuky (na web) OI 2 Podpora polytechnického vzdělávání zvolený aktivizační nástroj (např. stavebnici) využít min. 6 hod. za pololetí doložit 3 reflexivními zprávami a 3 záznamy (foto či video) z výuky/kroužku OI 4 Rozvoj kariérového poradenstv

Tandemová výuka - co napsat do záznamu? - Zajímavé tipy

Sestava vytvořena v MS2014 BEGORTAT Verze 3 3.8.2020 9:15 3 Kategorie regionu: Více rozvinuté 0,00 Méně rozvinuté 100,00 ČísloČíslo programu, Název programu prioritní osy, Název prioritní osy 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu Příprava pedagogických pracovníků k využití moderních způsobů výuky s podporou ICT a elearningu Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/1.3.05/02.0055. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízen

Šablony II - ICT ve výuce. Datum zahájení projektu: 1. 10. 2019. Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021. Cílem projektu je podpořit Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov a její ubytovací zařízení (domov mládeže). personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků. záznam; • Tandemovávýuka,spolupráces odborníkem-nenínutnédokládatskeny Zapojení ICT technika do výuky (aktivita pro ZŠ a ZUŠ) -ICT techniku pro výukuzajišťuješkola-Jeden žák= jedno ICT zařízení-Realizace aktivity = 25 hodin po dobu pětipo sobějdoucíchměsíců,kdy pedagog a ICT technik společněpůsobíve. III/2 ­ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cíle realizace klíčové aktivity: Sady vzdělávacích materiálů a záznam v třídní knize o skutečném konání ověření vytvořené sady v rámci Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude.

notlivé smyslové receptory přijímají informace z reálné situace a jak z vyuþování. V souvislosti s tímto þlánkem bych ráda upozornila na jeden absurdní detail, který se neustále objevuje v odborném tisku - pro Informaþní a komunikaþní technolo-gie je i v þeských textech používána zkratka ICT (přestože. KDY Seznam projektů obsahuje celkem šest projektů, které lze realizovat do šesti měsíců, dále pak sedm středně velkých projektů s dobou realizace v rozmezí 6 - 12 měsíců. Celkem 21 z představených projektů směřuje k systémové změně, a proto vyžadují dobu realizace více než 12 měsíců Využívání ICT III-1 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků, propojení s evaluačním nástrojem Škola21 152 640 III-2 3 sady vzdělávacích materiálů po 20 kusech, propojení s evaluačním nástrojem Škola21 147 474 Matematika IV-1 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 57 280 IV-

Z hlediska vyučujícího ICT přináší nový způsob vyučování a z hlediska žáka nový způsob učení. Díky technologiím se tak výuka stává zajímavější a nabyté znalosti slouží k vybudování mezipředmětových vztahů, ale především k eliminaci encyklopedismu, který není žádoucí pravidla bezpečného používání elektrických spotřebičů a jejich zdůvodnění, vyhledání potřebných informací z otevřených zdrojů a jejich hodnocení, magnetické pole v okolí vodiče s proudem (kvalitativně), vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem a jeho využití v praxi, elektromagnetická indukce a její. Aktivně se zapojíte do realizace modelových situacích. Nejedná se o webinář pro učitele ICT. Obsah vzdělávacího programu v bodech: Manipulace s tabletem, počítačem, mobilním telefonem a ovládání. Předinstalované aplikace využitelné ve školní praxi (ukázky, využitelnost a zapojení do praxe, náměty od účastníků. Každý učitel informatiky by měl sledovat při výuce dvě podsložky výuky samotné: práci s prostředky informačních a komunikačních technologií - základní uživatelské dovednosti při práci s digitálními technologiemi, znalosti a dovednosti poučeného uživatele ICT techniky (budu označovat zkratkou ICT);; úvod do algoritmizace a informatiky jako oblastí propojených s. Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení - koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů Klement Milan, Bártek Květoslav The constant development of information and communication technologies, including their implementation in education, has been imposing new demands on both pupils and teachers of IT.

OP VVV - Šablony II - Střední škola polytechnická, Havířov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území Online výuka musí zajistit odpovídající výstupy z učení jednotlivých předmětů, které budou v souladu s udělenou akreditací studijního programu, příp. studijního oboru. Garant předmětu nebo příslušný vyučující je povinen studentům oznámit formu a způsob konání výuky a stanovit způsob komunikace se studenty. Jak vyplývá z předešlého výčtu, je do pětiletého období (5. - 9. třída) základního všeobecného vzdělání (ISCED 2) zahrnuta výuka předmětu Informatika a Technika. Následující kapitoly popisují výhradně pojetí výuky a nároky na vzdělávací instituce z hlediska IKT (ICT) a IV v rámci základního všeobecného.

Detail projektu: Nové formy výuky s podporou ICT

V reflexi si s žáky připomeňte, co se jim v období distanční výuky povedlo, můžete si např. pustit záznam z koncertů na distanc[1] či koncertů z obýváku[2], on-line koncertů[3] či souborové tvorby na dálku[4] a vyzdvihnout úspěchy, kterých žáci dosáhli Tandemová výuka (originál třídní knihy s vyznačením 10 hodin) CLIL ve výuce (originál třídní knihy se záznamem o realizaci) Nové metody ve výuce (originál třídní knihy se záznamem) Zapojení odborníka z praxe do výuky (originál třídní knihy) Zapojení ICT technika do výuky (originál třídní knihy

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ (10 hod.) 11 030 Kč 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ (25 hod.) 25 575 Kč 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ (16 hod.) 32 000 Kč 2.II/17 Klub pro žáky 17 833 Kč 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 8 917 K Archiv rubriky Informatika portálu Zkola - portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho dalších článků pro pedagogy i žáky Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) byl partnerem tohoto projektu a zapojil se do těchto klíčových aktivit: KA 1 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ. KA 2 - Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků. KA 7 - Podpora škol jako Center celoživotního učení z postupu práce na výrobku bude pořizován fotografický záznam, výstupem budou žákovská portfolia. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy: podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály Místo realizace projektu: EU (v IS KP14+ úroveň jakéhokoliv kraje v ČR) postačí záznam; Tandemová výuka, spolupráce s odborníkem - není nutné dokládat skeny TK v ZoR (postačí seznam hodin v záznamu), pro KnM zůstává; Využití nových inovativních metod a scénářů s ICT v