Home

Literární prostředky

Jazykové prostředky nám přinášejí značné množství komplikací, a to zejména ve chvílích, kdy se je učíme rozeznat - ať už v mateřštině či cizím jazyce. Když někdo řekne, že jsme světlem jeho života, musíme to umět správně dešifrovat a pochopit, co tím měl básník na mysli. Jedná se o literární. Umělecké jazykové prostředky odvětví literární vědy zabývající se teorií a historií verše (metrika, strofika, prozódie). rytmus, záměrné uspořádání zvukových prvků, které se pravidelně opakují v každém verši a vytvářejí tak metrický (rytmický) impuls Literární druhy splývají s pojmy poezie, próza a drama. V rámci literárních druhů se vymezují literární žánry: lyrika: píseň, elegie, epigram, epitaf, Jazykové prostředky = záleží na době vzniku díla a na autorovi - jsou to všechny vrstvy češtiny, ale méně nespisovná čeština (obecná, dialekt, slang) Literární teorie - básnické prostředky. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Zobecnění - autor vybírá témata, která mají obecnější platnost; tak vzniká literární typ, tj. postava obsahující typické vlastnosti (např. lakomec) Básnické prostředky Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenován

Umělecký jazykový prostředek je jazyková konstrukce, která se používá nejčastěji v krásné literatuře. Dělí se podle slovní zásoby a dále podle obrazného pojmenování: Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez. Opakovací (řečnické) figury. Následující ( i řečnické) prostředky umocňují, stimulují a podněcují čtenářovu (posluchačovu) pozornost. Říkáme jim proto sugestivní. anafora = nejčastější figura založená na opakování - opakování slov na začátku několika veršů nebo na začátku několika po sobě jdoucích. literární druh: poezie. literární žánr: báseň. Děj se odehrává především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks. Také ve vězení. básnické prostředky: a. epiteton konstans - bělavé páry, bledá tvář luny b. epiteton ornans - růžový večer, večerní břeh, jezero hladk Studijní materiál Stařec a moře - rozbor díla k maturitě (9) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)

Jazykové prostředk (figury a tropy) - DIDACTICUS

souasném stavu, poznat emotivnost a její prostředky, výrazová dubleta, synonymii výrazových prostředků atd. Stylistika je tradině hodnocena jako lingvistická disciplína pomezní, neboť měla a má blízko k vědě literární, především literární teorii, která však kromě podstaty umělecké tvorb Teorie literatury zkoumá podstatu literatury, její funkci estetickou, druhové formy, umělecké prostředky. Literární historie se zabývá dějinami literatury, vývojem národních literatur, literárních epoch, směrů, spisovatelů. Literární kritika analyzuje literární dílo

3. 4. 5. Aktuální známka: 1.55. Hodnoceno: 47x Prosím, ohodnoť pojem. útvary jazyka - spisovný jazyk + projevy hovorové i nespisovné (obecná čeština, nářečí, slang) zvukové prostředky - rytmus, rým. eufonie (libozvučnost) - příjemné uspořádání zvuků v projevu (př. Toman : V mlhách stříbrných měsíčních. literární teorii (struktura literatury) literární historii (vývoj literatury) literární kritiku (hodnocení, výklady děl) dialekt, slang, argot, archaismy,neologismy i prostředky z cizích jazyků) Mezi zvláštní jazykové prostředky v literatuře řadíme tropy a figury. 1. TROPY - jazykové prostředky uměleckého stylu. Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice. Thesis details; Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than.

Dobrý den, pane Ficzo, děkuji za toto video, které mi moc pomohlo konečně vše správně rozlišit. Jako vše, i toto by chtělo procvičit charakteristika literární postavy, jazykové prostředky, charakteristika přímá a nepřímá: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol rozezná útvarové a funkční prostředky užité v textu (např. obecná čeština, dialekty, knižní, Literární historie a literární teorie (1.8; 1.9) 10-20 2 Písemná práce V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Centrum pr

Umělecké jazykové prostředky - Wik

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Obrazné prostředky v barokních kázáních vypracovala samostatně pod vedením doc. PhDr. Marie Janeþkové, CSc., pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona þ. 111/ 1998 Sb. v platném znění souhlasím s 2.12.2015 3 Materiální didaktické prostředky ZVUKOVÉ ZÁZNAMY nahrávky hlasů ptáků, poslechová CD vcizím jazyce, LITERÁRNÍ ZÁZNAMY učebnice literatura (odborná, populárně-naučná) pracovní texty a příručky zápisy na tabuli a v sešitech Multimediální prostředky moderní a zábavná forma výuky, která žáky aktivizuje a tím podporuj VYBRANÉ SYNTAKTICKÉ PROSTŘEDKY V MLUVENÉM PROJEVU STUDENTŮ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Kateřina HURTÍKOVÁ Abstrakt: Příspěvek se věnuje zkoumání oblasti komunikace a s ní spojené problematiky. Charakterizuje komunikaci jako takovou a popisuje znaky srozumitelného projevu a moţn Jak na rozbor uměleckého a neuměleckého textu Charakteristika uměleckého textu zasazení výňatku do kontextu díla téma a motiv časoprostor kompoziční výstavba literární druh a žánr vypravěč / lyrický subjekt postava vyprávěcí způsoby typy promluv veršová výstavba jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku.

test Literární teorie II ( Literatura) Autor: sova (anonym) vloženo 18.3.2007. Test vyzkoušen 13457 krát, průměrný výsledek je 57.2%. Co jsou básnické figury ? zvláštní spojení stejných hlásek nebo slov ,jejich pravidelné opakování ,které však nemění význam slov. obrazná pojmenování. postavy v epických básních FIKEJSOVÁ, E. Lexikální a gramatické prostředky v promluvách postav v prozaickém díle dětské literatury s tematikou handicapu. Brno: MU. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka, 2009. 68 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ivana Kolářová, CSc Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. U knihovny s Petrem Bílkem: O středoevropanství jako prokletí a mytologii reklam na čisticí prostředky - Literární novin Literární druhy. - Lyrika. - Epika. - Drama. Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy

Literární teorie - básnické prostředk

Literární motiv - za nový samostatný motiv lze považovat takové místo, které posouvá tok a obsah textu kupředu, přináší novou myšlenku, popřípadě rozvoj brzdí. Motivy nemusí navazovat plynule na sebe, nemají stejnou důležitost, mohou mít různý charakter, mohou být rozloženy nerovnoměrně Prezentace žákům poskytuje informace o jazykových prostředcích, literárních druzích a žánrech. Je vhodná pro seznámení s učivem i pro opakování. V rámci prezentace jsou úkoly pro žáky, na které žáci odpovídají ústně. Na snímku (následujícím po zadání úkolu) je vždy odpověď literární žánr: sociální román . Jazykové prostředky-autor používá hodně popisné pasáže. Dokázal vše vylíčit tak, aby si čtenář dokázal situaci živě představit. Dílo je psáno spisovnou češtinou, ale jsou tu také slangové výrazy, tzv.zlodějský argot (např.blikna=zlodějská svítilna, frak=doživotní. tři literární díla spojená do vyššího uměleckého celku, každé z nich však tvoří relativně samostatnou část. TROPY : z řeckého tropos = obrat. v poetice se jako tropy souhrnně označují všechny básnické prostředky, které užívají slov v přeneseném význam

Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a

Literární teorie Jazykový plán literárního díla. Jazyk je v literárním díle stěžejním prvkem - upoutá totiž čtenářovu pozornost od samého počátku. Jestliže plán kompoziční (jak autor dílo vystavěl a rozvrhnul) odkrýváme postupně, jazyk nám autor servíruje od první stránky (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek anafora Opakování stejného slova nebo slovních spojení na začátku po sobě jdoucích veršů apostrofa Oslovení věci nebo nepřítomné osoby epanastrofa Opakování stejného slova neb

Už ztrácí se voňavý stín lesa

Literární/obecně kulturní kontext. Saturnin vzniká v období protektorátu, kdy je silná cenzura. Vzhledem k tomu, že je dílo apolitické, je bez problémů vydáno a jakožto humorná literatura se stává velmi populární. Zvyšuje se počet stávek a sabotáží Původní Český literární fond nebyl státní organizací v pravém slova smyslu, ale institucí hospodařící s prostředky, které plynuly jednak z odvodů dvou procent všech autorských honorářů (ty směřovaly přímo fondu) a dále z poplatků za užití děl a za volná díla, které soustřeďovalo ministerstvo kultury a.

Básnická pojmenování | datakabinetFilm Pražské orgie nás zavede do napjatých sedmdesátek

Umělecký jazykový prostředek - Wikipedi

Dobrý den, jsem autorka 13 napsanych románů. Hledám vydavatelství kdo by měl zájem mé díla vydat. Můj poslední příběh má dvě části. Je založen na křesťanstv Zkoumání umělecké literatury - literární věda A) Literární teorie B) Literární historie C) Literární kritika II. Struktura literárního díla. 1. Obsah díla. 2. Forma díla III. Jazyková vrstva literárního díla. 1. Zvukové uspořádání, grafické prostředky. 2. Lexikální prostředky. 3. Figury A) Definice a. Jazykové prostředky uměleckého literárního textu; možnosti práce s jazykovými prostředky knih pro nejmenší, vztahy literární a jazykové výchovy předškoláka. Literární výchova jako estetickovýchovný proces, jeho složky a vztahy k jiným estetickým výchovám

Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje; Originální název: Slovotvorné procesy a prostředky derivační: Název anglicky: Derivative Processe and Language Means of Word-formation Slovotvorné procesy a prostředky derivační. Literární forma : Próza Stylistická charakteristika textu. Textové prostředky - dialogy, řeč postav přímá (uváděná bez uvozovek) Slohový postup: vyprávěcí a popisný . Slovní zásoba. Jednoduchý, spisovný i nespisovný jazyk. Hovorové výraz Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku Jazykové prostředky: Personofikace - hvězdy se tiše směji Přirovnání - klesl pomalu jako. Čisticí a ochranné prostředky, dezinfekce. Vybírejte ty nejlevnější produkty z kategorie čistící prostředky u nás na MALL.cz. Zboží jsme pro vás srovnali i podle úspěchu u zákazníků, a tak budete mít vybírání jednodušší. Vybrané zboží vám doručíme ještě dnes až k vám domů Všechny dopravní prostředky jsou detailně rozpracované, nádherné ilustrace doplňují celý ráz knihy. mujzivotknihomolky.blogspot.com - Nejen pro fanoušky dopravních prostředků 23.02.202

Co je rešerše. ~ Rešerše je soupis literatury k vybranému tématu, na které máte napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku. Provést rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje (katalogy knihoven, odborné elektronické databáze, webové stránky univerzit, vědeckých společností. A. Charakteristika a cíle předmětu: LS navazuje na předchozí výuku literární výchovy a doplňuje souběžně probíhající výuku literární výchovy. Jeho cílem je nejen rozšíření a prohloubení systému vědomostí, ale především schopností a dovedností studentů při práci s literárním textem, potažm Sociální pojištění po stránce procesní : řízení a opravné prostředky v nemocenském, invalidním a starobním pojištění československé Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení literatury a knihoven MK ČR. Příloha č. 2. Doklady k realizaci projektu (účelový znak dotace: neinvestiční prostředky 34 053; investiční prostředky 34 544

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 . Účel podpory. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy: 1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního. Kniha: Dopravní prostředky, které pohnuly světemAutor: Štěpánka Sekaninová; Tom Velčovský. - Každý z nás někdy cestuje - ale zatímco dnes si můžeme pohodlně vybrat třeba mezi autem, hromadnou dopravou nebo letadlem, vždycky to tak nebylo. Jak se přemisťovali naši předci v nedávné minulosti i před mnoha staletími Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. květen 2006. Obsah. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. Preambule str. 3-

Co jsou Figury? (opakovací figury, řečnické figury

 1. Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých pro rok 2021 Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven na projekty z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3 Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu je NUTNÉ VYPRACOVAT V SOULADU s rozhodnutím o poskytnutí dotac
 2. Jakékoli literární dílo, ať už se jedná o prózu nebo poezii, se skládá ze tří vrstev - jazykové, tematické a kompoziční. Jazykové prostředky tropy a figury patří do jazykové vrstvy, ve které najdeme zvukové uspořádání hlásek, použitou slovní zásobu a nejrůznější výrazové prostředky
 3. Každé literární dílo (a tedy i poezie) můžeme rozčlenit na tři základní složky: na jazykový, tematický a kompoziční plán. Básnické prostředky spadají do plánu jazykového. Jedná se o takový způsob užívání jazyka, který text ozvláštňuje, a čím lépe a příhodněji jej umí autor použít, tím lepšího.
 4. annas. Jazykové prostředky jsou pojmenování, která se užívají v jazykovém projevu, tedy i v literatuře (stylu uměleckém). Patří mezi ně přímá a nepřímá pojmenování, obrazná pojmenování (např. metafora, metonymie atd.), odchylky od pravidelné větné stavby (např. elipsa, anakolut, řečnické figury atd.)

výukové prostředky a vybavení edukátora a edukanta. Pouze učební pomůcky mají přímou souvislost s obsahem vzdělávání. Významnost materiálních podmínek pro vzdělávání dokládá i skutečnost, že jejich 6. literární pomůcky - učebnice, pracovní sešity a listy, odborná literatura, periodika 4. literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme 10. jazykové prostředky a jejich funkce - jednotlivá slova vyhledat, pojmenovat a citovat (uvést ukázky) - rozlišit: slova spisovná - neutrální (pes), hovorová (spacák), knižní (oř). Didaktické prostředky a média Didaktické prostředky = materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují výuku zahrnují: - vybavení vzdělávacích institucí - učební pomůcky Učební pomůcky skutečné předměty modely (statické a dynamické) zobrazení (statická i dynamická projekce) zvukové pomůcky dotykové pomůcky (např. slepecké písmo. Pracovní list - literární druhy, žánry a prostředky 1) V nabídce máte deset literárních pojmů, přiřaďte je správně k jednotlivým definicím: BAJKA, LYRIKA, APOSTROFA, POVĚST, EPITAF, KRONIKA, PROLOG, ÓDA, OXYMORON, EPIGRAM a) veršovaný nápis na náhrobku, charakterizuje zemřelého Vytvořte testovací hru a pošlete ji studentům. Nebo využijte nějakou z tisíců hotových her. Na konci hry hned uvidíte výsledky a navíc bude hodina zábavnější. Aplikace je komplet ZDARMA a v češtině. :) začít hrát Vytvořit hru Turnaj. Počet hráčů: 3 704. Počet úloh: 15 257. Úlohy, co tě budou bavit

Máj - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Proměna - rozbor knihy. Kniha: Proměna. Spisovatel (ka): Franz Kafka. Přidal (a): mira. 1) Franz Kafka (+1924) narodil se a žil v Praze poblíž Staroměstského náměstí. jeho otec byl dobře postavený obchodník (patřila mu galanterie) německý spisovatel židovského původu. celý život měl spory s otcem, navzájem si. Peněžní prostředky vynaložené na úhradu odborné literatury a tisku (v Kč) Mk Ms Mz 2010 772 976,82 1 366 466,98 317 833,00 2011 475 869,16 687 287,95 278 706,60 Peněžní prostředky vynaložené na úhradu odborné literatury a tisku přepočtené na 1 zaměstnance v Kč 2010 2 790,53 4 297,07 843,06 2011 1 775,63 2 283,35 782,8

CJ - Český jazyk - Umělecké zobrazovací prostředky CJ - Český jazyk - Literární a umělecké směry na přelomu století CJ - Český jazyk - Moderni basnicke a umelecke smery na prelomu 19 (2 Literární mosty - úvodem Prohlášení pro rok 2016 Literární mosty od ledna 2016 začali fungovat jako DEPOZIT pro Jihočeský klub Obce spisovatelů. Poskytují finanční prostředky pro realizaci vybraných knižních projektů. Úrok ze zapůjčené částky je stanoven na 2% Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 2015 Školní seznam literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. st. (min. 2 literární díla) 1. Epos o Gilgamešovi 2. Kosmova kronika 3. Longos: Dafnis a Chloe 4. Mastičkář 5. Molière, Jean-Baptiste: Lakomec 6. Shakespeare, William: Hamle Literární komunikace je komunikace mezi čtenářem a uměleckým dílem, její cíle (tudíž také cíle tohoto příspěvku) se překrývají s cíli společného základu pro hudební a výtvarný obor gymnaziálního studia. básník to zdůrazňuje těmito vybranými prostředky. Učitel by měl nyní žáky vyzvat k hodnocení toho.

Stařec a moře - rozbor díla k maturitě (9) Rozbor-dila

Básnické prostředky. Dobrý den, tento týden jsme se společně začetli do básniček a zjistili jsme, že se svojí stavbou odlišují od textů, které běžně čteme. Dnes pokročíme ještě o kousek dál a podíváme se na to, jaké výrazy básníci používají, aby jejich tvorba byla opravdu půvabná = poetická (proto poezie. Dělení literatury. Literaturu dále dělíme na prózu (souvislý text) a poezii (básně).. Poezie. Báseň má specifické členění do veršů, ty se spojují do slok, popř. strof.Verš je v podstatě jeden řádek básně, který se dále může členit na stopy (opakující se úseky v řadách veršů) Slovník české literatury po roce 1945. WERICH, Jan: Fimfárum (M. SCHULZ), že také prostředky tradiční pohádky jsou záminkou k dokreslení příběhu, který hranice recepčních možností pohádky daleko přesahuje. V souboru jsou zastoupeny texty s tradičním,.

Literární teorie - Wikipedi

 1. Lovela Baby tekutý prací přípravek na barevné prádlo 4,5 l / 50 pracích dávek. MALL.CZ Dny - Sleva 20 % na všechny prací prostředky značky Lovela s kódem MDW71CZ2 (platí od 12. 7. do 25. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob)! Prací gel na barevné prádlo je vhodný pro citlivou dětskou pokožku již od narození
 2. imem odboček od hlavní dějové linie)-text je členěn do velkého množství kapitol, místy s ironickými názvy . Časoprostor: lázeňské město Krokovy Vary (ležící na řece Orši), děj se odehrává během 3 červnových dní.
 3. 5) Styl umělecký. Styl umělecké prózy, poezie a dramatu. Nejde v něm pouze o obsah, ale chce vyvolat u adresáta citový prožitek, pobavit ho a zapůsobit nejen na jeho rozum, ale také na cit a fantazii. Jazykové prostředky: v podstatě všechny vrstvy jazyka - spisovné i nespisovné (nářečí, obecná čeština, slang, argot.
 4. Divácká společnost, stěžejní problém ) Útvary: a) informační (zpráva, referát, inzerát, plakát, oznámení) b) analytické (komentář, kritika, rozhovor, recenze, diskuse, posudek) c) beletrizující (fejeton, cestopisné články, beseda, reportáž, soudnička) Umělecký styl = styl literární komunikace Funkce estetická.
 5. - literární útvar (filmový, rozhlasový, televizní) líčící prostředí nebo události na základě přímého pozorování nebo dokumentárního materiálu Revue - dramatický literární žánr postavený na sledu svébytných výstupů (mluvených, pěveckých, tanečních, hudebních) spojených jednoduchou dějovou linkou.
 6. Literární příprava učitele spočívá v analýze a interpretaci literárního textu a seznámení se se základními informacemi o autorovi textu i ilustrátorovi. Učitel by měl zmapovat podstatné myšlenkové a umělecké hodnoty textu (charakteristika postav, děj, prostředí, kompoziční výstavba, jazykové prostředky, hlavní myšlenky)
 7. Prostředky automatického řízení. Předmět je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia katedry automatizační techniky a řízení na fakultě strojní. Obsah navazuje na předměty Automatizační technika, Logické prvky a systémy z bakalářského studia a předmět Měřicí a senzorová technika.

Co je Jazykový plán? (struktura literárního díla

Dozorčí prostředky je možné využít jak v případě, kdy rozhodnutí již nabylo právní moci, tak i v případě, kdy se tak ještě nestalo. Jak již bylo výše zmíněno, oproti opravným prostředkům jsou dozorčí prostředky k dispozici pouze správci daně, a tak jsou řízení zahajována z moci úřední • literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku.

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Technika > Dopravní prostředky Oddělení zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje odpovědi na časté dotazy odborné veřejnosti k nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 07.05.2021 11:20. SLOH/LITERATURA - pondělí 3.5.2021 = on-line hodina = téma: Ota Pavel - společná práce/kontrola samostatné práce - G-prezentace, literární teorie, quizlet live = DÚ - zadání v Google učebně - pondělí 26.4.2021 = on-line hodina = téma: Ludvík Vaculík + Karel Šiktanc + Pavel Kohout - společná práce v G-prezentaci - tvoření otázek + práce s textem.

Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemic

 1. arky.c
 2. Literární žánry. Literární díla mají společní znaky (obdobný námět, rozsah, stejné jazykové prostředky, postupy, apod.). Podle toho se pak dělí na žánr epický, lyrický a dramatický. Epika vychází z děje. Vypráví příběh, ve kterém se objevují postavy a prostředí. Epická díla se píší zejména prózou
 3. (literární výchova) bezpečný pohyb účastníků silničního provozu, dopravní značky a prostředky, četba, hry. Hrajeme si s pohádkou (literární + dramatická výchova) základní pojmy - pohádka, pohádkové postavy, rozlišování dobra a zla, četba, dětské divadlo
 4. KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NESPISOVNÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY V MLUVENÝCH KOMUNIKÁTECH TELEVIZNÍCH KOMENTÁTORŮ V OBLASTI KOPANÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Mařík Specializace v pedagogice, obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Suda, CSc. Plzeň 202

Maturita z češtiny - literární teorie - Syntaktické

PDF | On Jan 1, 2017, Petr Mareš published Lexikální prostředky a styl nové české literatury | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Zoznam použitej a doporučenej literatúry. ADAM, Robert. Revolvery a pistole.Praha: Fortuna Print, 1998. 128 s. ISBN 8086144224 978808614422 Nadační program je zpracováván v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména §§ 303 - 401 o fundacích a Statutem Nadace Český literární fond. Nadační příspěvky jsou udělovány na základě výběrového řízení a rozhodnutí správní rady nadace

literární vědy a jazykovědy a dovednosti od těchto znalostí odvozené. V písemné práci žák prokazuje osvojení dovedností spojených s produkcí textu. Ústní zkouškou jsou ověřovány dovednosti směřující k analýze různých druhů textů včetně jejich komparace, a to s využitím znalostí lingvistiky i literární vědy Klíčová slova: správní řízení, zásady správního řízení, opravné prostředky, přezkoumání Potřebné informace jsem čerpal z rozsáhlé škály odborné literatury, odborné časo-pisecké literatury, právních předpisů, judikatur a z internetu. Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 31. 7. 2011

Rozbor básně (VSeminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti 9

DUMY.CZ Materiál Charakteristika literární postavy ..

Interpretace a tvořivý sloh jako prostředky komunikace. Nová koncepce předmětu a pojetí výuky literatury na střední škole v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Literární dílo jako komunikát, interpretace a tvořivost coby prostředky komunikace. Literatura jako inspirační zdroj tvořivého psaní Do kontextu české literatury vstoupil ve 40. letech 20. století. První články, básně a básnické překlady uveřejnil v roce 1945 v kulturním oběţníku Slovo má mladý severovýchod, následně publikoval v časopisech Host do domu, Krásná literatura, Literární noviny, Květen, Plamen a v řadě jiných, posléze i. S tím tedy i boří tradiční dosavadní literární postupy, básnické prostředky a hodnoty i pravidla. Chce vytvořit nové umění, které odpovídá dynamice moderní doby a zachycuje život obklopený technikou ve dvacátém století. Futurismus se snaží vnést do literatury dynamiku, pohyb, sílu a rychlost

» Most Ponte dei Salti ve vesnici Lavertezzo přes řekuPPT - LITERÁRNÍ SMĚRY 1

Maturita z češtiny - literární teorie - Lexikální jazykové

Tak to jistě nebudete mít problém s naším literárním testem o autorovi těchto knih - tím byl Karel Poláček. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10. Začít od začátku. 1. Karel Poláček žil v letech. 1900- 1960. 1980 - 1995. 1892 - 1945. 1860 - 1910 - zkoušky z literatury. Nedílnou součástí zkoušky z mluvnice je rozbor textu (se zaměřením na jazykové prostředky se slohovou platností). Student rovněž musí prokázat znalost odborné literatury jak v mluvnické, tak v literární i didaktické části zkoušky k danému tématu Důkazní prostředky se v českémcivilním řízení, podobně jako důkazy (viz. níže), dělí na přímé a nepřímé. Přímé důkazní prostředky umožňují soudu přímé poznání skutečnosti. Takové přímé poznání umožňuje pouze ohledání věci, osoby nebo místa. Důkazní prostředky Karel Jaromír Erben: Kytice. Charakteristika: Práce seznamuje se sbírkou balad Kytice Karla Jaromíra Erbena. Formou stručných bodů určuje literární druh, žánr a formu díla. Věnuje se popisu děje vybraných balad. Zabývá se jazykovými a uměleckými prostředky. Zmiňuje, kdo se nechal Kyticí inspirovat Vyjadřovací prostředky jsou nezbytné k tomu, aby myšlenka dostala formu, jejíž pomocí může být sdělována a chápána. Některá umění nalézají své vyjadřovacÍ prostředky více v prostoru (sochařství, malířství, architektura), jiná více v čase (hudba) a syntetická umění (divadlo, film) současně v prostoru i v čase

Jak na scénář - 3

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy literární kritika a pedagogika, ale také komiksová studia a - což je pro tento příspěvek podstatné - religionistika. 2. Religionistický zájem o foglarovský svět Jedná se spíše o přístupy či prostředky, jež Foglar využívá k popisům přírody, osobní cti či prožívaného společen-ství. Jeho popisy.