Home

Žádost o výpis z trestního rejstříku

Žádost o výpis z Rejstříku trestů - o výpis z Rejstříku trestů může žádat občan vlastnící datovou schránku fyzické osoby Přihlášení pomocí datové schránky Po stisku tlačítka Přihlásit budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k datové schránce Možnost získat jednoduše, pohodlně a zdarma elektronický výpis z rejstříku trestů tak ocení např. mnozí statutární zástupci firem, které se ucházejí o veřejné zakázky, kdy je často jedním z kvalifikačních požadavků právě doložení výpisu z evidence rejstříku trestů fyzických osob. Výpis je možné získat vyplněním jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v sekci CzechPOINT@home/Ostatní výpisy Žádost o výpis z rejstříku trestů je nutné doplnit kolkem ve správné hodnotě, kterou doporučujeme ještě jednou raději ověřit, aby byla aktuálně platná. Náležitosti žádosti o výpis z rejstříku trestů. Žádost využijí všechny fyzické osoby, které potřebují ověřit a úředně potvrdit svoji beztrestnost Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít platný doklad totožnosti. Výpis lze vydat i cizincům. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci Informace o formuláři Formulář použije osoba požadující výpis z rejstříku trestů. Výpis z Rejstříku trestů je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny Vaše záznamy v Rejstříku trestů

Získání výpisu z rejstříku trestů se tedy značně zjednodušilo. Pokud jde o odpověď na váš dotaz, je třeba konstatovat, že písemně (dopisem) o výpis z rejstříku trestů žádat nelze a nelze tak učinit ani elektronickou žádostí učiněnou přímo žadatelem, a to ani tehdy, vlastníte-li tzv. elektronický podpis Jak podat žádost o výpis z rejstříku trestů? Při nástupu do nového zaměstnání je v naprosté většině případů nutné doložit trestní bezúhonnost. Kde podat žádost o výpis z rejstříku trestů? Získat výpis z evidence rejstříku trestů je jednoduché a rychlé. V současnosti existují dvě možnosti, jak si jej zařídit výpis z rejstříku trestů - žádost na poště nebo online Výpis z trestního rejstříku (TR) je potvrzení o trestní bezúhonnosti. Obsahuje osobní údaje žadatele: jméno a příjmení (příp. i rodné příjmení), datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo, okres a stát narození, státní příslušnost

ŽÁDOST O VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOBŽádosti zasílejte na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4 URČENO PRO ŽADATELE: FYZICKÁ OSOBA Místo pro kolkovou známku (oba díly) Adresa žadatele, na kterou má být výpis zaslán (jen ČR Za výpis z rejstříku trestů se na Czech Pointu platí 100 Kč. Je nutné si s sebou přinést doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Vdané ženy se mohou dostat do potíží kvůli novým občankám, ve kterých se už nemusí uvádět rodné příjmení Žádost rovněž musí obsahovat stručný popis chování po propuštění z výkonu trestu. Nezbytnou součástí žádostí je rovněž podpis a adresa osoby, která ji podává. Žádost je třeba adresovat soudu, v jehož obvodu má propuštěný bydliště, či měl bydliště před nástupem výkonu trestu S požadavkem na doložení výpisu z rejstříku trestů se lze setkat v běžných životních situacích. Lze zmínit například nástup do nového zaměstnání, při žádosti o vydání živnostenského oprávnění, nebo také v případech kdy chce dlužník řešit svůj úpadek prostřednictvím oddlužení Na druhou stranu prováděcí zákon přinese explicitní povinnost opatřovat všechny výstupy veřejnoprávních podepisujících časovými razítky. Takže i výpisy z Rejstříku trestů by časem měly být opatřovány (kvalifikovanými) časovými razítky. Jak žádat o informativní výpis z Rejstříku trestů

Žádost o výpis z Rejstříku trestů - o výpis z Rejstříku

  1. Žádost o výpis z rejstříku trestů. Žadatel o výpis z rejstříku trestů má několik možností, jak se dostat k cíli. Variantou po staru je vydat se do sídla rejstříku (v Praze v Soudní ulici v Nuslích), podat žádost a vyčkat na vydání výpisu
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států může být nově vydáván na žádost: občanu jiného členského státu EU; osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU. Příslušný podklad si Rejstřík.
  3. B 49. Úřední doba ostravského rejstříku: pondělí až pátek 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 hod. V Moravskoslezském kraji. Na České poště, na úřadech, které provozují Czechopoint. Výpis z rejstříku trestů získáte na počkání po vyplnění žádosti a úhradě kolku. V Praze. Adresa pro písemný kontakt: Rejstřík trestů.
  4. Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným účelům. Rejstřík trestů je organizací, jejímž hlavním posláním je vést evidenci odsouzení a evidenci podmíněného zastavení trestního stíhání. Oprávněným osobám také na jejich žádost vydává.

Výpis z rejstříku trestů lze nově získat kdykoliv

Formulář nabízí tisk žádosti o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci včetně evidenčního čísla. Jestliže nevytisknete žádost o výpis z Rejstříku trestů před jejím elektronickým odesláním, lze ji vytisknout dodatečně (včetně evidenčního čísla) v závěru procesu vydání daného výpisu z Rejstříku trestů Člověk, který se na ně hlásí, musí kromě vzdělání a praxe doložit také čistý výpis z trestního rejstříku. Firmy to v inzerátech přímo požadují. Seznam takto zatížených pozic je mnohem širší. Trestní bezúhonnost se dnes totiž vyžaduje naprosto běžně: Výpis z trestního rejstříku se standardně žádá na všech zaměstnaneckých pozicích, a to jak na. O výmazu z rejstříku trestu vždy rozhoduje soud, který je příslušný rozhodovat v místě vašeho skutečného bydliště. Podmínkou pro výmaz je vždy vedení řádného života po propuštění, či konci podmíněného trestu. (S výjimkou mladistvých tam je to po roce, s výjimkou trestů nad 1 rok.

Výpis z rejstříku trestů z Austrálie. Žádost o výpis z rejstříku trestů z Austrálie můžete podat online po vyplnění příslušeného formuláře. Cena se v roce 2020 pohybovala na 42 AUD. Počítejte s dobou vyřízení 10-20 pracovních dnů, kdy jej obdržíte poštou na zadanou adresu Vydávání výpisů z RT - vzor plné moci; Žádost o opis z evidence PO pro OVM; Žádost o výpis z evidence PO pro FO; Žádost o výpis z evidence PO pro OVM; Katastr nemovitostí. Žádost o založení zákaznického účtu u ČÚZK; Reklamace výstupů z dálkového přístupu (DP) k údajům katastru nemovitostí poskytovaných prostřednictvím systému Czech POIN

Zaměstnavatel nesmí porušovat při vyžadování informací od uchazečů o zaměstnání mj. zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. A ve chvíli, kdy vyžaduje natolik citlivou informaci jako je výpis z trestního rejstříku, to může být v rozporu s tímto zákonem (3) Po ověření skutečností uvedených v odstavci 2 zašle kontaktní místo veřejné správy 4a) Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě. Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním. Výpis z rejstříku trestů. Podle § 11a, odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu. Výpisy z rejstříku trestů Každé osobě, která dovršila 14. rok věku, bude na žádost vydán výpis z rejstříku trestů (jakožto výpis pro soukromé či úřední účely nebo opis z rejstříku trestu). Občané

Žádost o výpis z rejstříku trestů 2021 → zdarma ke stažen

  1. Žádost o výpis z trestního rejstříku z Austrálie. O tento výpis z rejstříku trestů můžete zažádat jak z Austrálie, tak z jiné země. Žádost se zasílá online, nebo poštou. Rychlejší a pohodlnější varianta je samozřejmě zaslání žádosti on-line. Tato služba bohužel neumožňuje zaslání potřebného dokumentu e.
  2. Vydávat výpis z rejstříků budou i pošty Získat ověřený výpis z katastru nemovitostí nebo třeba z rejstříku trestů bude od května příštího roku jednodušší a žadatelé ušetří čas. Vláda včera rozhodla, že tyto dokumenty už nebudou vydávat pouze příslušné úřady, ale i všechny pošty a notáři. Návrh..
  3. Výpis z rejstříku trestů vyžaduje naprostá většina zaměstnavatelů. Více než polovina údajně odmítá lidi se záznamem zaměstnávat. Záznam v rejstříku ale přitom nemusí mít daná osoba celý život. Po určité době je možné zažádat o výmaz. Jak na žádost o zahlazení odsouzení u nepodmíněného trest
  4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR . Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů, (pdf, 31kB) K vyplněné žádosti je třeba předložit platný osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas). Písemně (dopisem) o výpis z rejstříku trestů žádat nelze. VÝPIS Z REJTŘÍKU TRESTŮ ČR, OPATŘENÝ APOSTILO
Znovu jako AU Pair do USA? A skoro zdarma? To je COOL

Výpis z Rejstříku trestů - Czech POIN

Žádost o výpis z rejstříku trestů - formulá

Odsouzení často žádají o zahlazení poté, co si sami již dříve požádali o výpis z rejstříku trestů a zjistili, co tam všechno mají zapsáno. Pokud tedy má odsouzený k dispozici výpis z rejstříku trestů, může přiložit jeho kopii k žádosti. Není to podmínkou, ale urychlí to vyřízení žádosti A nemusí se jednat jen například žádost o vydání zbrojního pasu, k níž přikládáme doklad o své trestní bezúhonnosti. Výpis z trestního rejstříku je třeba i při vyřizování živnostenského oprávnění nebo při nástupu do zaměstnaní v zaměstnaneckém poměru - pokud to povaha pracovní pozice vyžaduje Podobně se zaměstnavatel nesmí zajímat například o národnost a etnický původ, politické názory nebo sexuální orientaci. Uchazeč, který má za to, že po něm firma chtěla výpis z rejstříku trestů neoprávněně a on kvůli tomu o možnost získat místo přišel, se může obrátit na inspektorát práce ve svém kraji

Výpis z trestního rejstříku jde nově získat zdarma přes internet. V Česku si tuto novinku, která souvisí se službou Czechpoint home, za první týden fungování vyzkoušelo zatím asi 70 zájemců. Podmínkou je aktivní datová schránka, kterou má zatím asi 740 tisíc firem nebo jednotlivců ZÁZNAM Z REJSTŘÍKU TRESTŮ * Nehodící se škrtněte ** Poučení (§ 11, § 12. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) 1) Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se této osoby 05. 03. 2020. Trestní rejstřík v dnešní době vyžaduje téměř každý zaměstnavatel. Většina uchazečů o zaměstnání jim ve většině případů vyhoví, i když nemusí. Výpis z trestního rejstříku můžete získat například na poště. Česká pošta nově zřídila službu Czech Point, díky které vám může poskytnout. Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen výpis) týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi. Žádost o výpis lze podat

Žádost o výpis z rejstříku trestů si můžete podat u všech notářů, na krajském úřadě, obecním úřadě, městském úřadě (ve velkých městech i na úřadech městských částí) a na zastupitelských úřadech ČR v cizině. Postup jak získat úřední překlad obchodního rejstříku Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat zápis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než je mu výpis z Rejstříku vydán Žádost o zahlazení odsouzení [§ 363 a násl. trestního řádu ve spojení s § 105 a násl. trestního zákoníku] redakce 8.11.2018 Polopatě zahlazení odsouzení Odsouzení soudy České republiky a v některých případech i cizozemskými soudy se za podmínek stanovených zákonem č. 269/1994 Sb., zákon o Rejstříku trestů, ve.

Jak podat žádost o výpis z rejstříku trestů www

Kam jít pro výpis z trestního rejstříku? Prosím, poradíte mi někdo? Kdysi jsem si podávala žádost o výpis na obecním úřadě v místě trvalého pobytu, ale dnes mi manžel řekl, že teď se žádá na poště To se mi moc nezdá, ale abych potom nebyla za pitomce Předem díky! To se mi líbí. Citovat Za tímto účelem se ve výpisu z Rejstříku trestů, který se vydává na písemnou žádost fyzické osoby, jíž se výpis týká, a kterým tato osoba zpravidla prokazuje svou trestněprávní bezúhonnost, uvádějí jen ta odsouzení, ohledně nichž se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen (ust. § 11 odst. 1 a.

Prodej nových ready-made s.r.o. ihned za 26000,- Kč !!! Prodej čistých a.s. za 99000,- Kč !!! Založení nové s.r.o. od 23900,- Kč !!! Výpis z rejstříku trestů, rejstřík trestů ČR, žádost o výpis z rejstříku trestu, rejstřík trestů České republik Ukázkovým příkladem, proč byste mohli výpis z trestního rejstříku z Austrálie potřebovat, je Kanada, a to konkrétně žádost o Working Holiday víza do Kanady. Pokud jste na zahraničním území (mimo ČR) pobývali déle než 6 měsíců, musíte doložit výpis ze. Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických. Vzor Žádost o výpis z rejstříku trestů zdarma ke stažení. Formulář vzoru žádosti o výpis z rejstříku trestů si můžete stáhnout zdarma online. We would like to show you a description here but the site won't allow us. Pro získání výpisu z rejstříku je však nutné příjmení za svobodna doložit Czech POINT- největší zájem je o výpis z trestního rejstříku. Czech POINT je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Občané mohou získat ověřené výpisy ze živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů, a to pohodlně z jednoho.

3.2.2 Výpis z rejstříku trestů. Dotyčný rovněž předložil čistý výpis z rejstříku trestů v Afghánistánu. He also submitted a clean criminal record certificate from Afghanistan. · výpis z rejstříku trestů . · a search of criminal records. Ověřte ostrahu, rozpisy služeb, životopisy, výpisy z rejstříku trestů Potřeboval jsem teď nedávno výpis z trestního rejstříku, ale nečekal jsem, jak náročná záležitost to může být. Výpis z TR už delší dobu dostanete normálně na poště díky službě CzechPoint, takže by člověk čekal, že to nebude nic složitého.. První zklamání přišlo hned v úvodu, kdy jsem se dostavil na nejbližší poštu standa. Odpovědi zde již zmíněné bych doplnil o informaci o podmínkách pro vymazání záznamu z rejstříku trestů: Každý odsouzený*) může požádat příslušný soud o výmaz. Žádosti lze vyhovět pokud odsouzený vedl nepřetržitě po výkonu uloženého trestu nebo po jeho prominutí či promlčení řádný život po.

Výpis z rejstříku trestů - kde a jak o něj zažádat

Čistý trestní rejstřík — pokud zaměstnavatel požadujeCOOL Péče o starší live-out « COOLAGENT

Výpis z trestního rejstříku: Kde ho získat a jaká je cena

Czech POINT - Žádost o výpis z Rejstříku trestů 7 3. Žadatel žádá o výpis z Rejstříku trestů osobně 3.1. Ověření platnosti dokladu totožnosti 3.1.1. Vizuální kontrola a zadání identifikace dokladu Nejprve je třeba vizuálně prověřit platnost dokladu totožnosti žadatele. Zkontrolujte, zd 4. Výpis z rejstříku trestů výmaz z rejstříku trestu - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: výmaz z rejstříku trestu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z.

Dále vydává na žádost výpisy a opisy z rejstříku trestů. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Rejstřík trestů využívají fyzické osoby především v případě, pokud potřebují získat z nějakého důvodu výpis z rejstříku trestů Nahlížení do ŽR. Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. § 60 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (viz Ochrana osobních údajů) Na počkání lze výpis z rejstříku trestů dostat na Rejstříku trestů, který sídlí v Praze, Soudní ul. 1. Jinak se může o výpis požádat prostřednictvím obecního (městského)úřadu, který vede matriku nebo prostřednictvím státního zastupitelství - to trvý zhruba 14 dní

Jak si zařídit výpis z rejstříku trestů - Prace

Žádost o výpis z rejstříku trestů zašlete elektronicky na: mvjyl-pac-kr@politi.dk Pro vystavení výpisu z trestního rejstříku požaduje dánská policie kopii cestovního pasu. Dále je třeba sdělit, zda má být výpis vyhotoven v dánském či anglickém jazyce, a uvést poštovní adresu, na kterou má být zaslán Výpis z Rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů se dle § 11 a) odst. 1 zák. č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění vydává na základě písemné žádosti. Tuto písemnou žádost žadatel obdrží na kontaktním místě k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán Vyplnit přiložený formulář a podat jej i s přílohami na Odbor péče o veřejný prostor ÚMČ Praha1 - oddělení životního prostředí, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1; Pokud žádost podává cizinec je také nutné doložit výpis z trestního rejstříku

Žádost o výmaz z rejstříku - MUDr

Dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evroé unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 19.3. 2020 požádat o výpis z Rejstříku trestů i v dalším jazyce EU Překlad výpisu z trestního rejstříku. Rychlý poptávka překladu rejstříku do angličtiny ve čtvrtek večer. Překlad určen pro další šetření a zaslání on-line. Klient tedy požaduje on-line zaslání i z naší strany = PDF hybrid, překlad z češtiny do angličtiny + doložka, razítko. Rychlé vyhotovení za 1 pracovní den údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají ji Rejstříku trestů. 2) Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízení o přestupku. Pro jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak zvláštní zákon Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ho definuje takto: Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního nebo správního.

Ready made společnosti | RJ Companies

Záznam v rejstříku trestů - Kdy a jakým způsobem lze

K podání žádosti a k převzetí výpisu z evidence Rejstříku trestů může žadatel, udělením úředně ověřené plné moci (ověřeným podpisem žadatele) zmocnit druhou osobu (§ 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění) Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu Výpis z rejstříku trestů obsahuje informace o všech odsouzeních, uložených trestech, uložených ochranných opatřeních, o průběhu výkonu trestů i jejich odložení. Výpis z uvedeného rejstříku se vydává osobě, které se dané informace týkají a na její vlastní písemnou žádost Začněme výpisem z rejstříku trestů: Je vůbec požadavek zaměstnavatele oprávněný, když po Vás výpis žádá? Protože výpis lze žádat např. pokud budete pracovat s ceninami (hrozí materiální škoda), nebo se budete starat o děti (vyžaduje se mravní bezúhonost) apod., ale žádat výpis u všech zaměstnanců bez ohledu. Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydáv Žadatel podá písemnou žádost o výpis, potvrzení ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. V žádosti uvede svou identifikaci, jednoznačnou identifikaci subjektu, o jehož výpis, potvrzení žádá. Současně uvede, zda žádá o úplný nebo částečný výpis.

Kralupy nad Vltavou online

Výpis z Rejstříku trestů můžete získat zdarma, do své

Výpis z trestního rejstříku je nejjednodušší získat na poště ; Majitelé občanského průkazu s čipem tzv. e-občanky, kteří mají pořízenou čtečku, si mohou žádost vyřídit z pohodlí domova on-line. Vzor Žádost o výpis z rejstříku trestů zdarma ke stažení Žádost o výpis z Rejstříku trestů - o výpis z Rejstříku trestů může žádat občan vlastnící datovou schránku fyzické osoby. Další informace. ID formuláře 66407. Datum zveřejnění Nezadáno. Poslední aktualizace 01.07.2019. Vyplnit formulář. Žádost o výpis z rejstříku trestů

Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat. Výpis z rejstříku trestů lze nově získat kdykoliv, kdekoliv a zdarma. Držitelé datových schránek mají nově možnost získat kdykoliv a zdarma svůj výpis z rejstříku trestů. Výmaz z trestního rejstříku. Kdy můžu žádat o zahlazení odsouzení výpis z trestního rejstříku. Počet zobrazení. 5 10 15 20 25 30 50 100 Vše 4. Rejstřík trestů - na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů.Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě Výpis z rejstříku trestů se vydává na žádost fyzické osobě a obsahuje údaje o všech nezahlazených odsouzeních.7 Je v zájmu odsouzeného, aby za splnění zákonných podmínek podal návrh soudu na zahlazení. Pokud soud nazná, že odsouzený ved Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů.